Natklub får alvorlig kritik: Manglende indsigt i og sletning af tv-overvågningsoptagelser

Dato: 24-06-2024

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at en natklub afviste at give ham indsigt i tv-overvågningsoptagelser. Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af natklubben, som slettede de omhandlede optagelser i nær tilknytning til, at borgerens anmodning om indsigt var blevet afslået.

Journalnummer: 2023-31-0053.

Resumé

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at Clemens Bar ApS havde afvist at give ham indsigt i tv-overvågningsoptagelser fra natklubben, hvor han fremgik.

Tv-overvågningen på natklubben var iværksat for at understøtte politiets efterforskning og behandling af straffesager og for at skabe tryghed hos Clemens Bars gæster generelt.

Clemens Bar havde afvist at imødekomme indsigtsanmodningen med den begrundelse, at indsigt i tv-overvågningsoptagelserne kunne kompromittere sikkerheden på natklubben og formindske den kriminalitetsbekæmpende effekt, som er formålet med tv-overvågningen, idet kameraernes placering og blinde vinkler kunne blive afsløret. Clemens Bar udleverer derfor alene overvågningsmateriale efter anmodning fra politiet i forbindelse med politiets efterforskning af eventuelle straffesager.

Clemens Bar henviste endvidere til, at det ikke ville være muligt at sløre de øvrige personer på optagelserne uden samtidig at sløre klager på grund af det store antal personer, der optrådte på optagelserne.

Clemens Bar havde gemt de omhandlede tv-overvågningsoptagelser som følge af klagen til Datatilsynet, men natklubben havde på grund af en menneskelig fejl slettet optagelserne inden tilsynet havde (færdig)behandlet sagen.

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik

Datatilsynet fandt, at Clemens Bar ikke kunne afvise at give klager indsigt med henvisning til hensynet til offentlige interesser.

Datatilsynet lagde bl.a. vægt på, at det alene var Clemens Bar, som af egen drift havde foretaget denne vurdering, og at denne vurdering således ikke var understøttet af en erklæring fra politiet eller lignende.

Datatilsynet fandt imidlertid, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Clemens Bars vurdering af, at klagers anmodning om indsigt i de pågældende tv-overvågningsoptagelser kunne afvises, da udlevering af optagelserne kunne krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Datatilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at der er tale om et natklubmiljø, og at der efter det oplyste fremgik ca. 150 personer af optagelserne. Datatilsynet konstaterede endvidere, at de pågældende optagelser var blevet slettet, hvilket betød at dette spørgsmål ikke længere kunne efterprøves.

Datatilsynet fandt derfor, at der var grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Clemens Bar - ved at have slettet de omhandlede tv-overvågningsoptagelser – ikke havde håndteret klagers anmodning i overensstemmelse med det grundlæggende princip om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed.

Afgørelse 

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor klager den 26. april 2023 har klaget til tilsynet over, at Clemens Bar ApS ikke har imødekommet hans anmodning om indsigt i tv-overvågningsoptagelser. 2023

1. Afgørelse

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at der ikke er fuldt ud tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Clemens Bars vurdering af, at klagers anmodning om indsigt i de pågældende tv-overvågningsoptagelser kunne afvises, fordi udlevering af optagelserne ville krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens[1] artikel 15, stk. 4.

Datatilsynet finder imidlertid, at der er grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Clemens Bars håndtering af klagers indsigtsanmodning ikke er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a.

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse.

2. Sagsfremstilling

Klager rettede den 26. april 2023 henvendelse til Datatilsynet med en klage over, at Clemens Bar ved brev af 28. marts 2023 – med henvisning til databeskyttelseslovens § 22, stk. 2, nr. 3 og 4 – havde afvist at give ham indsigt i tv-overvågningsoptagelser fra natklubben. Af brevet fremgår bl.a.:

”…

Den generelle ret til dataindsigt, jf. GDPR’s artikel 15

Som rettighedssubjekt ses din ret til dataindsigt grundlagt i artikel 15 i GDPR, der konkretiserer din rettigheder i forhold til udlevering af en kopi af personhenførbare data om din person, herunder kopi af videomateriale. Clemens Bar anerkender fuldt ud din principielle indsigtsret.

