Offentliggørelse af gamle klubblade

Dato: 08-06-2020

Jyllinge Sejlklub har offentliggjort gamle klubblade med oplysninger om en borger og afvist at slette de pågældende oplysninger. Begge dele er i overensstemmelse med reglerne, finder Datatilsynet.

Journalnummer 2019-31-2363

Resumé

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger har klaget til tilsynet over, at foreningen Jyllinge Sejlklub har lagt tre af foreningens klubblade fra 1981 og 1982 på internettet, hvori der fremgår oplysninger om klagers navn, adresse, alder og billede, og at foreningen har afvist at imødekomme klagers anmodning om sletning af de pågældende oplysninger.

Datatilsynet bemærker i afgørelsen, at en forenings behandling af personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesretten, og at foreninger derfor skal iagttage de databeskyttelsesretlige regler i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Datatilsynet har i afgørelsen fastslået, at det er i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler, at Jyllinge Sejlklub har offentliggjort tre af foreningens klubblade på internettet, hvori der fremgår personoplysninger om klager. Datatilsynet har i vurderingen lagt vægt på oplysningernes karakter, klubbladenes alder og foreningens legitime interesse i at værne om, beskytte og informere om sin historie i en naturlig kontekst.

Datatilsynet har i afgørelsen endvidere fastslået, at Jyllinge Sejlklub har handlet i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler, ved ikke at imødekomme klagers anmodning om sletning af de oplysninger om klager, som fremgår af klubbladene. Datatilsynet har i vurderingen heraf lagt vægt på, at Jyllinge Sejlklub behandler oplysninger om klager på et lovligt grundlag, og at klager ikke har anført særlige grunde, som går forud for foreningens interesse i at behandle oplysningerne.

Afgørelse

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor klager den 10. oktober 2019 har klaget til tilsynet over, at foreningen Jyllinge Sejlklub har lagt oplysninger om klager på internettet, og at Jyllinge Sejlklub ikke har imødekommet klagers anmodning om sletning af de pågældende oplysninger.

Datatilsynet er opmærksom på, at Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Sejlunion, der er et forbund under DIF, og DGI varetager Jyllinge Sejlklubs interesser i nærværende klagesag, og at de tre anførte organisationer har afgivet udtalelse i sagen, på vegne af Jyllinge Sejlklub. Det vil i afgørelsen fremgå, at det er Jyllinge Sejlklubs udtalelser.

Datatilsynet skal indledningsvis oplyse, at persondataloven[1] pr. 25. maj 2018 er blevet ophævet og erstattet af databeskyttelsesforordningen[2] og databeskyttelsesloven[3]. Denne afgørelse er derfor truffet efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

1. Afgørelse

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at Jyllinge Sejlklubs behandling af personoplysninger er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 og artikel 17.

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse.

2. Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at Jyllinge Sejlklub har lagt sit klubblad, ”Vandpytten” fra 1981 og 1982, på internettet, hvori der fremgår oplysninger om klagers navn, alder, adresse og billede, og at sejlklubben har afvist at imødekomme klagers anmodning om sletning af de pågældende oplysninger.

I klubblad nr. X, side Z, fra 1982 fremgår oplysninger om navn og alder, idet klager har vundet en tegnekonkurrence. I klubblad nr. X, side Z, fra 1981 fremgår oplysninger om navn, adresse og billede i forbindelse med, at klager har vundet en fotokonkurrence i foreningen. I klubblad nr. X, side Z, fra 1981 fremgår oplysninger om navn i forbindelse med, at klager har bestået en duelighedsprøve.

2.1. Klagers bemærkninger

Klager har anført, at Jyllinge Sejlklub har lagt PDF-filer på internettet, hvori der fremgår personoplysninger om klager, herunder navn, alder, adresse og billede. Klager har i forbindelse hermed oplyst, at klager har navne- og adressebeskyttelse i CPR.

Klager har endvidere anført, at Jyllinge Sejlklub har afvist at imødekomme klagers anmodning om sletning af de pågældende oplysninger.

