Manglende opfyldelse af oplysningspligt

Dato: 22-05-2020

Datatilsynet har på baggrund af en klage udtalt kritik af Advokatnævnets manglende opfyldelse af sin oplysningspligt over for en advokat, som nævnet havde modtaget en klage over.

Journalnummer 

Resume

Datatilsynet traf den 22. maj 2020 afgørelse i sagen. Tilsynet fandt, at Advokatnævnet ved først at orientere advokat xx mere end fem måneder efter at have modtaget en klage over vedkommende ikke havde iagttaget nævnets oplysningspligt inden for en rimelig tidsfrist i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 3, litra a, jf. stk. 1 og 2.

Advokatnævnet havde oplyst, at nævnets orientering af advokat xx om den modtagne klage blev udskudt, fordi nævnet ønskede at få sagen tilstrækkelig oplyst bl.a. af hensyn til advokatens mulighed for at kommentere klagen. Datatilsynet bemærkede hertil, at denne begrundelse ikke kunne undtage nævnet fra at opfylde sin oplysningspligt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra a – d.

Afgørelse

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor advokat xx den 28. november 2019 har klaget til tilsynet over, at Advokatnævnet ikke har iagttaget sin oplysningspligt i forbindelse med nævnets behandling af hans personoplysninger.

1. Afgørelse

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at der er grundlag for at udtale kritik af, at Advokatnævnets behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens[1] artikel 14, stk. 3, litra a, jf. stk. 1 og 2.

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse.

2. Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at advokaten i december 2018 modtog et brev fra Advokatnævnet dateret den 28. november 2018, hvori det blev oplyst, at nævnet havde modtaget en klage over ham den 14. juni 2018.

Det fremgår endvidere af sagen, at der i perioden mellem Advokatnævnets modtagelse af klagen den 14. juni 2018 og nævnets orientering af advokaten den 28. november 2018 foregik yderligere korrespondance mellem nævnet og den person, der havde klaget over advokaten.

Den 10. januar 2020 er Advokatnævnet kommet med en udtalelse til sagen, som advokaten har haft mulighed for at afgive bemærkninger til.

2.1. Advokatnævnets bemærkninger

Advokatnævnet har overordnet anført, at nævnets orientering af advokaten om den modtagne klage blev udskudt, fordi nævnet ønskede at få sagen tilstrækkelig oplyst bl.a. af hensyn til advokatens mulighed for at kommentere klagen. Processen viste sig imidlertid at være mere tidskrævende end først antaget på grund af en række omstændigheder hos den person, der klagede over advokaten.

2.2. Advokatens bemærkninger

Advokaten har overordnet anført, at Advokatnævnet ved først efter fem og en halv måned at have orienteret ham om sagens eksistens, og om at nævnet behandlede personoplysninger om ham, har overtrådt databeskyttelsesreglerne.

Advokaten har i den forbindelse gjort gældende, at Advokatnævnet i perioden fra modtagelsen af klagen til orienteringen af ham gentagne gange havde korresponderet med den person, der havde klaget, vejledt personen og bedt om yderligere oplysninger uden at oplyse advokaten om dette eller om hans rettigheder.

3. Begrundelse for Datatilsynets afgørelse

Datatilsynet lægger til grund, at Advokatnævnet modtog en klage over advokaten den 14. juni 2018, og at nævnet i den forbindelse behandlede personoplysninger om ham.

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 1 og 2, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger når personoplysninger indsamles hos andre end den registrerede.  

Ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 3, litra a, skal disse oplysninger gives inden for en rimelig frist efter indsamlingen af personoplysningerne, men senest inden for en måned under hensyn til de specifikke forhold, som personoplysningerne er behandlet under. 

Datatilsynet finder, at Advokatnævnet ikke har givet advokaten de oplysninger, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 1 og 2, inden for en rimelig frist efter modtagelsen af oplysningerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 3, litra a, idet advokaten først blev orienteret mere end fem måneder, efter at nævnet havde modtaget klagen.

Datatilsynet finder endvidere, at Advokatnævnets begrundelse for ikke at orientere advokaten den 28. november 2018 ikke kan undtage nævnet fra at skulle have opfyldt sin oplysningspligt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra a–d.

Datatilsynet har i øvrigt noteret sig, at Advokatnævnet har oplyst, at den konkrete sag har givet nævnet anledning til at overveje, hvorledes man fremover kan undgå en situation som den foreliggende.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).