Generelt om forskning og statistik

Der må under visse betingelser behandles personoplysninger i forbindelse med udførelse af statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Det følger af databeskyttelsesforordningen, at medlemsstaterne har mulighed for at fastsætte nationale særregler, som opstiller betingelser, der skal sikre fornødne garantier for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder ved behandling af følsomme oplysninger til historiske eller videnskabelige forskningsformål eller statistiske formål.

Vi har i Danmark benyttet os af dette nationale råderum med databeskyttelseslovens § 10, der tillader behandling af følsomme personoplysninger uden den registreredes samtykke, hvis behandlingen udelukkende sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Det samme gør sig gældende for almindelige personoplysninger, der kan behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (opgave i samfundets interesse).

Disse regler kan også anvendes, når der indsamles oplysninger direkte hos den registrerede.

Behandlingen må kun ske med henblik på forskning og statistik og skal være nødvendig for udførelsen af undersøgelserne. Oplysningerne kan derfor for eksempel ikke anvendes i journalistisk øjemed, til administrativ sagsbehandling eller patientbehandling. Denne begrænsning gælder under hele behandlingen og kan ikke senere fraviges ved at indhente samtykke fra de registrerede.

Selve resultaterne af undersøgelserne kan anvendes til andre formål end forskning og statistik, hvis det af resultaterne ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Der må med andre ikke være tale om personoplysninger, hvis oplysninger fra projektet skal anvendes til andre formål end forskning og statistik.

Undersøgelsernes ”rå-data” kan også anvendes til andre formål end forskning og statistik, hvis oplysningerne er fuldstændigt anonymiserede. Du kan læse mere om anonymisering under Hvad er personoplysninger?

Undersøgelser, der sker på baggrund af de registreredes udtrykkelige samtykke – f.eks. en spørgeskemaundersøgelse – omfattes ikke af reglerne i databeskyttelseslovens § 10. Det betyder, at de særlige krav i denne bestemmelse ikke finder anvendelse. Forskeren skal dog fortsat overholde de øvrige databeskyttelsesretlige regler og være særligt opmærksom på, at et samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage. Du kan læse mere om samtykke under vejledning om samtykke.

 

Den dataansvarlige for et forskningsprojekt skal som hovedregel overholde de almindelige databeskyttelsesregler og er ansvarlig for at påvise, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med disse. Du kan læse mere om disse her.

Det indebærer blandt andet, at:

 • Alle, der arbejder med forskningsprojektet, skal være oplyst om databeskyttelsesreglerne og den dataansvarliges retningslinjer herefter.

 • Personoplysninger i både manuel og elektronisk form skal opbevares på en måde, der sikrer at uvedkommende ikke får adgang til personoplysningerne. Det omfatter interne netværk, udtagelige lagringsmedier, sikkerhedskopier af data, udskrifter, fejl- og kontrollister, biologisk materiale m.v.

 • Personoplysninger skal opbevares på en måde, der sikrer mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse af personoplysningerne.

 • Den dataansvarlige må ikke behandle flere oplysninger, end hvad der nødvendigt af hensyn til undersøgelsen.

 • Den dataansvarlige skal i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 3, indgå en skriftlig aftale med en eller flere eventuelle databehandlere.

 • Ved overførsel af personhenførbare oplysninger via internettet eller andet eksternt netværk skal der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, eventuelt ved kryptering

Den dataansvarlige skal desuden foretage en kortlægning over risikoen for de registreredes rettigheder afvejet med de forholdsregler, der bliver truffet for at sikre denne beskyttelse. Du kan læse mere herom under i vejledning om behandlingssikkerhed.

Skal forskningsprojekter anmeldes til Datatilsynet?

Nej. Der stilles ikke længere krav om forudgående tilladelse fra Datatilsynet.

Videregivelse i forbindelse med forskningsprojekter

Personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2, må alene videregives – f.eks. til et andet forskningsinstitut – med henblik på modtagerens udførelse af en undersøgelse i statistisk eller videnskabeligt øjemed af væsentlig samfundsmæssig betydning. Der må kun videregives de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af modtagerens undersøgelse. 

De grundlæggende principper for behandling af personoplysninger i forbindelse med videregivelse skal overholdes, herunder kravet om dataminimering. 

Den, der ønsker at videregive oplysninger, skal inden videregivelsen som minimum sikre – ved en skriftlig begrundet erklæring fra modtageren herom – følgende: 

 • At oplysningerne konkret er nødvendige for modtagerens undersøgelse.

 • At oplysningerne alene vil blive brugt i statistisk eller videnskabeligt øjemed.

 • At oplysningerne ved undersøgelsens afslutning vil blive slettet, anonymiseret eller tilintetgjort, således at det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkeltpersoner, eller alternativt vil blive overført til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen. 

Der skal som udgangspunkt ikke indhentes tilladelse til videregivelse af personoplysninger hos Datatilsynet. Dog skal Datatilsynets forudgående tilladelse til videregivelse indhentes i de følgende tre tilfælde: 

 • Når videregivelsen sker til behandling uden for databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde – eksempelvis til USA.

 • Når videregivelsen vedrører biologisk materiale – eksempelvis blod- og vævsprøver.

 • Når videregivelsen sker med henblik på offentliggørelse af oplysninger i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller lignende.

Under Blanketter finder du den blanket, du skal bruge for at anmode om tilladelse fra Datatilsynet.

Registreredes rettigheder 

Oplysningspligten efter de databeskyttelsesretlige regler gælder som udgangspunkt ved videnskabelige eller statistiske projekter. Dog finder undtagelsen i databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra b – om umulighed eller uforholdsmæssighed – anvendelse ved behandling af personoplysninger, der sker til videnskabelige eller historiske eller til statistiske formål. 

Følgende rettigheder finder ikke anvendelse for undersøgelser, hvor oplysningerne udelukkende behandles i videnskabeligt eller statistisk øjemed: 

 • Den registreredes indsigtsret.

 • Retten til berigtigelse.

 • Retten til begrænsning af behandling.

 • Retten til indsigelse.

Ved forskningsprojektets afslutning

Når et forskningsprojekt er afsluttet, skal alle personoplysninger slettes eller anonymiseres. Fuldstændigt anonymiserede oplysninger er ikke omfattet af de databeskyttelsesretlige regler, og oplysningerne må derfor fortsat opbevares og anvendes. Med fuldstændigt anonymiserede oplysninger menes oplysninger, som ikke af nogen kan tilbageføres til enkelte personer. 

Hvis projektet også omfatter blod- eller vævsprøver, videooptagelser el. lign., skal også dette materiale destrueres, slettes eller anonymiseres.