Tilsyn med anmeldelse af brud på persondatasikkerheden: Esbjerg Kommune

Dato: 08-12-2020

I tilsynet med Esbjerg Kommune konkluderer Datatilsynet, at Esbjerg Kommunes behandling af personoplysninger overordnet set er tilrettelagt og udført i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Journalnummer: 2019-423-0203

Resume

Datatilsynet har i november 2020 afsluttet 15 planlagte tilsyn, der skulle belyse de dataansvarliges evne til at foretage de relevante anmeldelser af brud på persondatasikkerheden. Generelt har det været glædeligt at kunne konstatere, at alle de undersøgte dataansvarlige har haft fokus på opgaven, hvor der i de respektive organisationer var den fornødne viden og rutine, sådan at sikkerhedshændelser blev opfanget og indberettet.

Der er udtalt kritik i to af sagerne: Begge hændelser var anmeldelsespligtige brud på persondatasikkerheden, der alene var klassificeret som sikkerhedshændelser. Den konkrete vurdering af, om der var tale om en behandling af oplysninger om fysiske personer, var ikke foretaget korrekt af den pågældende aktør.

Esbjerg Kommune var blandt de offentlige myndigheder, som Datatilsynet i foråret 2019 havde udvalgt at føre tilsyn med efter databeskyttelsesforordningen[1] og databeskyttelsesloven[2].

Datatilsynets tilsyn var et skriftligt tilsyn, som navnlig fokuserede på, om Esbjerg Kommune foretager anmeldelse af brud på persondatasikkerheden i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 1, og om kommunen opfylder kravet om at dokumentere alle brud på persondatasikkerheden, jf. artikel 33, stk. 5.

Esbjerg Kommune har endvidere i forbindelse med tilsynet efter anmodning fra Datatilsynet generelt redegjort for kommunens uddannelse af medarbejdere – i forhold til håndteringen af brud på persondatasikkerheden – med henblik på, at kommunen kan iagttage databeskyttelsesforordningens artikel 33.

Datatilsynets tilsyn blev ved brev af 11. marts 2019 varslet over for Esbjerg Kommune, og kommunen blev ved samme lejlighed anmodet om bl.a. at besvare en række spørgsmål.

Ved brev af 12. marts 2019 sendte Esbjerg Kommune en udtalelse, hvor kommunen i tilknytning til svarene på Datatilsynets spørgsmål sendte dokumentation (i form af flere dokumenter), der belyser alle registrerede informationssikkerhedshændelser, herunder alle registrerede brud på persondatasikkerheden som er anmeldt til Datatilsynet i perioden fra 25. maj 2018 til og med 8. marts 2019. Esbjerg Kommunes svar var endvidere vedlagt en række andre dokumenter, herunder vejledninger, procesbeskrivelser og undervisningsmateriale, som kommunen anvender for at efterleve artikel 33 i databeskyttelsesforordningen.

1. Afgørelse

Efter tilsynet med Esbjerg Kommune finder Datatilsynet anledning til sammenfattende at konkludere, at Esbjerg Kommunes behandling af personoplysninger overordnet set er tilrettelagt og udført i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 33.

Efter Datatilsynets opfattelse har Esbjerg Kommune således iværksat de foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne overholde kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 1, og derved sikre, at brud på persondatasikkerheden opfanges i organisationen og registreres, sådan at disse altid bliver vurderet med henblik på om bruddet skal anmeldes til Datatilsynet.

Endvidere finder Datatilsynet, at Esbjerg Kommune samlet set har levet op til kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 5.

Det er herudover Datatilsynets vurdering, at Esbjerg Kommune har gennemført passende uddannelsesaktiviteter bl.a. med henblik på at kunne understøtte identifikation og håndtering af brud på persondatasikkerheden.

Det fremgår endvidere af sagen, at Esbjerg Kommune har iværksat forskellige aktiviteter med henblik på at uddanne og informere medarbejdere om databeskyttelse, herunder om håndteringen af brud på persondatasikkerheden.

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af de oplysninger, der er kommet frem i forbindelse med tilsynet og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse.

2. Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden

Et brud på persondatasikkerheden er i databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 12, defineret som et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

Det følger endvidere af databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 1, at ved brud på persondatasikkerheden skal den dataansvarlige uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet på persondatasikkerheden anmelde dette til den tilsynsmyndighed, som er kompetent i overensstemmelse med artikel 55, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder. Foretages anmeldelsen til tilsynsmyndigheden ikke inden for 72 timer, skal den ledsages af en begrundelse for forsinkelsen. 

