Udtalelse om anvendelse af undtagelse til oplysningspligten

Dato: 04-12-2023

Vejledende udtalelse vedrørende databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra c.

Journalnummer: 2023-212-0030.

Resumé

Datatilsynet har efter anmodning fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderet, om styrelsen kan undlade at oplyse forældre om, at oplysninger om deres indkomst behandles med henblik på bl.a. at udregne uddannelsesstøtte med henvisning til, at behandlingen af oplysningerne udtrykkeligt er fastsat i lovgivning.

Udtalelse

1. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (herefter ”UFS”) har den 17. august 2023 anmodet Datatilsynet om en vejledende udtalelse om databeskyttelsesforordningens[1] artikel 14, stk. 5, litra c.

2. Det er Datatilsynets vurdering, at det er tvivlsomt, om UFS med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra c, kan undlade at oplyse forældre om, at oplysninger om deres indkomst behandles med henblik på at udregne mv. uddannelsesstøtte i medfør af SU-lovens[2] § 25, stk. 5 og 6, og § 39, stk. 1.

Nedenfor redegøres nærmere for denne vurdering.

3. UFS tildeler SU-stipendium, tillæg mv. til uddannelsessøgende, som opfylder betingelserne for at modtage SU. I følgende situationer skal UFS anvende forældres indkomstoplysninger for at vurdere, hvor meget en uddannelsessøgende kan modtage i SU:

  • Når den uddannelsessøgende er hjemmeboende, eller
  • Når den uddannelsessøgende er 18 eller 19 år, udeboende og går på en ungdomsuddannelse.

Reglerne herom fremgår af SU-lovens § 25, stk. 5 og 6:

Stk. 5. Tillæg efter stk. 4 og supplerende stipendium efter § 11 gives, hvis forældrenes samlede indkomst i det andet kalenderår forud for støtteåret ikke overstiger 333.504 kr., jf. dog stk. 6 og 7. Tillægget og det supplerende stipendium efter § 11 nedsættes ved et højere indkomstgrundlag og bortfalder helt ved et indkomstgrundlag på 564.391 kr. eller derover. For uddannelsessøgende, der får grundstipendium med udeboendesats efter stk. 2, gives tillægget og det supplerende stipendium efter § 11 dog kun, hvis den samlede indkomst ikke overstiger 322.629 kr. Tillægget og det supplerende stipendium efter § 11 bortfalder helt ved et indkomstgrundlag på 563.770 kr. eller derover. Beløbsgrænserne er angivet i det niveau, der anvendes ved tildeling af tillæg til grundstipendiet i 2015.

Stk. 6. Har den uddannelsessøgende, der får grundstipendium efter stk. 1, nr. 1, folkeregisteradresse hos den ene af sine forældre og dennes ægtefælle eller registrerede partner, anvendes den samlede indkomst for disse ved beregningen af tillæggets størrelse efter stk. 5.”

Hjemlen til at indhente oplysninger fremgår af SU-lovens § 39, stk. 1. Det fremgår heraf:

”Styrelsen kan hos skattemyndighederne, Det Centrale Personregister og andre myndigheder og hos uddannelsesinstitutionerne indhente oplysninger om den uddannelsessøgende og dennes ægtefælle eller samlever, den uddannelsessøgendes børn og den uddannelsessøgendes forældre eller den ene forælders ægtefælle eller registrerede partner, der er nødvendige for tildeling, beregning og tilbagebetaling af uddannelsesstøtte, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold, bopæl, opholdsgrundlaget for udenlandske statsborgere, antallet af ansøgers og dennes forældres eller den ene forælders og dennes ægtefælles eller registrerede partners børn under 18 år, og uddannelsesoplysninger, herunder indskrivningsoplysninger for uddannelsessøgende, der er indskrevet på en støtteberettigende uddannelse, men ikke har søgt SU. Styrelsen kan herunder få terminaladgang til de i 1. pkt. nævnte oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, og kan indhente oplysninger om indkomst og indkomstperioder i elektronisk form i indkomstregisteret i forbindelse med afgørelse af, hvorvidt en uddannelsessøgende efter EU-retten har ret til SU som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende eller som familiemedlem til en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, jf. § 2 b, stk. 1, nr. 2, og regler fastsat i medfør af § 2 b, stk. 2, og i forbindelse med den endelige tildeling, jf. § 22 a.”

UFS har oplyst, at ”Selvom der i bestemmelsen står kan indhente oplysninger om den uddannelsessøgendes forældre, herunder indkomst-og formueforhold, så vil det i alle tilfælde, hvor en uddannelsessøgendes SU-sats er forældreindkomstafhængig være oplysninger, som styrelsen skal bruge for at kunne tildele den uddannelsessøgendes SU. Det er således nødvendigt for UFS at indhente oplysningerne for at kunne foretage en korrekt tildeling.”

4. Det fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 14, at hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede, giver den dataansvarlige den registrerede de oplysninger, som fremgår af bestemmelsens stk. 1, litra a-f, og de oplysninger i henhold til bestemmelsens stk. 2, litra a-g, der er nødvendige for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling.

Hvis og i det omfang indsamling eller videregivelse udtrykkelig er fastsat i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes legitime interesser, følger det imidlertid af databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra c, at ovenstående bestemmelser ikke finder anvendelse,

Det er Datatilsynets opfattelse, at der i kravet om udtrykkelighed ligger, at det ikke må give anledning til tvivl, hvorvidt det i lovgivningen er fastsat, at den dataansvarlige skal foretage indsamling eller videregivelse af oplysninger.[3]

Det er endvidere Datatilsynets opfattelse, at der i kravet om udtrykkelighed ligger, at der skal være tale om en egentlig forpligtelse til at indsamle eller videregive oplysninger, ligesom det af denne forpligtelse skal fremgå, hvilke oplysninger der skal indsamles eller videregives.

Dette skyldes, at det i disse tilfælde vil være klart for den registrerede (gennem bekendtgørelse i Lovtidende), at der vil blive indsamlet eller videregivet oplysninger om vedkommende og hvilke oplysninger.

Det vil således ikke være tilstrækkeligt, at loven hjemler en mulighed til at indsamle eller videregive oplysninger, da det ikke efter en sådan bestemmelse vil være klart for de registrerede, at der vil blive registreret eller videregivet oplysninger og hvilke oplysninger.

Bestemmelserne i SU-lovens § 25, stk. 5 og stk. 6, sammenholdt med § 39, stk. 1, der efter sin formulering giver styrelsen mulighed for at indsamle en række forskellige oplysninger, herunder om indkomst- og formueforhold for den uddannelsessøgendes forældre, den ene forældres eventuelle ægtefælle, samlever eller registrerede partner og antallet af dennes børn under 18 år, giver efter Datatilsynets opfattelse ikke den tilstrækkelige klarhed for den registrerede over, om der indhentes oplysninger om vedkommende og i bekræftende fald, hvilke oplysninger, der i givet fald er tale om.

Det er på baggrund heraf Datatilsynets vurdering, at SU-lovens § 25, stk. 5 og 6, og § 39, stk. 1, ikke i fornødent omfang kan anses for ”udtrykkeligt at fastsætte indsamling/videregivelse” i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra c.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

[2]    LBKG nr. 395 af 13. april 2023 om statens uddannelsesstøtte.

[3] Justitsministeriet, Databeskyttelsesforordningen – og de retlige rammer for dansk lovgivning, Betænkning nr. 1565, Del I, bind 1, s. 300-301.