Klage over Danmarks Statistiks manglende ajourføring af personoplysninger

Dato: 16-02-2021

Datatilsynet har på baggrund af en klage – efter at sagen har været forelagt Datarådet – udtalt kritik af, at Danmarks Statistik ikke ajourførte oplysninger om, at en borger ikke ønskede at deltage i Danmarks Statistiks frivillige undersøgelser.

Journalnummer: 2020-32-1733

Resume

En borger henvendte sig til Datatilsynet og klagede over, at Danmarks Statistik behandlede oplysninger om den pågældende, og at borgeren trods flere orienteringer fra Danmarks Statistik om, at Danmarks Statistik ikke ville kontakte borgeren, fortsat modtog henvendelser fra Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik oplyste til sagen, at Danmarks Statistik fører en intern liste over borgere, som ikke ønsker at deltage i Danmarks Statistiks frivillige undersøgelser, og at borgeren burde have været tilføjet hertil, men at dette grundet en intern fejl ikke var sket.

Datatilsynet fandt, at Danmarks Statistik havde hjemmel til at behandle oplysninger om borgere, herunder den pågældende borger, jf. lov om Danmarks Statistik.

Datatilsynet fandt imidlertid anledning til at udtale kritik af, at Danmarks Statistik ikke – som det ellers var oplyst til borgeren flere gange – havde noteret borgeren på listen over borgere, som ikke ønsker at deltage i Danmarks Statistiks frivillige undersøgelser.

Afgørelse

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor (X) (herefter klager) den 18. september 2020 har klaget til tilsynet over Danmarks Statistiks behandling og manglende sletning af personoplysninger om ham.

1. Afgørelse

Datatilsynet finder – efter at sagen har været behandlet på et møde i Datarådet – at Danmarks Statistiks behandling af personoplysninger er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen[1], jf. artikel 6, stk. 1, litra e, og artikel 17, stk. 3, litra b.

Datatilsynet finder imidlertid anledning til at udtale kritik af, at Danmarks Statistik i forbindelse med behandling af oplysninger om klager ikke har iagttaget databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra d.

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse.

2. Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at klager den 21. januar 2020 henvendte sig til Danmarks Statistik og frabad sig at blive kontaktet af Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik besvarede den 22. januar 2020 henvendelsen og oplyste, at Danmarks Statistik godt kunne undtage klager fra undersøgelser på nær visse obligatoriske undersøgelser. Samme dag bekræftede klager, at han ønskede at blive afmeldt i det omfang, det var muligt, hvorefter Danmarks Statistik bekræftede afmeldelsen.

Den 2. februar 2020 kontaktede klager igen Danmarks Statistik, da han var blevet kontaktet via telefon og SMS vedrørende samme undersøgelse, som foranledigede klagers oprindelige henvendelse af 21. januar 2020.

Danmarks Statistik besvarede henvendelsen den 6. februar 2020. Det fremgik heraf, at Danmarks Statistik ikke kunne forstå, at klager fortsat modtog henvendelser, da klager var afmeldt. Klager og Danmarks Statistik havde herefter korrespondance, hvorved Danmarks Statistik fandt frem til afdelingen, som havde kontaktet klager. Danmarks Statistik oplyste, at afdelingen var blevet underrettet, og at klager nu ikke burde modtage yderligere henvendelser.

Den 10. september 2020 kontaktede klager Danmarks Statistik igen, da han var blevet kontaktet via e-Boks vedrørende en undersøgelse.

Danmarks Statistik besvarede henvendelsen den 11. september 2020. Det fremgik heraf, at der måtte være sket en fejl, da afmeldingen blev registreret, og at klager nu blev permanent afmeldt fra Danmarks Statistiks frivillige undersøgelser.

Klager kontaktede igen Danmarks Statistik den 18. september 2020 og oplyste, at han havde modtaget endnu en henvendelse fra Danmarks Statistik via e-Boks.

Datatilsynet modtog samme dag, den 18. september 2020, en klage over Danmarks Statistiks behandling af oplysninger om klager.

Den 12. oktober 2020 sendte Datatilsynet klagen i høring og anmodede Danmarks Statistik om en udtalelse til sagen.

Danmarks Statistik fremkom den 29. oktober 2020 med en udtalelse til sagen, hvorefter udtalelsen blev sendt til klager.

Datatilsynet modtog den 30. oktober 2020 klagers bemærkninger til udtalelsen.

2.1. Klagers bemærkninger

Klager har overordnet anført, at Danmarks Statistik ikke har efterkommet hans gentagne anmodninger om ikke at modtage henvendelser om undersøgelser fra Danmarks Statistik.

2.2. Danmarks Statistiks bemærkninger

Danmarks Statistik har overordnet anført, at Danmarks Statistik ikke er forpligtet til at slette oplysninger om klager.

Danmarks Statistik har i den forbindelse gjort gældende, at Danmarks Statistik behandler oplysninger om registrerede i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og lov om Danmarks Statistik[2] § 1, stk. 2.

Personoplysningerne behandles til statistiske og videnskabelige formål, og Danmarks Statistik kontakter borgere for at udføre opgaven, som Danmarks Statistik varetager. Af samme grund kan og vil Danmarks Statistik ikke efterkomme klagers ønske om sletning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra b, da borgeres, herunder klagers, kontaktoplysninger er nødvendige for at udføre Danmarks Statistiks opgaver.

