Klage over manglende sletning

Dato: 08-10-2020

Datatilsynet har udtalt kritik af Teeshoppen for ved en fejl ikke at imødekomme klagers anmodning om at få sine oplysninger hos dem slettet.

Journalnummer: 2019-31-2638

Afgørelse

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor [klager] den 10. december 2019 har klaget til tilsynet over TeeShoppens manglende sletning af oplysninger om ham.

1.  Afgørelse

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at der er grundlag for at udtale kritik af, at TeeShoppens behandling af personoplysninger ikke er sket inden for rammerne af reglerne i databeskyttelsesforordningens1 artikel 17.

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse.

2.  Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at klager siden efteråret 2018 har modtaget e-mails fra TeeShoppen med direkte markedsføring.

Ved e-mail af 21. juni 2019 anmodede klager TeeShoppen om sletning af samtlige oplysninger, som TeeShoppen måtte behandle om ham, og ved e-mail af 24. juni 2019 orienterede TeeShoppen klager om, at oplysningerne om ham ville blive slettet.

Klager modtog dog efterfølgende den 9. december 2019 endnu en e-mail fra TeeShoppen med direkte markedsføring.

2.1.  TeeShoppens bemærkninger

TeeShoppen har anført, at selskabet havde haft til hensigt at imødekomme klagers anmodning om sletning, men at dette ved en fejl ikke var sket.

Fejlen skyldtes den medarbejder, som klager var i dialog med, og det blev efterfølgende ind- skærpet over for den pågældende medarbejder, at en lignende situation ikke skulle gentage sig.

2.2.  Klagers bemærkninger

Klager har overordnet anført, at TeeShoppen ikke har efterkommet hans anmodning om sletning.

3.  Begrundelse for Datatilsynets afgørelse

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 2, at hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring.

Den registrerede har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 1, litra c.

Datatilsynet finder, at TeeShoppen ikke har efterlevet klagers ret til sletning af personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 1, litra c.

Datatilsynet her herved lagt vægt på, at betingelserne for, at klager kunne kræve oplysningerne slettet fra TeeShoppens e-mailliste, efter Datatilsynets opfattelse, var opfyldt den 24. juni 2019, og at sletningen herefter skulle ske uden unødig forsinkelse. Klagers oplysninger blev imidlertid først slettet fra TeeShoppens e-mailliste i januar 2020.

På baggrund af ovenstående finder Datatilsynet anledning til at udtale kritik af, at TeeShoppens behandling af personoplysninger ikke er sket inden for rammerne af reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 17.

Datatilsynet har noteret, at TeeShoppen ikke længere behandler oplysninger om klager.

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)