Offentliggørelse af billede på en virksomheds Instagramprofil

Dato: 01-07-2020

Det var i strid med reglerne, da en virksomhed offentliggjorde et billede af klager på virksomhedens Instagramprofil.

Journalnummer: 2019-31-2452

Resume

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger har klaget over, at Sophienberg Slot v/Nomada Group ApS (Sophienberg Slot) har offentliggjort et billede af ham på virksomhedens Instagramprofil.

Datatilsynet fandt i afgørelsen, at Sophienberg Slot ikke var berettiget til offentliggøre billedet af klager på virksomhedens Instagramprofil.

I forbindelse med sagen oplyste Sophienberg Slot, at offentliggørelsen af billedet skete på baggrund af en mundtlig tilladelse, men virksomheden kunne ikke over for Datatilsynet påvise, at der var indhentet et samtykke, som opfyldte gyldighedsbetingelserne i databeskyttelsesforordningen.

Derudover vurderede Datatilsynet, at Sophienberg Slots interesse i at offentliggøre billedet af klager ikke gik forud for klagers interesse i, at billedet ikke blev offentliggjort på Instagram. Tilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at klager med rimelighed kunne forvente, at billedet ikke blev eksponeret på internettet i en kommerciel sammenhæng. Datatilsynet inddrog i vurderingen, at offentliggørelse på internettet indebærer videregivelse til en bred kreds af personer. 

Afgørelse

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor (klager) den 29. oktober 2019 har klaget til tilsynet over, at Sophienberg Slot v/Nomada Group ApS (Sophienberg Slot) har offentliggjort et billede af ham på virksomhedens Instagramprofil.

Datatilsynet skal bemærke, at tilsynet alene kan tage stilling til databeskyttelsesretlige spørgsmål. Datatilsynet har derfor med denne afgørelse ikke taget stilling til markedsføringsretlige spørgsmål.

1. Afgørelse

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at der er grundlag for at udtale kritik af, at Sophienberg Slots behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens[1] artikel 6.

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse.

2. Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at klager blev gift på Sophienberg Slot, og at Sophienberg Slot efterfølgende offentliggjorde et billede af klager fra brylluppet på virksomhedens Instagramprofil.

2.1. Klagers bemærkninger

Klager har overordnet anført, at Sophienberg Slot har anvendt et billede af ham til markedsføring på virksomhedens Instagramprofil uden hans accept, og at billedet ikke er et stemningsbillede, da det er taget tæt på ham og hans ægtefælle i et meget personligt øjeblik, og at det alene er ham og ægtefællen, der fremgår af billedet.

Klager har endvidere anført, at han har oplyst Sophienberg Slot, at virksomheden ikke har fået tilladelse til at anvende billedet på Instagram, hvilket Sophienberg Slot ikke har reageret på.

2.2. Sophienberg Slot bemærkninger

Sophienberg Slot har anført, at virksomheden har lagt et stemningsbillede op af klager på virksomhedens Instagramprofil, at der ikke er tale om oplysninger om de personer, der fremgår på billedet, at billedet blev taget på privat grund, og at det ikke var en hemmelig begivenhed.

Sophienberg Slot har i den forbindelse anført, at billedet er taget og offentliggjort med ”mundtlig tilladelse” fra parret.

Sophienberg Slot har endvidere oplyst, at formålet med offentliggørelsen var at dele en glædelig begivenhed, og at billedet nu er fjernet fra virksomhedens Instagramprofil.

3. Begrundelse for Datatilsynets afgørelse

Det fremgår af sagens oplysninger, at Sophienberg Slot har offentliggjort et bryllupsbillede af klager på virksomhedens Instagramprofil.

Behandling, herunder offentliggørelse af personoplysninger kan ske, hvis én af betingelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-f, er opfyldt.

Det fremgår af artikel 6, stk. 1, litra a, at behandling kan ske, hvis den registrerede har givet samtykke til behandling af oplysninger om vedkommende til et eller flere specifikke formål.

Ved samtykke forstås enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at oplysninger om den pågældende gøres til genstand for behandling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11.

Hvis en behandling er baseret på et samtykke, skal den dataansvarlige kunne påvise, at den registrerede har givet et sådan samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 1.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, kan behandling af personoplysninger endvidere ske, hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor (interesseafvejningsreglen).

Sophienberg Slot har oplyst, at der er indhentet mundtligt tilladelse til offentliggørelsen, hvilket klager bestrider. 

Herefter lægger Datatilsynet til grund, at Sophienberg Slot har peget på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, som lovligt behandlingsgrundlag.

Datatilsynet finder, at Sophienberg Slot ikke over for Datatilsynet har påvist, at der er et indhentet et samtykke, som opfylder gyldighedsbetingelserne i databeskyttelsesforordningen, og tilsynet vurderer på den baggrund, at offentliggørelse af billedet af klager ikke var i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Datatilsynet finder i øvrigt, at der ikke kunne ske offentliggørelse af billedet af klager inden for rammerne af artikel 6, stk. 1, litra f.

Datatilsynet vurderer således, at Sophienberg Slots interesse i at offentliggøre billedet af klager ikke gik forud for klagers interesse i, at billedet ikke blev offentliggjort på Instagram. Datatilsynet har herved lagt vægt på, at klager med rimelighed kunne forvente, at billedet ikke blev eksponeret på internettet i en kommerciel sammenhæng. I den forbindelse har tilsynet lagt vægt på, at offentliggørelse på internettet indebærer videregivelse til en bred kreds af personer.  

På den baggrund finder Datatilsynet grundlag for at udtale kritik af, at Sophienberg Slots offentliggørelse af billedet af klager ikke er sket i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f.

Datatilsynet har noteret sig, at Sophienberg Slot efterfølgende har slettet billedet.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).