Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Videregivelse til og fra statistiske og videnskabelige undersøgelser (vejledning)

1. Generelt om behandling af personoplysninger til statistiske eller videnskabelige undersøgelser uden samtykke fra de registrerede personer

I persondatalovens § 10, stk. 1-3, er der fastsat særlige regler for behandling af personoplysninger, der udelukkende sker i statistisk eller videnskabeligt øjemed.

Efter persondatalovens § 10, stk. 1, kan følsomme personoplysninger – det vil sige oplysninger, som er omfattet af lovens §§ 7 eller 8 (f.eks. helbredsoplysninger eller oplysninger om strafbare forhold) – behandles uden samtykke fra de registrerede personer, hvis behandlingen alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Desuden skal behandlingen være nødvendig for udførelsen af undersøgelserne. Heri ligger bl.a., at det skal være nødvendigt for gennemførelsen af undersøgelsen, at oplysningerne behandles i personhenførbar form.

Andre personoplysninger end følsomme oplysninger kan behandles til videnskabelige eller statistiske formål uden den registrerede samtykke med hjemmel i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 5 (ikke-følsomme oplysninger) og § 11, stk. 2, nr. 3 (personnumre).

Persondatalovens øvrige regler, f.eks. reglerne om anmeldelse til og tilladelse fra Datatilsynet, skal også iagttages ved behandling er personoplysninger i forbindelse med videnskabelige eller statistiske undersøgelser.

2. Efterfølgende behandling af personoplysninger – kun til statistiske eller videnskabelige formål

Det følger af persondatalovens § 10, stk. 2, at oplysninger, der er behandlet i statistisk eller videnskabeligt øjemed, jf. § 10, stk. 1, ikke på et senere tidspunkt må anvendes til andre formål. Det samme gælder behandling af ikke-følsomme oplysninger, som alene foretages i statistisk eller videnskabeligt øjemed efter § 6. Disse personoplysninger må således ikke anvendes ved f.eks. patientbehandling eller til administrative formål, herunder må oplysningerne ikke bruges som grundlag for at træffe afgørelser eller iværksætte foranstaltninger vedrørende enkeltpersoner.

3. Videregivelse af personoplysninger fra statistiske eller videnskabelige undersøgelser

Oplysninger, der er behandlet med videnskabeligt eller statistisk formål, jf. persondatalovens § 10, stk. 1 og 2, må efter stk. 3, kun videregives til tredjemand – det vil sige en ny dataansvarlig – efter forudgående tilladelse fra Datatilsynet og kun med henblik på udførelsen af andre statistiske eller videnskabelige undersøgelser. Datatilsynet kan stille nærmere vilkår for videregivelsen.

Kravet om forudgående tilladelse til videregivelse gælder både i forhold til følsomme og ikke-følsomme personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger og personnummer, der udelukkende behandles i statistisk eller videnskabeligt øjemed.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Datatilsynets tilladelse også skal indhentes i de tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger i forbindelse med undersøgelsen i øvrigt måtte være undtaget fra anmeldelsespligten. 1

4. Anmodningen til Datatilsynet

Anmodning om tilladelse til videregivelse efter persondatalovens § 10, stk. 3, sker ved udfyldelse af blanketten ”Anmodning om tilladelse til videregivelse af personoplysninger i medfør af persondataloven § 10, stk. 3 (statistiske eller videnskabelige undersøgelser)”. Blanketten kan findes her.

Blanketten udfyldes af den, der er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som ønskes videregivet (f.eks. en myndighed, virksomhed eller privat forsker), eller af dennes repræsentant.

Det er vigtigt, at alle relevante felter i blanketten udfyldes, og at eventuelle bilag i henhold til blankettens punkt 4 vedlægges. Hvis blanketten ikke er udfyldt korrekt, kan det forsinke Datatilsynets behandling af anmodningen.

Den udfyldte blanket sendes via e-mail til dt@remove-this.datatilsynet.dk eller med fysisk post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Datatilsynets tilstræbte sagsbehandlingstider kan ses her.

5. Videregivelse af oplysninger, som ikke hidrører fra statistiske eller videnskabelige undersøgelser

Videregivelse af oplysninger, som hos afgiveren er behandlet med andre formål end videnskabelige eller statistiske undersøgelser, kræver ikke tilladelse fra Datatilsynet.  Dette gælder uanset, om videregivelsen sker efter persondatalovens § 10, stk. 1, eller med hjemmel i en af bestemmelserne i lovens § 6-8 eller § 11, f.eks. hvis der foreligger samtykke fra de registrerede personer til behandlingen af oplysninger om dem i forbindelse med en undersøgelse.

Eksempelvis vil en kommunes videregivelse af oplysninger fra sit sagsbehandlingssystem til et videnskabeligt projekt ikke kræve Datatilsynets tilladelse, hvis de oplysninger, kommunen videregiver, ikke udelukkende er behandlet ved kommunen i videnskabeligt eller statistisk øjemed. Behandlingen af personoplysninger skal dog under alle omstændigheder ske under iagttagelse af persondataloven, herunder skal der være hjemmel til videregivelsen.

Det bemærkes, at sundhedslovgivningen indeholder særlige regler om videregivelse af oplysninger fra patientjournaler mv. til forskning og statistik mv. For nærmere vejledning om disse regler henvises til Sundhedsstyrelsen.

 

1 Jf. bekendtgørelse nr. 534 af 15. juni 2000 om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for en privat dataansvarlig (undtagelsesbekendtgørelsen) som ændret ved bekendtgørelse nr. 202 af 22. marts 2001 og bekendtgørelse nr. 410 af 9. maj 2012. En sammenskrevet udgave af bekendtgørelsen kan ses her.