Danmarks Statistik har endvidere gjort gældende, at Danmarks Statistik fører en intern liste over borgere, som ikke ønsker at deltage i frivillige undersøgelser, da Danmarks Statistik ikke har en interesse i at kontakte borgere, som over for Danmarks Statistik har frabedt sig henvendelser.

Klager blev ved første henvendelse registreret forkert på den interne liste, da klager oplyste et forkert personnummer, hvilket er grunden til, at han fortsat modtog henvendelser.

Ved anden henvendelse fulgte Danmarks Statistik ved en fejl ikke op på henvendelsen, hvorfor klager ikke blev registreret på den interne liste.

Danmarks Statistik har i den forbindelse oplyst, at der på baggrund heraf er iværksat en intern procedure, som skal sikre, at borgere, der ikke ønske at deltage i frivillige undersøgelser, for fremtiden registreres på Danmarks Statistiks interne liste.

3. Begrundelse for Datatilsynets afgørelse

3.1

Det fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, at personoplysninger kan behandles, hvis en af betingelserne i litra a – f er opfyldt. Af bestemmelsens litra e, følger det, at personoplysninger kan behandles, hvis behandling er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

De grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, som fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 5, skal i forbindelse med enhver behandling af personoplysninger overholdes. Det betyder bl.a., at personoplysningerne skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der skal tages ethvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges, jf. bestemmelsens stk. 1, litra d.

Af databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 1, fremgår det, at den registrerede har ret til at få slettet oplysninger om sig selv i visse tilfælde. Af bestemmelsens stk. 3, litra b, fremgår det imidlertid, at retten til sletning ikke gælder, hvis behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1, at den registrerede til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger baseret på bl.a. artikel 6, stk. 1, litra e, af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation.

Endelig fremgår det af forordningens artikel 21, stk. 6, at hvis personoplysninger behandles med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, har den registrerede ret til at grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende den pågældende, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

Af lov om Danmarks Statistik § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, fremgår det, at Danmarks Statistik er en fagligt uafhængig statslig myndighed, som bl.a. varetager opgaver om udvikling, indsamling, udarbejdelse og formidling af statistiske oplysninger vedrørende samfundsforhold.

3.2

Danmarks Statistik behandler oplysninger om klager i forbindelse med foretagelse af statistiske undersøgelser, og behandlingen af oplysninger om klager er foretaget inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Danmarks Statistik har som myndighed bl.a. til opgave at indsamle statistiske oplysninger, jf. lov om Danmarks Statistik § 1, stk. 2, nr. 1. Indsamling af statistiske oplysninger fra borgere foretages ved direkte henvendelser til den enkelte borger, hvorfor Danmarks Statistik er nødsaget til at behandle kontaktoplysninger om den enkelte borger.

Datatilsynet finder på den baggrund, at Danmarks Statistik ikke er forpligtet til at slette oplysninger om klager, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra b, da den pågældende behandling er nødvendig for udførelsen af en opgave, som Danmarks Statistik er pålagt i medfør af lov om Danmarks Statistik.

Datatilsynet finder derfor ikke anledning til at udtale kritik af, at Danmarks Statistik ikke har slettet oplysninger om klager.

3.3

Datatilsynet lægger til grund, at Danmarks Statistik har forstået klagers første og anden henvendelse som en indsigelse mod behandlingen af oplysninger om ham, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1 og stk. 6, og at Danmarks Statistik i den forbindelse vurderede, at behandlingen af oplysninger om klager i forhold til frivillige undersøgelser skulle ophøre.

Det er oplyst, at klager ved første henvendelse ikke blev registreret korrekt, da klager opgav et forkert personnummer, mens klager ved anden henvendelse ikke blev registreret korrekt, fordi Danmarks Statistik ikke fik fulgt op på klagers ønske.

Det er på den baggrund Datatilsynets opfattelse, at Danmarks Statistiks behandling af oplysninger om klager i forbindelse med den (manglende) registrering af klager på Danmarks Statistiks interne liste over borgere, som har tilkendegivet et ønske om ikke at deltage i undersøgelser, ikke har været i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra d.

Datatilsynet har lagt vægt på, at Danmarks Statistik oplyste klager om, at han ikke længere ville modtage henvendelser fra Danmarks Statistik. Klager modtog imidlertid efterfølgende flere henvendelser fra Danmarks Statistik.

Datatilsynet finder derfor grundlag for at udtale kritik af Danmarks Statistiks manglende registrering af klager på den interne liste i forbindelse med hans anden henvendelse.

Datatilsynet har noteret sig, at Danmarks Statistik har oplyst, at klager nu er registreret på Danmarks Statistiks interne liste.

Endvidere har Datatilsynet noteret sig, at forløbet i forhold til klagers anden henvendelse har medført iværksættelse af en intern procedure, som skal sikre, at borgere, der for fremtiden ikke ønsker at deltage i undersøgelser, undtages herfor.

Afslutningsvis bemærker Datatilsynet, at det er tilsynets opfattelse, at et ønske om ikke at deltage i Danmarks Statistiks undersøgelser ikke udgør en særlige situation efter forordningens artikel 21, stk. 1, eller stk. 6, som bør medføre, at den dataansvarlige skal ophøre den pågældende behandling af personoplysninger.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

[2]   Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018 om Danmarks Statistik.