I den forbindelse skal vi henvise til Datatilsynet og deres afgørelse i journalnummer 2018-831-0004, hvor tilsynet i en konkret sag omhandlende klarlæggelse af hændelsesforløb angående en tingsskade finder pligtsubjektet ansvarlig i forhold til udlevering af videomateriale, herunder nævnes en pligt placeres hos os som pligtsubjekt til behørig sløring af tredjepartspersoner, der måtte optræde på videomaterialet.

Da tv-overvågningen på Clemens Bar dog ikke ses opsat på egen foranledning, som det ses i den nævnte afgørelse fra Datatilsynet, men derimod alene som følge af et påbud fra offentlig myndighed i forhold til kriminalitetsbekæmpelse, har vi yderligere undersøgt, hvorvidt der er andre interesser, der kan tilsidesætte indsigtsretten.

Undtagelsesbestemmelse til retten til dataindsigt, jf. databehandlingslovens § 22

Vi skal henvise til undtagelsesbestemmelsen i databehandlingslovens § 22, hvor denne bestemmelse fastsætter i hvilket omfang den dataansvarlige kan undlade at give den registrerede ret til indsigt.

Det ses i lovforarbejdet til denne undtagelsesbestemmelse, at i afvejningen om en undtagelse fra indsigtsretten efter forordningens artikel 15 indgår på den ene side den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne, og på den anden side ses, at vi som dataansvarlig er forpligtet til at overvejer, hvilke konkrete risici der er forbundet med efterlevelsen af indsigtsretten i hvert enkelt tilfælde. Indskrænkningen i den registreredes adgang til at blive gjort bekendt med de i forordningens artikel 15, nævnte oplysninger, kan efter bestemmelsen kun ske på grundlag af en konkret afvejning af de modstående interesser.

Clemens Bar skal her gøre gældende, at formålet med tv-overvågningen på vores natklub er alene er at forebygge eller opklare kriminelle handlinger af enhver art. Der er ikke andre formål end kriminalitetsbekæmpelse. Vi kan i denne forbindelse oplyse, at tv-overvågningen hviler på en retlig forpligtelse fastsat ud fra et hensyn til sikkerheden på restaurationen. Påbuddet om tv-overvågning er udstedt af en offentlig myndighed.

Det indgår endvidere i vores vurdering, at tv-overvågningen løbende udleveres til politiet, og at materialet med høj frekvens anvendes ved domstolene til bevisførelse i forhold til kriminalitetsbekæmpende formål omhandlende bl.a. vold, tyveri, narko og våben.

Det skal således gøres gældende, at indsigt i tv-overvågningsoptagelser kan afsløre placeringen af kameraer og eventuelle blinde vinkler, og at der derfor er en reel risiko for at kompromittere sikkerheden på Clemens Bar og dermed faktisk formindske den kriminalitetsbekæmpende effekt af påbuddet om videoovervågning udstedt af offentlig myndighed.

Det fremgår af databeskyttelseslovens § 22, stk. 2, nr. 3 og 4, bl.a. at undtagelse fra forordningens artikel 15 kan gøres, hvis den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder hensyn til den offentlige sikkerhed og forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod den offentlige sikkerhed.

Datatilsynet fremlægger i den forbindelse i henholdsvis sag med journalnummer 2018-832-0009 og sag med journalnummer 2020-831-0028 konkrete afgørelser om afslag i indsigtsretten.

Disse to afgørelser ses begge at have en høj præjudikatsværdi i forhold til nærværende anmodning.

Afgørelse om anmodning om dataindsigt

Clemens Bar har efter en konkret vurdering fundet, at hensynet til dig som registreret i dette specifikke tilfælde må vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder hensynet til den offentlige sikkerhed og forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod den offentlige sikkerhed.

Vi ser os derfor nødsaget til at afvise din anmodning om indsigt i dine registreringer.

I vores afgørelse har vi lagt vægt på, at indsigt i tv-overvågningsoptagelserne vil kunne afsløre placeringen af kameraer og eventuelle blinde vinkler, hvilket udgør en risiko for kompromittering af sikkerheden på Clemens Bar. Det indgår i vores vurdering, at indsigt i tv-overvågning inden for og uden for restaurationen er egnet til at kompromittere sikkerheden for gæster og personale, idet det bl.a. vil afsløre placeringen af overvågningsudstyr og blinde vinkler, og dermed gøre tv-overvågningen kontraproduktiv og hæmme det kriminalitetsbekæmpende formål.

