Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Behandling af oplysninger fra offentligt tilgængelige registre

Private dataansvarlige kan som udgangspunkt lovligt indsamle, registrere, bearbejde og videregive personoplysninger, der er indhentet fra et eller flere offentligt tilgængelige registre såsom Statstidende, CVR, Bilbogen, Motorregistret o. lign.

Der findes ingen specifikke regler i persondataloven om private dataansvarliges behandling af sådanne oplysninger, men Datatilsynet har i konkrete tilfælde vurderet lovligheden ud fra interesseafvejningsreglen i lovens § 6, stk. 1, nr. 7, hvor tilsynet har lagt særlig vægt på, at oplysningerne stammer fra offentligt tilgængelige kilder.

Har jeg ret til at få slettet mine oplysninger?
Du har ret til at gøre indsigelse over for den dataansvarlige mod dennes behandling af personoplysninger om dig.

Da behandlingen af sådanne oplysninger som udgangspunkt er lovlig, vil din indsigelse kun blive anset for berettiget, hvis særligt tungtvejende grunde, der vedrører din særlige situation, taler for, at behandlingen af dine oplysninger ikke må finde sted.

Den dataansvarlige er forpligtet til at slette dine oplysninger, hvis din indsigelse er berettiget.

Det er i første række den dataansvarlige, som skal foretage en vurdering af, om en indsigelse mod behandling af oplysninger er berettiget.

Du skal derfor først henvende dig til den dataansvarlige med henblik på, at den dataansvarlige tager stilling til indsigelsen.

Øvrige rettigheder
Den dataansvarlige skal sikre ajourføring af de personoplysninger, der behandles, og skal foretage kontrol med henblik på at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger.

Såfremt der er tale om historiske (forældede) oplysninger, f.eks. oplysninger om opløste selskaber eller oplysninger om andre ældre sammenhænge, skal dette være anført i tilknytning til de pågældende oplysninger.

Hvis der behandles urigtige oplysninger, der er indhentet fra et offentligt tilgængeligt register, skal du i første omgang henvende dig til den myndighed, som er ansvarlig for førelsen af det pågældende register.