Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Generelt om forskning og statistik

Der må under visse betingelser behandles personoplysninger i forbindelse med udførelse af statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Det følger af databeskyttelsesforordningen, at medlemsstaterne har mulighed for at fastsætte nationale særregler, som opstiller betingelser, der skal sikre fornødne garantier for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder ved behandling af oplysninger til historiske eller videnskabelige forskningsformål eller statistiske formål.

Vi har i Danmark benyttet os af dette nationale råderum til at fastsætte regler på området.

Efter databeskyttelseslovens § 10 er der mulighed for, at følsomme personoplysninger kan behandles, hvis behandlingen alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Det er et krav, at behandlingen er nødvendig i forhold til udførelsen af undersøgelserne.

Formålsbegrænsningen indebærer bl.a., at oplysninger ikke samtidig kan anvendes i f.eks. journalistisk øjemed, til administrativ sagsbehandling eller patientbehandling. Det samme gælder behandling af almindelige personoplysninger. 

Begrænsningen gælder både ved indsamlingen og efter indsamlingen af oplysningerne og kan ikke fraviges ved samtykke fra de personer, som oplysningerne vedrører. 

Det er kun selve resultatet af undersøgelsen, der kan anvendes til andre formål. Det er et krav, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. 

Undersøgelser, der sker på baggrund af de registreredes udtrykkelige samtykke – f.eks. en spørgeskemaundersøgelse – omfattes ikke af reglerne i databeskyttelseslovens § 10. Det betyder, at de særlige krav i denne bestemmelse ikke finder anvendelse. De øvrige databeskyttelsesretlige regler gælder dog fortsat.

Skal forskningsprojekter anmeldes til Datatilsynet?

Nej. Der stilles ikke længere krav om forudgående tilladelse fra Datatilsynet.

Videregivelse i forbindelse med forskningsprojekter

Personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2, må alene videregives – f.eks. til et andet forskningsinstitut – med henblik på modtagerens udførelse af en undersøgelse i statistisk eller videnskabeligt øjemed af væsentlig samfundsmæssig betydning. Der må kun videregives de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af modtagerens undersøgelse. 

De grundlæggende principper for behandling af personoplysninger i forbindelse med videregivelse skal overholdes, herunder kravet om dataminimering. 

Den, der ønsker at videregive oplysninger, skal inden videregivelsen som minimum sikre – ved en skriftlig begrundet erklæring fra modtageren herom – følgende: 

  • At oplysningerne konkret er nødvendige for modtagerens undersøgelse.

  • At oplysningerne alene vil blive brugt i statistisk eller videnskabeligt øjemed.

  • At oplysningerne ved undersøgelsens afslutning vil blive slettet, anonymiseret eller tilintetgjort, således at det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkeltpersoner, eller alternativt vil blive overført til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen. 

Der skal som udgangspunkt ikke indhentes tilladelse til videregivelse af personoplysninger hos Datatilsynet. Dog skal Datatilsynets forudgående tilladelse til videregivelse indhentes i de følgende tre tilfælde: 

  • Når videregivelsen sker til behandling uden for databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde – eksempelvis til USA.

  • Når videregivelsen vedrører biologisk materiale – eksempelvis blod- og vævsprøver.

  • Når videregivelsen sker med henblik på offentliggørelse af oplysninger i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller lignende.

Registreredes rettigheder 

Oplysningspligten efter de databeskyttelsesretlige regler gælder som udgangspunkt ved videnskabelige eller statistiske projekter. Dog finder undtagelsen i databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra b – om umulighed eller uforholdsmæssighed – anvendelse ved behandling af personoplysninger, der sker til videnskabelige eller historiske eller til statistiske formål. 

Følgende rettigheder finder ikke anvendelse for undersøgelser, hvor oplysningerne udelukkende behandles i videnskabeligt eller statistisk øjemed: 

  • Den registreredes indsigtsret.

  • Retten til berigtigelse.

  • Retten til begrænsning af behandling.

  • Retten til indsigelse.

Ved forskningsprojektets afslutning

Når et forskningsprojekt er afsluttet, skal alle personoplysninger slettes eller anonymiseres. Fuldstændigt anonymiserede oplysninger er ikke omfattet af de databeskyttelsesretlige regler, og oplysningerne må derfor fortsat opbevares og anvendes. Med fuldstændigt anonymiserede oplysninger menes oplysninger, som ikke af nogen kan tilbageføres til enkelte personer. 

Hvis projektet også omfatter blod- eller vævsprøver, videooptagelser el. lign., skal også dette materiale destrueres, slettes eller anonymiseres.