Esbjerg Kommune har i kommunens udtalelse af 12. marts 2019 til Datatilsynet oplyst, at der i perioden fra 25. maj 2018 til og med 8. marts 2019 er registreret i alt 60 informationssikkerhedshændelser i kommunen. Ifølge Esbjerg Kommunen er 28 af disse informationssikkerhedshændelser ”rene” informationssikkerhedshændelser, som efter kommunens vurdering ikke kan betegnes som brud på persondatasikkerheden, og det er således alene 32 hændelser, som Esbjerg Kommune har kategoriseret som egentlige brud på persondatasikkerheden, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 12. Ud af de 32 brud har Esbjerg Kommune anmeldt de 24 til Datatilsynet, og i 8 resterende tilfælde har kommunen vurderet, at der ikke var pligt til at anmelde bruddet til Datatilsynet. 

Datatilsynet har ved tilsynet taget stilling til, hvorvidt Esbjerg Kommune har levet op til kravet om, at alle relevante brud på persondatasikkerheden er blevet anmeldt til Datatilsynet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 1. 

For så vidt angår de 28 hændelser, som af Esbjerg Kommune er kategoriseret som ”rene” informationssikkerhedshændelser, har Datatilsynet ikke fundet grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at de pågældende hændelser ikke har karakter af brud på persondatasikkerheden, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 12.

For så vidt angår de resterende 32 hændelser, har Datatilsynet, modtaget 24 heraf som anmeldelser af brud på persondatasikkerheden. For de 8 hændelser, der af Esbjerg Kommune er kategoriseret som brud på persondatasikkerheden, men som ikke er anmeldt til Datatilsynet, kan tilsynet tilslutte sig kommunens vurdering af, at de pågældende hændelser kan karakteriseres som brud på persondatasikkerheden, jf. databeskyttelsesordningens artikel 4, nr. 12, men at disse ikke er omfattet af pligten til at foretage anmeldelse. Datatilsynet har i den forbindelse vurderet, at det må betegnes som usandsynligt, at de pågældende brud indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 33, stk. 1.

Samlet set har Datatilsynet derfor ikke fundet grundlag for at konkludere, at Esbjerg Kommune har registreret informationssikkerhedshændelser, herunder brud på persondatasikkerheden, som burde have været anmeldt til Datatilsynet, men som ikke er blevet det.

3. Dokumentation af brud på persondatasikkerheden

Ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 5, skal den dataansvarlige dokumentere alle brud på persondatasikkerheden, herunder de faktiske omstændigheder ved bruddet på persondatasikkerheden, dets virkninger og de trufne afhjælpende foranstaltninger. Denne dokumentation skal kunne sætte tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) i stand til at kontrollere, at bestemmelsen er overholdt.

Det bemærkes, at der stilles ikke specifikke formkrav til dokumentationen, og den dataansvarlige kan derfor selv beslutte, hvordan oplysningerne skal indsamles, og hvordan de skal præsenteres. Dokumentationen skal imidlertid i alle tilfælde indeholde en række informationer, jf. bestemmelsens ordlyd ovenfor. I Datatilsynets vejledning fra februar 2018 om håndtering af brud på persondatasikkerheden er på side 27 anført, at kravene til dokumentation kan opstilles således:

  • Dato og tidspunkt for bruddet
  • Hvad skete der i forbindelse med bruddet?
  • Hvad er årsagen til bruddet?
  • Hvilke (typer) personoplysninger er omfattet af bruddet?
  • Hvilke konsekvenser har bruddet for de berørte personer?
  • Hvilke afhjælpende foranstaltninger er truffet?
  • Hvorvidt – og i givet fald hvordan – der er sket anmeldelse til Datatilsynet? Hvorfor/Hvorfor ikke?

Den dataansvarlige bør således dokumentere sine begrundelser for alle væsentlige beslutninger, der træffes som følge af bruddet. Dette gælder ikke mindst, hvis den dataansvarlige, efter at have vurderet bruddet, er nået frem til, at det ikke skal anmeldes til Datatilsynet.

De 32 brud på persondatassikkerheden, som Esbjerg Kommune i forbindelse med tilsynet har fremsendt materiale om, er fordelt på to separate lister. Den ene liste opregner de 24 brud, der er anmeldt til Datatilsynet, og på den anden liste er angivet oplysninger om de 8 brud, hvor der ikke er sket anmeldelse.

Efter at have gennemgået Esbjerg Kommunes egen dokumentation for de 24 brud på persondatasikkerheden, som kommunen har anmeldt til Datatilsynet, kan tilsynet konstatere, at den fremsendte dokumentation fremstår som ufuldstændig, idet der bl.a. mangler beskrivelse af de faktiske omstændigheder af de enkelte brud, bruddets virkninger og konsekvenser samt eventuelle trufne afhjælpende foranstaltninger.

Datatilsynet har derfor ikke været i stand til alene ud fra det fremsendte materiale at kontrollere, hvorvidt databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 5, er overholdt. Datatilsynet har som en konsekvens heraf været nødt til – som supplement til det materiale der er fremsendt i denne sag – at gennemgå en del af de anmeldelsesblanketter, som Datatilsynet har modtaget fra Esbjerg Kommune med henblik på at vurdere, hvorvidt kommunen på tidspunktet for anmeldelserne havde belyst og dokumenteret bruddene tilstrækkeligt, og om kommunen på den baggrund efter en vurdering af de samlede oplysninger som Datatilsynet er i besiddelse af, har levet op til kravet om dokumentation, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33 stk. 5.