2.2. Jyllinge Sejlklubs bemærkninger

Jyllinge Sejlklub har anført, at sejlklubbens behandling af oplysninger om klager er sket med hjemmel i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Jyllinge Sejlklub har endvidere oplyst, at det forhold, at alle de gamle klubblade er lagt på hjemmesiden, skyldes sejlklubbens interesse i at værne om og beskytte sejlklubbens historie samt adgangen til at informere om den. Jyllinge Sejlklub har videre oplyst, at denne interesse har en sammenhæng med hensynet til ytrings- og informationsfriheden og reglen om arkivformål i samfundets interesse efter databeskyttelsesforordningens artikel 89.

Herudover har Jyllinge Sejlklub oplyst, at der af klubbladene alene fremgår almindelige personoplysninger om klager, at den i 1981 anførte adresse ikke er klagers nuværende adresse, og at oplysningerne alene optræder i tilknytning til klagers aktivitet i sejlklubben i 1980’erne. Oplysningerne kan ifølge Jyllinge Sejlklub kun tilgås på sejlklubbens egen hjemmeside, og er ikke lagt på Google.

Jyllinge Sejlklub har endvidere anført, at sejlklubben har valgt ikke at imødekomme klagers anmodning om sletning af de pågældende oplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 17.

Herudover har Jyllinge Sejlklub oplyst, at behandlingen af oplysninger om klager fortsat er nødvendig, og at behandlingen er baseret på tungtvejende legitime foreningsinteresser. Jyllinge Sejlklub har i den forbindelse oplyst, at sejlklubben har en legitim interesse i at beskytte og informere om sin historie i en naturlig kontekst, og at denne interesse er mere tungtvejende end klagers interesse i, at oplysningerne slettes.

Jyllinge Sejlklub finder, at det er vigtigt for idrætsorganisationerne, at hver enkelt idrætsforening kan medvirke til at idrætshistorien bevares, og til at information om idrætshistorien når ud til medlemmer og offentligheden.

3. Begrundelse for Datatilsynets afgørelse

3.1.

Datatilsynet har lagt til grund, at Jyllinge Sejlklub har lagt sit klubblad, ”Vandpytten” fra 1981 og 1982, på internettet, hvori der fremgår oplysninger om klagers navn, alder, adresse og billede.

Datatilsynet skal indledningsvis bemærke, at en forenings behandling af personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesretten, og at foreninger derfor skal iagttage de databeskyttelsesretlige regler i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Behandling af personoplysninger – herunder oplysninger om navn, alder, adresse og billede – må finde sted, hvis mindst en af betingelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-f, er opfyldt, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), kan behandling af personoplysninger finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor. 

Datatilsynet finder, at Jyllinge Sejlklubs behandling af personoplysninger om klager i form af en offentliggørelse på internettet af foreningens klubblade fra 1981 og 1982 er sket i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet tilsynet finder, at interesseafvejningen falder ud til Jyllinge Sejlklubs fordel.

Datatilsynet har ved denne vurdering lagt vægt på, at Jyllinge Sejlklub har en legitim interesse i at værne om, beskytte og informere om sin historie i en naturlig kontekst. Datatilsynet finder, at det i forbindelse hermed er nødvendigt for sejlklubben at kunne identificere de personer, som har deltaget i sejlklubbens aktiviteter.

Datatilsynet har endvidere lagt vægt på klubbladenes alder, herunder at bladene blev udgivet i 1981 og 1982, og at oplysningerne har været tilgængelige i bladene i knap 40 år. Derudover har Datatilsynet lagt vægt på karakteren af de oplysninger, der fremgår i bladene, herunder at der ikke er tale om oplysninger af følsom karakter.

For så vidt angår klagers oplysning om, at klager har hemmelig adresse, har Datatilsynet lagt vægt på, at klagers anførte adresse i klubblad nr. X fra 1981 ikke er identisk med klagers nuværende adresse. Datatilsynet finder på den baggrund ikke, at oplysningerne om klagers adresse i klubbladet fra 1981 er af en sådan særlig beskyttelsesværdig karakter, at interesseafvejningen falder ud til klagers fordel.