Vi har endvidere lagt vægt på, at du ikke havde anført en særlig begrundelse for sin interesse i at få indsigt, eksempelvis ved at hele eller dele af videomaterialet skulle vise et forhold af særlig betydning, fx en tingskade, personskade eller formueskade. Du ønsker således udelukkende at få indsigt i din egen adfærd.

På det foranliggende grundlag skal det oplyses, at Clemens Bar finder det rimeligt at afslå anmodning om dataindsigt, da der på den ene side ikke ses at være et særligt hensyn, der gør sig gældende i forhold til interessen i at få indsigt i videomaterialet – og på den side så vurderer vi, at din indsigtsret i den konkrete sag bør vige for afgørende hensyn til sikkerheden, idet der er tale om en større natklub, hvor mange mennesker vil være samlet på begrænset plads, og hvor forskellige typer af kriminalitet jævnligt kan opstå, hvorved bl.a. gæster vil kunne blive udsat for væsentlig fare.

Det følger desuden af påbudet om TV-overvågning jf. bevilling til Clemens Bar, at overvågningen er pålagt af Bevillingsnævnet af hensyn krimininalitetsbekæmpelse, og herfor er det for at opfylde formålet med overvågningen søgt det i videst muligt omfang at placere overvågningsudstyr skjult eller diskret. Ved at give dig den ønskede indsigt i tv-overvågningen, så kompromitteres dette hensyn på afgørende vis…”

Clemens Bar bekræftede samtidig, at natklubben fortsat var i besiddelse af tv-overvågningsoptagelserne, og at materialet ville blive gemt, så længe sagen vedrørende indsigt heri pågik ved Datatilsynet.

Den 7. juli 2023 oversendte Datatilsynet klagen til Clemens Bar, således at baren i et brev til klager fik mulighed for at forholde sig til henvendelsen igen, herunder i lyset af tilsynets praksis.

Den 13. juli 2023 afviste DAHL Advokatpartnerselskab (herefter ’DAHL’) – på vegne af Clemens Bar – med henvisning til den tidligere begrundelse på ny at give indsigt i tv-overvågningsoptagelserne.

Den 14. juli 2023 klagede klager på ny til Datatilsynet, i hvilken forbindelse tilsynet har modtaget to udtalelser fra DAHL Advokatpartnerselskab.  

2.1. Klagers bemærkninger

Klager har overordnet anført, at han anmodede om at få indsigt i de pågældende tv-overvågningsoptagelser med henblik på at afklare, om der eventuelt var sket en overtrædelse af straffelovens § 244 i forbindelse med, at en dørmand eskorterede ham ud af natklubben.

2.2. Clemens Bars bemærkninger

DAHL har afgivet bemærkninger til sagen på vegne af Clemens Bar.

DAHL har overordnet anført, at Clemens Bar ikke er forpligtet til at udlevere de pågældende tv-overvågningsoptagelser til klager på grund af afgørende hensyn til den offentlige sikkerhed og forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger, jf. databeskyttelseslovens § 22, stk. 2, nr. 3 og 4, samt til beskyttelsen af andres rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 4, og databeskyttelseslovens § 22, stk. 2, nr. 9.

DAHL har oplyst, at Clemens Bar foretager tv-overvågning, da Clemens Bar er påbudt dette af Bevillingsnævnet ifølge nævnets alkoholbevilling til natklubben. Tv-overvågningen sker efter anvisning fra politiet.

Formålet med tv-overvågningen er at sikre den offentlige sikkerhed og at forebygge, efterforske, afsløre og retsforfølge strafbare handlinger.

For at opfylde formålet med tv-overvågningen søges det i videst muligt omfang at placere TV-overvågningsudstyret skjult og diskret.

DAHL har i den forbindelse anført, at indsigt i overvågningsmaterialet vil kunne afsløre placeringen af kameraer og eventuelle blinde vinkler, og at dette vil medføre en reel risiko for at kompromittere sikkerheden på Clemens Bar og formindske den kriminalitetsbekæmpende effekt, som er formålet med tv-overvågningen.

