Afgørelser om retten til indsigelse

Den registrerede har til enhver tid ret til – af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af sine personoplysninger. Retten til at gøre indsigelse gælder dog kun, når behandlingen af oplysninger sker på baggrund af forordningens artikel 6, stk. 1, litra e (behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under myndighedsudøvelse) eller litra f (interesseafvejningsreglen).

Den dataansvarlige må herefter ikke længere behandle oplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser legitime grunde til behandlingen, som går forud for den registreredes interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Datatilsynet træffer fra tid til anden afgørelse i klagesager, hvor en dataansvarlig ikke har imødekommet den registreredes indsigelse. Datatilsynet finder dog ofte i disse sager, at den registrerede ikke har påvist grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation.

Afgørelser