Offentliggørelse af personoplysninger på hjemmeside

Dato: 09-09-2020

I en konkret sag var offentliggørelse af personoplysninger på en hjemmeside ikke omfattet af databeskyttelsesforordningens anvendelsesområde, idet offentliggørelsen måtte anses for en behandling foretaget af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter.

Journalnummer: 2019-31-2538

Resume

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger havde klaget over offentliggørelse på en hjemmeside af korrespondance mellem ham og ejeren af hjemmesiden, som bl.a. indeholdt oplysninger om klagerens navn og hans betragtninger om en kendt forfatters forfatterskab.

Efter en samlet vurdering – og efter at sagen havde været forelagt Datarådet – fandt Datatilsynet, at databeskyttelsesforordningen ikke fandt anvendelse i sagen, da offentliggørelsen af oplysninger om klageren måtte anses for en behandling foretaget af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter.

Datatilsynet lagde herved vægt på, at offentliggørelsen var sket i relation til en debat om den kendte forfatters forfatterskab, og at hjemmesiden havde karakter af en blog, hvor ejeren bl.a. fremkom med egne holdninger om forskellige emner og efter det oplyste indsamlede og formidlede viden om fagområder, , hvilket efter Datatilsynets vurdering måtte anses for sædvanlige og legitime aktiviteter. Datatilsynet lagde endvidere vægt på karakteren af de omhandlende oplysninger, herunder at der var tale om ikke-følsomme oplysninger, som efter Datatilsynets opfattelse var af harmløs karakter.

Herudover lagde Datatilsynet vægt på, at en del af den offentliggjorte korrespondance indeholdt meningstilkendegivelser, og at offentliggørelsen i øvrigt ikke skete med henblik på at skabe en økonomisk fortjeneste.

Afgørelse

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor du den 19. november 2019 har klaget over, at XX (herefter indklagede) har offentliggjort oplysninger om dig på hjemmesiden YY (herefter hjemmesiden).

1. Afgørelse

Datatilsynet finder – efter at spørgsmålet har været behandlet på et møde i Datarådet – at databeskyttelsesforordningen[1] ikke finder anvendelse i sagen, jf. forordningens artikel 2, stk. 2, litra c, idet den omhandlende offentliggørelse af oplysninger om dig må anses for en behandling foretaget af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter.

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse.

2. Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at du den 17. februar 2019 rettede henvendelse til indklagede på e-mailadressen […] med en række betragtninger om […] forfatterskab i forbindelse med en tekst om […] på hjemmesiden. Du takkede endvidere indklagede for at have lagt en dokumentar om […] på hjemmesiden i tekstformat.

Den 5. august 2019 blev du bekendt med, at indklagede havde offentliggjort korrespondancen mellem dig og indklagede på hjemmesiden, og på den baggrund rettede du igen henvendelse til indklagede på den nævnte e-mailadresse med en indsigelse mod offentliggørelsen og en anmodning om at få korrespondancen slettet.

Den 6. august 2019 besvarede indklagede din henvendelse og afviste i den forbindelse at slette korrespondancen. indklagede offentliggjorde også korrespondancen om din indsigelse på hjemmesiden.

Den 19. november 2019 henvendte du dig til Datatilsynet med en klage over offentliggørelsen af korrespondancen mellem dig og indklagede på hjemmesiden.

Af hjemmesiden fremgår der oplysninger om en række forskellige emner, […] og indklagedes egne erfaringer hermed. Derudover har indklagede bl.a. skildret sin opvækst og forskellige rejser, som han har været på.

2.1. Dine bemærkninger

Du har overordnet anført, at du ønsker korrespondancen mellem dig og indklagede slettet fra hjemmesiden.

Du har oplyst, at du ikke på forhånd var blevet informeret om, at dine e-mails til indklagede og indklagedes svar på dine e-mails ville blive offentliggjort. Du blev selv opmærksom på offentliggørelsen ved en søgning på dit navn på Google. I den forbindelse har du oplyst, at indklagede, efter at du har klaget til Datatilsynet, har indsat en tekst under e-mailadressen, hvor det fremgår, at de tilsendte spørgsmål og kommentarer, i det omfang de er relevante, vil være tilgængelige under ”post”.

Du har endvidere anført, at du ikke tilbød kendskab til et bestemt fagområde, da du henvendte dig til indklagede, idet du blot ønskede at sende ham en privat hilsen, hvor du takkede for hans arbejde i forbindelse med teksten om […]. Efter din opfattelse burde indklagede oprette et internetforum eller en gæstebog på hjemmesiden, hvor de besøgende kan skrive. I den forbindelse har du anført, at det på intet tidspunkt er indforstået, at en privat henvendelse til en e-mailadresse på en hjemmeside indebærer offentliggørelse af henvendelsen.

