Afgørelser om retten til berigtigelse

Retten til berigtigelse betyder, at den registrerede har ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv rettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Den registrerede har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

I behandlingen af klagesager oplever Datatilsynet typisk følgende tre situationer: 1) Der er enighed imellem parterne om, at oplysningerne er urigtige, 2) der er uenighed om, hvorvidt oplysningerne er urigtige, eller 3) oplysningerne har karakter af en subjektiv eller faglig vurdering. I vejledningen om registreredes rettigheder afsnit 5.2 kan du læse om de forskellige situationer.

Afgørelser