Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Registrering af telefonnumre

Registrering af telefonnumre

Forbud mod registrering af opkaldte telefonnumre
Persondatalovens § 13, stk. 1, indeholder et generelt forbud mod, at offentlige myndigheder og private virksomheder m.v. foretager automatisk registrering af opkaldte telefonnumre.

Registrering af opkaldte telefonnumre må dog ske, hvis Datatilsynet har givet en forudgående tilladelse i tilfælde, hvor ”afgørende hensyn til private eller offentlige interesser taler herfor”.

Formålet med § 13 er at beskytte ansattes privatliv i forbindelse med brugen af telefoner, som er installeret hos den ansattes arbejdsgiver.

Forbuddet i § 13 omfatter kun automatisk registrering. Bestemmelsen udelukker derfor ikke, at man i en offentlig myndighed, privat virksomhed m.v. foretager manuel registrering af opkaldte telefonnumre.

Desuden omfatter forbuddet i § 13 heller ikke registrering af indgående opkald, ligesom forbuddet ikke omfatter opkaldte telefaxnumre.

Bestemmelsen er desuden ikke til hinder for, at offentlige myndigheder, private virksomheder m.v. registrerer dele af det opkaldte telefonnummer, f.eks. de seks første cifre i det opkaldte nummer.

Videregivelse af oplysninger om opkaldte telefonnumre
Telefonselskaber må ikke udlevere fuldt udspecificerede telefonregninger (med alle otte cifre i de opkaldte telefonnumre) til offentlige myndigheder, private virksomheder m.v. Det skyldes, at myndigheden/virksomheden i så fald vil modtage oplysninger, som den ikke selv må registrere efter § 13.

Teleselskaber må derfor kun udlevere fuldt udspecificerede telefonregninger til offentlige myndigheder, private virksomheder m.v., hvis myndigheden/virksomheden har fået tilladelse fra Datatilsynet til automatisk registrering af de opkaldte telefonnumre.

Private personer må gerne modtage specificerede telefonregninger om husstandens opkald. Det samme gælder ejeren af en enkeltmandsejet virksomhed, hvis telefonen kun benyttes af ejeren.

Datatilsynets praksis
Det kan efter omstændighederne have betydning for Datatilsynets afgørelse af, om tilladelse kan gives, om medarbejderne har givet samtykke til registreringen. Men et samtykke er ikke i sig selv afgørende.

Datatilsynet meddeler som udgangspunkt afslag på tilladelse til automatisk registrering af opkaldte telefonnumre, hvis virksomheden ønsker at klarlægge et muligt misbrug af virksomhedens telefoner. Det samme gælder, hvis virksomheden ønsker at kontrollere rigtigheden af en telefonregning. Tilsynet vil normalt heller ikke give tilladelse til modtagelse af specificeret telefonregning med henblik på, at virksomheden kan afregne for medarbejdernes private brug af telefon.

Registrering af telefonnumre i forbindelse med multimediebeskatning
Datatilsynet har i en udtalelse til Skatteministeriet af 29. september 2009 udtalt sig generelt om registrering af telefonnumre i forbindelse med multimediebeskatning. Udtalelsen kan læses her.

SKAT har i øvrigt i sin vejledning om multimediebeskatning udtalt sig nærmere om arbejdsgiveres kontrol af medarbejderes brug af arbejdsmobiltelefon. Vejledningen kan læses her.

Persondatalovens §13

§ 13. Offentlige myndigheder og private virksomheder m.v. må ikke foretage automatisk registrering af, hvilke telefonnumre der er foretaget opkald til fra deres telefoner. Registrering må dog ske efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden i tilfælde, hvor afgørende hensyn til private eller offentlige interesser taler herfor. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte nærmere vilkår for registreringen.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis andet følger af lov, eller for så vidt angår udbydere af telenet og teletjenesters registrering af, til hvilke telefonnumre der er foretaget opkald, enten til eget brug eller til brug ved teknisk kontrol.