Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Ret til indsigt

Persondataloven indeholder en række regler om registreredes rettigheder. Den registreredes rettigheder omfatter bl.a. ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede selv, ret til at gøre indsigelse mod, at behandling finder sted, og ret til at få korrigeret eller slettet oplysninger, der er urigtige eller vildledende, jf. persondatalovens §§ 31-34, 35 og 37.

De ændringer, som nu er gennemført på tv-overvågningsområdet, medfører ingen ændringer i reglerne om indsigt, indsigelse og korrektion.

Læs overvejelserne om registreredes rettigheder i lovforslaget her.

Se i øvrigt rettighedsvejledningen for nærmere vejledning om registreredes rettigheder.

Indsigtsretten

Tv-overvågningsudvalget har i betænkning om tv-overvågning anført en række bemærkninger til indsigtsretten:

”Fremsættes en anmodning om indsigt, konfronteres den dataansvarlige af en række intrikate problemer, såfremt ingen af de gældende undtagelser finder anvendelse.

For det første kan det på en billedoptagelse være svært at lokalisere de billeder, der viser den registrerede, og spørgsmålet vil være, om det kan kræves af denne, at vedkommende angiver et bestemt tidspunkt og sted, hvor det formodes, at der er sket optagelse.

For det andet er det ikke klart, hvilken information den registrerede skal have, dvs. om denne skal have en form for udskrift, eller om billeder skal udleveres.

For det tredje vil den dataansvarlige være forpligtet til at sikre, at der ikke udleveres oplysninger om andre personer end den registrerede.

Der foreligger muligvis også andre vanskeligheder, men som nævnt vil udvalget blot fremhæve problemstillingen, idet det næppe direktivkonformt er muligt at udforme en særregel. De nævnte spørgsmål må håndteres i Datatilsynets praksis.”

Offentlige og private dataansvarlige, som foretager tv-overvågning, må derfor være særlig opmærksom på, at der som udgangspunkt gælder en pligt til at give personer på optagelserne indsigt i oplysninger om vedkommende selv. Samtidig må der ikke videregives oplysninger om andre end den person, der har begæret indsigt. Da der efter loven ikke må videregives oplysninger fra optagelser fra tv-overvågning (bortset fra til politiet), har en dataansvarlig pligt til at anonymisere optagelserne, så der ikke videregives ”overskudsinformation” i form af oplysninger om andre end den person, som skal have indsigt.

Det er ikke en forudsætning for at få indsigt i den dataansvarliges behandlinger, at en registreret person er søgbar i den dataansvarliges system. På den anden side er det berettiget, at den dataansvarlige anmoder den person, der ønsker indsigt i forbindelse med tv-overvågning, om at komme med oplysninger, som kan hjælpe den dataansvarlige med at finde frem til eventuelle oplysninger om personen. Sådanne oplysninger kan f.eks. være tid, sted og eventuelt et billede af den pågældende.

Når en anmodning om indsigt besvares, skal den dataansvarlige give de oplysninger, som behandles på tidspunktet for anmodningen, samt oplysninger, der kommer til i perioden frem til, at anmodningen besvares. Når den dataansvarlige modtager en anmodning om indsigt, må den dataansvarlige derfor sørge for at få fremfundet og eventuelt kopieret optagelserne af den pågældende person, inden disse slettes efter de anvendte sletterutiner.