Det er – efter gennemgang af alt det pågældende materiale – Datatilsynets vurdering, at kommunen samlet set ville have kunnet tilvejebringe den påkrævede dokumentation. Datatilsynet har i den forbindelse lagt til grund, at kommunen – som offentlig myndighed – har opbevaret en kopi af anmeldelserne, og at disse således havde kunnet være fremsendt til Datatilsynet efter fornyet anmodning herom.

På den baggrund, er det Datatilsynets vurdering, at Esbjerg Kommune samlet set har levet op til kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 5.

Datatilsynet skal imidlertid i forlængelse af ovenstående – og ikke mindst i lyset af Datatilsynets vejledning fra februar 2018 om håndtering af brud på persondatasikkerheden – henstille til Esbjerg Kommune, at kommunen fremadrettet er langt mere opmærksomhed på fordelen ved at have en samlet struktureret oversigt over alle brud på persondatasikkerheden og eventuelle informationssikkerhedshændelser. En sådan oversigt vil efter Datatilsynets opfattelse også kunne bidrage til, at Esbjerg Kommune bliver bedre til, løbende at få analyseret og fulgt op på de brud på persondatasikkerheden, som kommunen har, hvilket kan forebygge, at der sker nye brud på persondatasikkerheden. Det vil herudover kunne medvirke til at nedsætte effekterne af fremtidige brud. Datatilsynet kan i den forbindelse nævne, at en tilsvarende foranstaltning fremgår af informationssikkerhedsstandarden ISO 27001, anneks A, punkt 16.1.6.

Datatilsynet har i øvrigt gennemgået Esbjerg Kommunes egen dokumentation for de 8 brud på personsikkerheden, som ikke er anmeldt til Datatilsynet. Tilsynet kan i den forbindelse konstatere, at kommunen har beskrevet de faktiske omstændigheder ved bruddet og angivet en begrundelse for, hvorfor bruddet ikke blev anmeldt til Datatilsynet. Datatilsynet har vurderet, at omfanget af den angivne dokumentation har været tilstrækkelig til, at tilsynet har kunnet konkludere, at det må betegnes som usandsynligt, at de pågældende brud indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, jf. forordningens artikel 33, stk. 1.

4. Uddannelse af medarbejdere

Det fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 32, stk. 1, at den dataansvarlige skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau.

Heraf kan bl.a. udledes krav om, at den dataansvarlige skal sikre sig, at alle medarbejdere i organisationen i nødvendigt omfang er bekendt med eventuelle interne procedurer for håndtering af brud på persondatasikkerheden, at visse relevante medarbejdere kan identificere og vurdere brud på persondatasikkerheden, herudover er det en nødvendighed for at organisationen som helhed i øvrigt er i stand til at understøtte forpligtelsen til at foretage indberetninger mv. i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 33.

Datatilsynet har noteret sig, at Esbjerg Kommune har udarbejdet vejledninger og gennemført en række aktiviteter med henblik på at uddanne medarbejdere i databeskyttelse, herunder med henblik på at medarbejdere vil kunne identificere og eventuelt håndtere brud på persondatasikkerheden.

Uagtet at Datatilsynet ikke har haft lejlighed til at tage konkret stilling til, om alle relevante medarbejdere har gennemført de pågældende uddannelsesaktiviteter, og uagtet at tilsynet ikke er bekendt med det det fulde indhold af uddannelsesmaterialet, herunder af indholdet af f.eks. e-læringskurset, er det tilsynets vurdering, at Esbjerg Kommune har gennemført passende uddannelsesaktiviteter bl.a. med henblik på at kunne understøtte identifikation og håndtering af brud på persondatasikkerheden.

5. Sammenfatning

Efter tilsynet med Esbjerg Kommune finder Datatilsynet anledning til sammenfattende at konkludere, at Esbjerg Kommunes behandling af personoplysninger overordnet set er tilrettelagt og udført i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 33.

Efter Datatilsynets opfattelse har Esbjerg Kommune således iværksat de foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne overholde kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 1, og derved sikre, at brud på persondatasikkerheden opfanges i organisationen og registreres, sådan at disse altid bliver vurderet med henblik på om bruddet skal anmeldes til Datatilsynet.

Endvidere finder Datatilsynet, at Esbjerg Kommune samlet set har levet op til kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 5.

Det er herudover Datatilsynets vurdering, at Esbjerg Kommune har gennemført passende uddannelsesaktiviteter bl.a. med henblik på at kunne understøtte identifikation og håndtering af brud på persondatasikkerheden.

Datatilsynet anser hermed sagen for afsluttet og foretager sig herefter ikke yderligere.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

[2] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. (Databeskyttelsesloven)