Tv-overvågningen på natklubben er iværksat for at understøtte politiets efterforskning og behandling af straffesager og skabe tryghed hos Clemens Bars gæster generelt. Når det omhandler natklubber, vil der særligt i spidsbelastningstidspunkterne være mange alkoholpåvirkede mennesker samlet på begrænset plads over en hel aften og nat, og der vil være høj musik og alkohol, hvorfor uroligheder og tumult hurtigt kan opstå. Det formodes, at disse særlige omstændigheder for natklubber også er baggrunden for, at Clemens Bar er påbudt at have tv-overvågning i første omgang. Det vurderes derfor, at formålet med tv-overvågningen forspildes, såfremt der gives indsigt i optagelser fra overvågningen.

Til støtte herfor har DAHL henvist til Datatilsynets sager om Metro Service (2018-832-0009) og Blue Water Arena i Esbjerg (2020-832-0028), hvor tilsynet fandt, at det i de konkrete sager var berettiget at afvise klagers anmodning om indsigt, da klagers interesse i at få indsigt måtte vige for afgørende hensyn til den offentlige sikkerhed.

DAHL har videre oplyst, at Clemens Bar alene udleverer overvågningsmateriale efter anmodning fra politiet i forbindelse med politiets efterforskning af eventuelle straffesager. Clemens Bars formål med tv-overvågningen er opfyldelse af påbuddet i bevillingen, mens politiet har en væsentlig større interesse i selve tv-overvågningen, eftersom den er nødvendig til brug for politiets efterforskningsarbejde. Udlevering af eventuelt tv-overvågningsmateriale til andre end politiet bør derfor ske på foranledning af politiets vurdering.

DAHL har herudover oplyst, at der af tv-overvågningsoptagelserne fra det pågældende tidsrum, som klager ønsker indsigt i, fremgår ca. 150 personer, og at det derfor ikke ville være muligt at sløre de øvrige registrerede fra optagelserne uden ligeledes at sløre klager. Det samme gør sig gældende for så vidt angår udlevering af stillbilleder. Clemens Bar kan alene af den grund ikke meddele indsigt i tv-overvågningsoptagelserne.

Endelig har DAHL oplyst, at Clemens Bar ikke længere er i besiddelse af de pågældende tv-overvågningsoptagelser, hvilket skyldes en beklagelig menneskelig fejl fra natklubbens side.

Der findes ikke en backup af overvågningsmaterialet, og det er ikke muligt at rekonstruere materialet.

3. Begrundelse for Datatilsynets afgørelse

3.1

Datatilsynet lægger til grund, at klager fremgik af de omhandlede tv-overvågningsoptagelser fra Clemens Bar.

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 3, at den dataansvarlige skal udlevere en kopi af de personoplysninger, der behandles.

Udgangspunktet er således, at den registrerede skal have en kopi af de personoplysninger, som behandles om vedkommende. Behandles personoplysninger som led i tv-overvågning, vil den registrerede derfor – i forbindelse med besvarelsen af en indsigtsanmodning – som udgangspunkt skulle modtage en kopi af de optagelser (inkl. evt. optagelse af lyd), hvoraf den registrerede fremgår.

Databeskyttelsesforordningens artikel 15 gælder imidlertid ikke, hvis en af undtagelserne i databeskyttelseslovens § 22 finder anvendelse. Undtagelse fra bestemmelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 15 kan således i henhold til databeskyttelseslovens § 22, stk. 2, gøres, hvis den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder navnlig til:

  1. den offentlige sikkerhed,
  2. forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed,
  3. beskyttelse af den registreredes eller andres rettigheder og frihedsrettigheder

Retten til at modtage en kopi som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 3, må ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder, jf. artikel 15, stk. 4. 

Fremgår andre registrerede af optagelserne, skal der tages hensyn til disse, bl.a. fordi den registrerede, der anmoder om indsigt, kun har ret til at få udleveret oplysninger om sig selv.  Fremgår der andre personer, skal disse sløres.

Hvis personerne er således placeret på nogle af billederne, at sløringen/overdækningen af en anden person i praksis også vil overdække billedet af den, der anmoder om indsigt, er det reelt ikke muligt at give indsigt i de billedsekvenser, hvor dette måtte være tilfældet. Det kan derfor også være nødvendigt at opsplitte videoen til mindre billedsekvenser, som derefter kan udleveres.

3.2.

