Undersøgelse af udvalgte sikkerhedsområder: Børne- og Undervisningsministeriet

Dato: 15-01-2021

På baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets besvarelse af de tilsendte spørgsmål er det Datatilsynets overordnede vurdering, at Børne- og Undervisningsministeriets generelle modenhed på sikkerhedsområdet er udtryk for et niveau, der passer til de risici, som organisationens behandlingsaktiviteter udgør for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

Journalnummer: 2020-421-0076

Resume

Som et led i Datatilsynets arbejde med at styrke den data- og risikobaserede tilgang til vejledning og kontrol afsluttede tilsynet en række spørgeskemaundersøgelser i december 2020. Undersøgelserne skulle belyse den generelle modenhed på udvalgte sikkerhedsområder hos syv offentlige myndigheder og syv private virksomheder. Spørgeskemaerne omfattede bl.a. spørgsmål til håndtering af backup og brud på persondatasikkerheden samt udarbejdelse af informationssikkerhedspolitikker, beredskabsplaner og dokumentation.

Datatilsynet kan konstatere, at særligt håndteringen af backup er et område, som har de dataansvarliges bevågenhed. I flere tilfælde har Datatilsynet dog vurderet, at de dataansvarlige med fordel kan have et større fokus på etableringen af beredskab og beredskabsplaner.

Datatilsynet har den 10. juli 2020 sendt et spørgeskema til Børne- og Undervisningsministeriet.

Datatilsynets formål med at gennemføre den skriftlige spørgeskemaundersøgelse var navnlig at foretage en vurdering af Børne- og Undervisningsministeriets modenhed på databeskyttelsesområdet med et særligt fokus på håndtering af brud på persondatasikkerhed samt efterlevelsen af krav til informationssikkerhed, herunder håndtering af dokumentation, backup og beredskabsplaner.

Datatilsynet har ligeledes på baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets besvarelse foretaget en overordnet vurdering af de foranstaltninger, som Børne- og Undervisningsministeriet har vurderet som passende for at imødegå risici, som organisationens behandlingsaktiviteter udgør for de registrerede.

1. Datatilsynets vurdering

1.1. Etablerede sikkerhedsforanstaltninger

Af databeskyttelsesforordningens[1] artikel 32, stk. 1, fremgår bl.a., at den dataansvarlige under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

På baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets besvarelse af de tilsendte spørgsmål er det Datatilsynets overordnede vurdering, at Børne- og Undervisningsministeriets generelle modenhed på sikkerhedsområdet er udtryk for et niveau, der passer til de risici, som organisationens behandlingsaktiviteter udgør for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

Det er i den forbindelse Datatilsynets vurdering, at særligt Børne- og Undervisningsministeriets besvarelser vedrørende informationssikkerhedspolitikker, håndtering af sikkerhedsbrud, backup og beredskabsplaner er udtryk for, at organisationen aktivt har forholdt sig til eventuelle risici for de registrerede, at organisationen på et passende niveau har fastsat procedurer og retningslinjer for sikkerheden og at organisationen i øvrigt har etableret relevante sikkerhedsforanstaltninger.

På den baggrund har Datatilsynet ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere i anledning af det oplyste om etablerede sikkerhedsforanstaltninger.

1.2. Særligt om dokumentation

Af databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2, fremgår, at den dataansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise, at dataansvarlig overholder principper for behandling af personoplysninger nævnt i artikel 5, stk. 1, herunder bl.a. personoplysninger behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, jf. artikel 5, stk. 1, litra f.

I forlængelse af ovenstående har Datatilsynet imidlertid noteret sig, at Børne- og Undervisningsministeriet efter det oplyste kun i varierende omfang har udarbejdet dokumentation i relation til håndtering af sikkerhedsbrud og beredskabsplaner. På baggrund af de afgivne svar, er det derfor tilsynets umiddelbare vurdering, at Børne- og Undervisningsministeriet efter omstændighederne vil kunne have svært ved – inden for rimelig tid – at påvise (dokumentere), at personoplysninger i alle tilfælde behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2, jf. artikel 5, stk. 1, litra f.

Baseret på Børne- og Undervisningsministeriets besvarelser i relation til dokumentation, finder Datatilsynet, at der er forhold, som indikerer, at Børne- og Undervisningsministeriet med fordel kan øge sit fokus på at tilvejebringe den fornødne dokumentation, hvis dette ikke allerede er sket. Samlet finder tilsynet imidlertid, at Børne- og Undervisningsministeriets besvarelser efterlader et indtryk af, at organisationen har en sådan modenhed og arbejder med databeskyttelse på en sådan måde, at der ikke er grundlag for, at tilsynet foretager sig yderligere i den anledning.

Datatilsynet anser sagen for afsluttet og foretager sig herefter ikke yderligere.

Datatilsynets udtalelse kan indbringes for domstolene, jf. grundlovens § 63.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).