Datatilsynet finder på baggrund heraf ikke anledning til at tilsidesætte Jyllinge Sejlklubs vurdering af, at behandlingen af klagers oplysninger i sejlklubbens klubblade fra 1981 og 1982 er sket i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

3.2.

Datatilsynet har endvidere lagt til grund, at Jyllinge Sejlklub ikke har imødekommet klagers anmodning om sletning af klagers oplysninger om navn, adresse, alder og billede i klubbladene fra 1981 og 1982.

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 1, at den registrerede har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og at den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af forholdene i bestemmelsens litra a-f, finder anvendelse.

Datatilsynet finder, at Jyllinge Sejlklub ikke er forpligtet til at slette de oplysninger om klager, som fremgår i sejlklubbens klubblade fra 1981 og 1982. Efter tilsynets opfattelse er betingelserne for sletning efter databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 1, litra a-f, således ikke opfyldt.

Datatilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at det fortsat er nødvendigt for Jyllinge Sejlklub at behandle oplysningerne om klager, og at sejlklubben behandler klagers oplysninger på et lovligt grundlag efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. artikel 17, stk. 1, litra a og d.

Datatilsynet har endvidere lagt vægt på, at klager ikke har anført særlige grunde, som går forud for Jyllinge Sejlklubs legitime interesser i at behandle klagers oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 1, litra c, jf. artikel 21, stk. 1.

Databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 1, litra b, e og f, er efter Datatilsynets opfattelse endvidere ikke relevante i forbindelse med sletning af klagers personoplysninger i nærværende klagesag.

På baggrund heraf finder Datatilsynet ikke anledning til at tilsidesætte Jyllinge Sejlklubs vurdering af, at der ikke skal ske sletning af klagers personoplysninger i sejlklubbens klubblade fra 1981 og 1982, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17.

3.3.

Datatilsynet har bemærket, at Jyllinge Sejlklub har oplyst, at klubbladene kun kan tilgås på sejlklubbens egen hjemmeside, og at de ikke er lagt på Google. Datatilsynet har i forbindelse hermed kunne konstatere, at tilsynet ikke har kunne finde link til klubbladene på Jyllinge Sejlklubs egen hjemmeside. Datatilsynet har derimod ved en søgning på Google på ”Jyllinge Sejlklub Vandpytten 1982 nr. X”, ”Jyllinge Sejlklub Vandpytten 1981 nr. X” og ”Jyllinge Sejlklub Vandpytten 1981 nr. X” fundet frem til de klubblade, hvori der fremgår oplysninger om klager. Datatilsynet har ved tilsvarende søgninger på Bing fundet frem til foreningens klubblad nr. X fra 1982. Datatilsynet har endelig fundet frem til foreningens klubblad nr. X og nr. X fra 1981 ved at søge på klagers navn på Google.

Det er Datatilsynets opfattelse, at det ikke har været Jyllinge Sejlklubs hensigt, at klubbladene skulle ligge på Google, Bing eller lignende søgemaskiner.

Datatilsynet kan i den forbindelse oplyse, at for at klubbladene fremadrettet ikke skal kunne fremsøges på diverse søgemaskiner, kan Jyllinge Sejlklub placere klubbladene på en side, der ikke kan indekseres grundet brugernavn og password eller indsætte en htlm kode på sejlklubbens hjemmeside, der friholder klubbladene for indeksering.

Datatilsynet skal endvidere oplyse, at Jyllinge Sejlklub kan kontakte Google, Bing eller lignende søgemaskiner for at få afindekseret de pågældende søgeresultater, så det ikke længere er muligt at fremsøge klubbladene på de pågældende søgemaskiner.

Derudover skal Datatilsynet generelt oplyse, at klager som privatperson i visse tilfælde har ret til, at en søgemaskine afindekserer et søgeresultatet, som fremkommer ved søgning på klagers navn. Hvis klager ønsker at få fjernet et søgeresultat, gøres det lettest gennem den klageformular, som findes hos søgemaskinerne. Klageformularen til Google og Bing findes her: https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/soegemaskiner/.

 

[1]   Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (persondataloven).

[2]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

[3]   Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).