Clemens Bar har anført, at klager ikke har ret til indsigt, fordi hans interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder til de offentlige interesser omtalt i databeskyttelseslovens § 22, stk. 3, 4 og 9.

Clemens Bar har i den forbindelse anført, at indsigt i overvågningsmaterialet vil kunne afsløre placeringen af kameraer og eventuelle blinde vinkler, og at dette vil medføre en reel risiko for at kompromittere sikkerheden på Clemens Bar og formindske den kriminalitetsbekæmpende effekt, som er formålet med tv-overvågningen.

Datatilsynet finder ikke, at Clemens Bar på den baggrund kunne afvise at give klager indsigt.

Datatilsynet har herved lagt vægt på, at det alene er Clemens Bar, som af egen drift har foretaget denne vurdering, og at denne vurdering således ikke er understøttet af en erklæring fra politiet eller lignende.

Datatilsynet bemærker i den forbindelse, at den dataansvarlige i sagen om Blue Water Arena i Esbjerg (2020-832-0028) efter det oplyste havde været i dialog med Rigspolitiet om de sikkerhedsmæssige implikationer af at udlevere tv-overvågningsoptagelser.

Datatilsynet har endvidere lagt vægt på, at denne sag adskiller sig fra sagerne om Metro Service (2018-832-0009) og Blue Water Arena i Esbjerg (2020-832-0028), derved, at antallet af mennesker, som dagligt frekventerer Clemens Bar er betydeligt lavere. Det er således ikke ethvert sikkerhedshensyn, som kan begrunde, at der kan gøres undtagelse til indsigtsretten, idet der skal være tale om afgørende hensyn.

3.3.

Clemens Bar har derudover oplyst, at det ikke ville være muligt at sløre de øvrige registrerede fra optagelserne uden ligeledes at sløre klager, fordi der af tv-overvågningsoptagelserne fra det pågældende tidsrum, som klager ønsker indsigt i, fremgår ca. 150 personer.

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at der ikke er fuldt ud tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Clemens Bars vurdering af, at klagers anmodning om indsigt i de pågældende tv-overvågningsoptagelser kunne afvises, fordi udlevering af optagelserne ville krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 4.

Datatilsynet har herved lagt vægt på, at der er tale om et natklubmiljø, og at der efter det oplyste fremgik ca. 150 personer. Datatilsynet må i den forbindelse også konstatere, at de pågældende optagelser er slettet, således at dette spørgsmål ikke længere kan efterprøves.

3.4.

Datatilsynet finder derfor også, at Clemens Bar – ved at have slettet de omhandlede tv-overvågningsoptagelser – ikke har håndteret klagers anmodning om indsigt i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a, hvilket giver tilsynet anledning til at udtale alvorlig kritik.

Det følger således af databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a, at personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede (»lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed«).

Når en registreret har anmodet om indsigt i oplysninger om sig selv og dermed aktiveret udøvelsen af sine rettigheder efter artikel 15, og den dataansvarlige ikke efterkommer anmodningen, så er den dataansvarlige – efter Datatilsynets opfattelse – som udgangspunkt forpligtet til at sikre, at den registrerede kan udøve sine rettigheder efter databeskyttelseslovens § 39 og databeskyttelsesforordningens artikel 79.

Den registrerede skal således som udgangspunkt have muligheden for at udøve sin ret til at klage over den manglende imødekommelse af anmodningen til Datatilsynet, jf. databeskyttelseslovens § 39, eller indbringe sagen for en retsinstans, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 79, med henblik på at give den dataansvarlige påbud om at imødekomme den registreredes anmodning.

Det er Datatilsynets opfattelse, at det er i strid med princippet om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a, hvis den dataansvarlige sletter oplysninger om den registrerede i nær tilknytning til, at den registreredes anmodning om indsigt afslås, idet den dataansvarlige derved uretmæssigt afskærer den registrerede muligheden for at få efterprøvet, om den registrerede har ret til at få indsigt i oplysningerne, ved Datatilsynet og domstolene.

Det er herefter Datatilsynets vurdering, at Clemens Bar ved at slette tv-overvågningsoptagelserne uretmæssigt har afskåret klager muligheden for at få efterprøvet, om han havde ret til at få indsigt i oplysningerne ved Datatilsynet eller domstolene med mulighed for at give Clemens Bar et påbud om at imødekomme klagers anmodning.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).