Kritik af arbejdsgiver for at orientere bredere kreds om baggrund for afskedigelse

Dato: 19-12-2022

Datatilsynet udtaler kritik af en arbejdsgiver for at have orienteret hele arbejdspladsen om baggrunden for at en medarbejder blev afskediget.

Journalnummer: 2021-31-5737

Resume

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en arbejdsgiver orienterede hele arbejdspladsen om, at en medarbejder var blevet afskediget på grund af bl.a. samarbejdsvanskeligheder.

Datatilsynet fandt i sagen, at der var grundlag for at udtale kritik som følge af, at arbejdsgiverens orienteringsmails gik videre, end hvad der var nødvendigt til formålet – nemlig at orientere de relevante personer om fratrædelsen.

I den pågældende sag havde arbejdsgiveren anført, at begrundelsen for at orientere om årsagen til fratrædelsen var at undgå rygtedannelse. Datatilsynet fandt imidlertid, at hensynet til den fratrædende medarbejder vejede tungere.

Datatilsynet tillagde det betydning, at orienteringen skete til en videre kreds af personer, og at der blev videregivet detaljerede oplysninger om baggrunden for afskedigelsen.

Afgørelse

Datatilsynet vender hermed tilbage i sagen, hvor [klager] d. [dato] har klaget til Datatilsynet over, at [indklagede] har videregivet klagers oplysninger til […]

1. Afgørelse

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at der er grundlag for at udtale kritik af, at indklagedes behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1.

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse.

2. Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at klager, der var ansat i en stilling som […] på […], blev afskediget og fritstillet den [dato]. I den forbindelse sendte [indklagedes] ledelse en e-mail til […] på […], hvor det bl.a. fremgik at:

[…]

Videre fremgår det af sagen, at […] samme dag modtog en e-mail fra ledelsen med orientering om, at klager var blevet afskediget som følge af ”samarbejdsvanskeligheder”.

Den [dato] henvendte klager sig til Datatilsynet med en klage over [indklagedes] fremsendelse af de pågældende e-mails indeholdende oplysninger om ham i forbindelse med klagers fratrædelse.

2.1 Klagers bemærkninger

Klager har overordnet anført, at [indklagedes] videregivelse af oplysninger om ham er sket i strid med de databeskyttelsesretlige regler. Videre har klager gjort gældende, at oplysningerne om ham er urigtige, eftersom de arbejdsmæssige samarbejdsvanskeligheder skyldtes forhold, som […] på […] ikke har kontrol over.

2.2 [indklagedes] bemærkninger

[indklagede] har overordnet anført, at ledelsen i forbindelse med klagers afskedigelse fremsendte en mail med informationer herom til […].

[indklagede] har oplyst, at formålet med orienteringen var at sikre, at alle fik samme information for at undgå, at der blev skabt historier.

Videre har [indklagede] anført, at videregivelsen til […] ikke var i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, men henviser samtidig til, at […] er underlagt en tavsheds- og loyalitetsforpligtelse. [indklagede] har i den forbindelse forklaret, at flere af medarbejderne og […] vidste, at […] var presset, fordi at ledelsen ikke var tilfreds med hans opgaveløsning samt at han havde overfuset en medarbejder.

[…] blev alene orienteret om, at klager var blevet afskediget som følge af ”samarbejdsvanskeligheder”.

Derudover påpeger [indklagede], at de er uenige i klagers påstande, herunder om at oplysningerne om baggrunden for klagers afskedigelse er urigtige.

3. Begrundelse for Datatilsynets afgørelse

Spørgsmålet om [indklagedes] videregivelse af oplysninger om baggrunden for klagers fratrædelse skal vurderes efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1.

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra f, at personoplysninger kan behandles, hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Det er Datatilsynets vurdering, at [indklagedes] orientering om årsagen til klagers fratrædelse ikke kan ske med henblik på at undgå rygtedannelse, idet hensynet til klager går forud herfor.

Datatilsynet har herved lagt vægt på, at det i en orienteringsmail om en medarbejders fratrædelse på en arbejdsplads, som udgangspunkt ikke vil være nødvendigt at informere om baggrunden for fratrædelsen.

Tilsynet har i den forbindelse tillagt det betydning, at orienteringen er sket til en videre kreds af personer. Endvidere har tilsynet lagt vægt på, at der er videregivet detaljerede oplysninger om begrundelsen for afskedigelsen i orienteringen til […].

På den baggrund er det Datatilsynets opfattelse, at oplysningerne om klagers fratrædelse i orienteringen til […] går ud over hvad der er nødvendigt og er i strid med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. Dette giver efter en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder Datatilsynet anledning til at udtale kritik.