Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Ret til indsigt

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger en dataansvarlig myndighed eller virksomhed har registreret om dig i en computer eller i et register.

Kontakt den dataansvarlige

Indsigten gives af den dataansvarlige myndighed eller virksomhed, som behandler de pågældende personoplysninger. Du skal derfor rette din anmodning direkte til den dataansvarlige.

Formkrav til henvendelsen

Der er ingen formkrav til din henvendelse, og den kan derfor ske telefonisk, med brev eller pr. e-mail.

Du kan også anvende blanketten ude til højre, som Datatilsynet har lavet.

Omfanget og formen af indsigtsretten

Den dataansvarlige skal i besvarelsen af din indsigtsbegæring give dig en række oplysninger:

  • Hvilke oplysninger der behandles,
  • formålet med behandlingen,
  • kategorierne af modtagere af oplysningerne og
  • tilgængelig information om, hvorfra oplysningerne kommer.

Svaret på begæring om indsigt skal som udgangspunkt gives skriftligt, hvis du beder om det.

Du skal have oplysningerne i en let forståelig form, og de skal umiddelbart kunne læses uden brug af hjælpemidler. Skriftlige meddelelser bør normalt foreligge i form af udskrifter.

Betaling

Forlanger du, at en privat dataansvarlig giver dig skriftlig indsigt, kan den private dataansvarlige som betaling herfor kræve 10 kr. for hver påbegyndt side. Betalingen kan imidlertid ikke overstige 200 kr.

Tidsfristen

Der er ikke fastsat nogen absolut frist for, hvor lang tid der må gå, før din anmodning bliver efterkommet. Tager det mere end 4 uger, skal den dataansvarlige fortælle dig hvorfor, og hvornår du får svar.

Undtagelser til retten til indsigt

Retten til indsigt gælder i de fleste tilfælde, men der findes undtagelser, som gælder for særlige situationer.

Hensynet til private interesser kan begrunde, at der ikke kan gives indsigt. Det kan være muligt at nægte indsigt, hvis der herved afsløres forretningshemmeligheder, kontraktsforhold og lignende.

Retten til indsigt kan endvidere fraviges af hensyn til offentlige interesser, f.eks. statens sikkerhed.

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at du ikke får de oplysninger, som du har krav på efter reglerne om indsigt.

Du skal være opmærksom på, at Datatilsynet ikke kan behandle din klage, før du har rettet henvendelse til den dataansvarlige.

Faktaboks

Efter reglerne i offentlig-hedsloven har enhver borger ret til at se de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i forvaltnin­gen.

Efter reglerne i for­valt-ningsloven har den, der er part i en sag, ret til at se dokumenter i videre omfang end andre.