Afgørelser om gennemsigtig oplysning, meddelelser og nærmere regler for udøvelsen af den registreredes rettigheder

I databeskyttelsesforordningens artikel 12 findes en række nærmere regler for udøvelsen af de registreredes rettigheder. Den dataansvarlige skal bl.a. svare på en anmodning fra en registret om f.eks. indsigt eller sletning uden unødig forsinkelse og senest en måned efter modtagelsen. Hvis anmodningen er kompliceret, kan svarfristen forlænges med yderligere to måneder.

Den dataansvarlige skal endvidere kommunikere med den registrerede i en korfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog.

Afgørelser