Kommune indstillet til bøde

Dato: 09-12-2020

Datatilsynet vurderer, at Guldborgsund Kommune i forbindelse med et sikkerhedsbrud ikke har udvist den fornødne agtpågivenhed.

Datatilsynet har politianmeldt Guldborgsund Kommune og indstillet til en bøde på 50.000 kr. Datatilsynet blev opmærksom på sagen, da en borger i Guldborgsund Kommune klagede til Datatilsynet i anledning af et alvorligt brud på persondatasikkerheden, som fandt sted i 2018.

Kommunen havde ved en fejl via Digital Post sendt en afgørelse indeholdende oplysninger om klagers barns opholdssted til klagers barns far, selvom faren var frakendt forældremyndigheden. Konkret havde sikkerhedsbruddet store konsekvenser for klager og klagers barn. Klager var ikke blevet behørigt underrettet af kommunen, sådan at klager kunne tage sine forholdsregler, og kommunen havde heller ikke anmeldt sikkerhedsbruddet til Datatilsynet.

Store konsekvenser

"Det er vigtigt, at borgere kan være trygge, når deres oplysninger behandles af kommunen. Hvis det alligevel sker, at kommunen i en sag som denne, hvor konsekvenserne for borgeren er store, får sendt en afgørelse til en forkert modtager, er det vigtigt, at kommunen hurtigt begrænser skadevirkningerne. Og dette gælder i særdeleshed, når konsekvensen ved uautoriseret adgang er særlig høj for borgeren," siger Frederik Viksøe Siegumfeldt, kontorchef i Datatilsynet.

I de fleste europæiske lande kan de nationale datatilsyn selv udstede administrative bøder, men reglerne er anderledes i bl.a. Danmark.

Her fungerer det på den måde, at Datatilsynet efter at have belyst og vurderet sagen politianmelder den dataansvarlige. Herefter undersøger politiet, om der er grundlag for at rejse en sigtelse mv., og endelig vil en eventuel bødestraf blive afgjort ved en domstol.

Vil du vide mere?

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikationskonsulent Anders Due på tlf. 29 49 32 83.

Kan jeg få aktindsigt i sagen?

Retten til aktindsigt omfatter ikke sager inden for strafferetsplejen. Man kan derfor som klart udgangspunkt ikke få aktindsigt i sagen eller sagens dokumenter.

Læs mere om aktindsigt i straffesager her

Opdatering

Sådan er det gået med sagen

Guldborgsund Kommune blev ved dom af 8. april 2022 idømt en bøde på 50.000 kr.

Læs dommen her.

Fakta

Bødestraffe efter GDPR

I de fleste europæiske lande kan de nationale datatilsynsmyndigheder selv udstede administrative bøder for overtrædelse af de fælles europæiske regler i databeskyttelsesforordningen (GDPR). I Danmark skal bødestraffe efter forordningen indtil videre afgøres ved domstolene.  

Datatilsynet kan indstille både private aktører og offentlige myndigheder til bødestraf. I forbindelse med anmeldelsen af sagen til politiet vurderer Datatilsynet bødens størrelse, og det er herefter op til politi og anklagemyndighed at rejse tiltale og føre straffesagen ved domstolene.

En bøde skal efter reglerne være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Datatilsynet inddrager derfor en række hensyn og afvejninger i både skærpende og formildende retning, når tilsynet udtaler sig om bødens størrelse. Du kan læse mere om, hvad Datatilsynet lægger vægt på i de vejledninger om bødefastsættelse, som tilsynet har udarbejdet i samarbejde med Rigspolitiet og Rigsadvokaten, samt i Det Europæiske Databeskyttelsesråds vejledning om bødefastsættelse. 

Det er forudsat i reglerne, at bødeniveauet for offentlige myndigheder generelt er lavere end for private aktører.

Se en oversigt over bødeindstillinger efter GDPR