2.2. Indklagedes bemærkninger

Indklagede har overordnet anført, at hjemmesiden er en åben hjemmeside, der opfordrer de besøgende til at give deres meninger til kende, og at folks tilsendte ytringer skal betragtes som diskussionsindlæg og som anerkendelse af det arbejde, der udføres på siden.

I den forbindelse har indklagede anført, at formålet med hjemmesiden er at samle viden om forskellige fagområder og at dele denne viden med sidens besøgende. Indklagede har anført, at uden de pågældendes medvirken vil det være umuligt at opretholde det faglige niveau, som hjemmesiden har opnået.

Indklagede har endvidere anført, at der ikke er følsomme oplysninger i de e-mails, som du har sendt til hjemmesiden, men at han alligevel har tilbudt at fjerne eventuelle dele af korrespondancen, som du måtte ønske fjernet. Du har ikke reageret på tilbuddet.

Indklagede har oplyst, at alle e-mailadresser og private adresser fjernes fra indlæg, som offentliggøres på hjemmesiden.

Endelig har indklagede oplyst, at der er tale om frivilligt og ulønnet arbejde, og at han ikke tjener penge på hjemmesiden, heller ikke via links til forskellige selskaber som måtte figurere på hjemmesiden.

3. Begrundelse for Datatilsynets afgørelse

3.1.

Databeskyttelsesforordningen finder ifølge artikel 2, stk. 1, anvendelse på behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling, og på anden ikke-automatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Databeskyttelsesforordningen gælder dog ikke for behandling af personoplysninger, som foretages af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter, jf. artikel 2, stk. 2, litra c. 

Om bestemmelsen fremgår af databeskyttelsesforordningens præambelbetragtning nr. 18 følgende:

”Denne forordning gælder ikke for en fysisk persons behandling af oplysninger under en rent personlig eller familiemæssig aktivitet og således uden forbindelse med en erhvervsmæssig eller kommerciel aktivitet. Personlige eller familiemæssige aktiviteter kan omfatte korrespondance og føring af en adressefortegnelse eller sociale netværksaktiviteter og onlineaktiviteter, der udøves som led i sådanne aktiviteter. Denne forordning gælder dog for dataansvarlige eller databehandlere, som tilvejebringer midlerne til behandling af personoplysninger til sådanne personlige eller familiemæssige aktiviteter.”

I lyset af det, som er anført i præambelbetragtningen om ”sociale netværksaktiviteter og onlineaktiviteter” er det Datatilsynet opfattelse – efter at spørgsmålet har været forelagt Datarådet – at en fysisk persons behandling af personoplysninger kan anses for at være foretaget som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter, selv om behandlingen omfatter offentliggørelse af oplysninger på internettet.

Det er således ikke i sig selv afgørende for anvendelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 2, stk. 2, litra c, om der er sket offentliggørelse på internettet, idet der skal foretages en konkret helhedsvurdering af offentliggørelsen, herunder formålet med offentliggørelsen, karakteren af de offentliggjorte oplysninger, og den kontekst, som oplysningerne indgår i.

3.2.

Efter en samlet vurdering finder Datatilsynet, at databeskyttelsesforordningen ikke finder anvendelse i sagen, jf. forordningens artikel 2, stk. 2, litra c, idet den omhandlende offentliggørelse af oplysninger om dig må anses for en behandling foretaget af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter.

Datatilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at offentliggørelsen er sket i relation til en debat om […] forfatterskab, og at hjemmesiden har karakter af en blog, hvor indklagede bl.a. fremkommer med egne holdninger om forskellige emner og efter det oplyste indsamler og formidler viden om fagområder, som f.eks. […], hvilket efter Datatilsynets vurdering må anses for sædvanlige og legitime aktiviteter.

Datatilsynet har endvidere lagt vægt på karakteren af de omhandlede oplysninger. I den forbindelse bemærkes det, at korrespondancen, som du ønsker slettet, indeholder oplysninger om dit for- og efternavn, dine betragtninger om […] forfatterskab, din tak for teksten på hjemmesiden, din indsigelse og indklagedes besvarelse heraf. Der er tale om ikke-følsomme oplysninger om dig, som efter Datatilsynets opfattelse er af harmløs karakter.

Formålet med databeskyttelsesforordningen er at sørge for beskyttelse af privatlivet, og offentliggørelse af de pågældende oplysninger på internettet ses ikke at have en negativ indvirkning på dit privatliv. At offentliggørelsen af oplysningerne om dig ikke sker med henblik på at skabe en økonomisk fortjeneste taler endvidere for, at der er tale om rent private forhold. 

Herudover har Datatilsynet lagt vægt på, at en del af korrespondancen indeholder meningstilkendegivelser, der er udtryk for indklagedes begrundelse for at offentliggøre korrespondancen på hjemmesiden. Datatilsynet har i den forbindelse lagt vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).