Undersøgelse af udvalgte sikkerhedsområder: ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspension

Dato: 15-01-2021

På baggrund af ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspensions besvarelse af de tilsendte spørgsmål er det Datatilsynets overordnede vurdering, at ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspensions generelle modenhed på sikkerhedsområdet er udtryk for et niveau, der passer til de risici, som organisationens behandlingsaktiviteter udgør for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

Journalnummer: 2020-421-0083

Resume

Som et led i Datatilsynets arbejde med at styrke den data- og risikobaserede tilgang til vejledning og kontrol afsluttede tilsynet en række spørgeskemaundersøgelser i december 2020. Undersøgelserne skulle belyse den generelle modenhed på udvalgte sikkerhedsområder hos syv offentlige myndigheder og syv private virksomheder. Spørgeskemaerne omfattede bl.a. spørgsmål til håndtering af backup og brud på persondatasikkerheden samt udarbejdelse af informationssikkerhedspolitikker, beredskabsplaner og dokumentation.

Datatilsynet kan konstatere, at særligt håndteringen af backup er et område, som har de dataansvarliges bevågenhed. I flere tilfælde har Datatilsynet dog vurderet, at de dataansvarlige med fordel kan have et større fokus på etableringen af beredskab og beredskabsplaner.

Datatilsynet har den 10. juli 2020 sendt et spørgeskema til ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Datatilsynets formål med at gennemføre den skriftlige spørgeskemaundersøgelse var navnlig at foretage en vurdering af ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspensions modenhed på databeskyttelsesområdet med et særligt fokus på håndtering af brud på persondatasikkerhed samt efterlevelsen af krav til informationssikkerhed, herunder håndtering af dokumentation, backup og beredskabsplaner.

Datatilsynet har ligeledes på baggrund af ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspensions besvarelse foretaget en overordnet vurdering af de foranstaltninger, som ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspension har vurderet som passende for at imødegå risici, som organisationens behandlingsaktiviteter udgør for de registrerede.

1. Datatilsynets vurdering

1.1. Etablerede sikkerhedsforanstaltninger

Af databeskyttelsesforordningens[1] artikel 32, stk. 1, fremgår bl.a., at den dataansvarlige under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

På baggrund af ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspensions besvarelse af de tilsendte spørgsmål er det Datatilsynets overordnede vurdering, at ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspensions generelle modenhed på sikkerhedsområdet er udtryk for et niveau, der passer til de risici, som organisationens behandlingsaktiviteter udgør for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

Det er i den forbindelse Datatilsynets vurdering, at særligt ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspensions besvarelser vedrørende informationssikkerhedspolitikker, håndtering af sikkerhedsbrud og backup er udtryk for, at organisationen aktivt har forholdt sig til eventuelle risici for de registrerede, at organisationen på et passende niveau har fastsat procedurer og retningslinjer for sikkerheden, og at organisationen i øvrigt har etableret relevante og passende sikkerhedsforanstaltninger.

For så vidt angår risikovurdering, underretning af de registrerede ved brud på persondatasikkerheden og beredskabsplaner har Datatilsynet dog noteret sig, at ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspension har oplyst, at der på visse områder kun er sket delvist implementering af planlagte foranstaltninger. Samlet finder Datatilsynet imidlertid, at ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspensions besvarelser efterlader et indtryk af, at organisationen arbejder aktivt med dette, og på den baggrund finder tilsynet ikke grundlag for at foretage sig yderligere i den anledning.

1.2. Særligt om dokumentation

Af databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2, fremgår, at den dataansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise, at dataansvarlig overholder principper for behandling af personoplysninger nævnt i artikel 5, stk. 1, herunder bl.a. personoplysninger behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, jf. artikel 5, stk. 1, litra f.

I forlængelse af ovenstående har Datatilsynet noteret sig, at ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspension har oplyst, at der vil kunne fremsendes dokumentation inden for en tidshorisont, som tilsynet overordnet set finder acceptabelt.

Efter en samlet vurdering af sagen, herunder navnlig bevarelsen af de tilsendte spørgsmål, har tilsynet ikke fundet anledning til at anmode om fremsendelse af dokumentation.  

Datatilsynet anser sagen for afsluttet og foretager sig herefter ikke yderligere.

Datatilsynets udtalelse kan indbringes for domstolene, jf. grundlovens § 63.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).