Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Advarselsregistre

Krav om anmeldelse og forudgående tilladelse

Der skal foretages anmeldelse til Datatilsynet, hvis en privat dataansvarlig ønsker at føre et advarselsregister (sortlister), hvor der behandles oplysningerne med henblik på at advare mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret person eller virksomhed m.v.

Der skal indhentes en tilladelse fra Datatilsynet til at føre advarselsregistre, forinden behandlingen påbegyndes.

Ved vurderingen af, om en ansøgning om tilladelse efter lovens § 50, stk. 1, nr. 2, kan imødekommes, træffer Datatilsynet i hvert enkelt tilfælde afgørelse om, hvorvidt oprettelsen af advarselsregisteret tjener anerkendelsesværdige interesser.

Oplysninger om strafbare forhold må ikke indgå i et advarselsregister

Datatilsynets faste praksis omkring behandling af oplysninger om strafbare forhold i den private sektor betyder, at oplysninger om strafbare forhold ikke kan indgå i et advarselsregister.

Private dataansvarlige – herunder den dataansvarlige for et advarselsregister – vil således alene kunne registrere og videregive oplysninger om strafbare forhold, hvis de strenge betingelser i persondatalovens § 8, stk. 4 og 5, er opfyldt.

Læs persondataloven på Retsinformation.dk.

I Datatilsynets praksis, som er en videreførelse af Registertilsynets praksis, er det fast antaget, at de restriktive betingelser for behandling af oplysninger om strafbare forhold i den private sektor ikke giver mulighed for registrering og videregivelse af oplysninger om strafbare forhold i forbindelse med førelsen af et advarselsregister.

Den praksis skal også ses i lyset af forarbejderne til persondataloven, hvoraf det fremgår, at reglerne i persondataloven i videst muligt omfang forudsættes administreret på den måde, at der ikke – uden samtykke – registreres og videregives personoplysninger i videre udstrækning end efter den tidligere registerlovgivning

Læs forarbejderne til persondataloven.

Datatilsynets vilkår for advarselsregistre

Datatilsynet foretager en konkret vurdering af den anmeldte behandling og kan meddele individuelle vilkår.

Se eksempler på Datatilsynets vilkår for advarselsregistre i boksen ”Relaterede afgørelser” ude til højre.

Datatilsynets kontrol med udstedte tilladelser

Datatilsynet fører tilsyn med udstedte tilladelser til førelse af advarselsregistre, og har i henhold til persondatalovens § 62 inspektionsadgang uden retskendelse og kan kræve enhver oplysning, der er af betydning for dets virksomhed.

 

Faktaboks

Ifølge persondatalovens § 50, stk. 1, nr. 2, skal der ske anmeldelse til Datatilsynet, hvis behandlingen af oplysninger sker med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret.
 Det er Datatilsynet praksis, at der i forbindelse med tilladelse efter § 50, stk. 1, nr. 2, fastsættes nærmere vilkår for udførelsen af behandlingerne til beskyttelse af de registreredes privatliv, jf. § 50, stk. 5.

Faktaboks

Persondataloven gælder efter § 1, stk. 4, endvidere for behandling af oplysninger om virksomheder m.v., hvis denne behandling udføres for kreditoplysningsbureauer eller for behandlinger, der sker i forbindelse med førelse af advarselsregister.

Faktaboks

Se en liste over virksomhe-der, der har tilladelse til at føre advarselsregister ved at søge i fortegnelsen. Skriv "-43-" i sø-gefeltet "Skriv journalnr..." og tryk "Find". 

Relaterede afgørelser

Advarselsregister hos Rejse-kort A/S (II)

Advarselsregister vedr. lejere (aarhusbolig)

Advarselsregister hos Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB)

 

Telekommunikationsindustriens advarselsregister omtalt i årsberetningen 2000

Nepenthes omtalt i årsberetningen 2002