Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Datatilsynets vilkår om sikkerhed i forbindelse med diskotekers anmeldelse af registrering af karantæneoplysninger

Efter persondatalovens § 50, stk. 5, fastsætter Datatilsynet i forbindelse med meddelelse af tilladelse til den anmeldte behandling nærmere vilkår for udførelsen af behandlingen til beskyttelse af de registreredes privatliv.

Den dataansvarliges behandlingssikkerhed skal leve op til kravene i persondatalovens kapitel 11. Til uddybning af disse krav har Datatilsynet stillet vilkår om, at behandlingen af personoplysninger skal ske under iagttagelse af de sikkerhedsregler, der er beskrevet i dette bilag.

Generelle sikkerhedsbestemmelser

 1. Den dataansvarlige skal fastsætte nærmere interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger i virksomheden til uddybning af de regler, der fremgår af dette bilag. Bestemmelserne skal navnlig omfatte organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger samt kontrol med autorisationer. Der skal endvidere fastsættes instrukser, som fastlægger ansvaret for og beskriver behandling og destruktion af ind- og uddatamateriale samt anvendelse af edb-udstyr. Desuden skal der fastsættes retningslinier for tilsyn med overholdelsen af de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat for virksomheden. De interne bestemmelser skal gennemgås mindst én gang hvert år med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold i virksomheden.

 2. Den dataansvarlige skal give den fornødne instruktion til de medarbejdere, som behandler personoplysningerne. Medarbejderne skal herunder gøres bekendt med de regler, der er fastsat i medfør af punkt 1.

 3. På steder, hvor der foretages behandling af personoplysninger, skal der træffes forholdsregler med henblik på at forhindre uvedkommendes adgang til oplysningerne.

 4. Der må kun etableres eksterne kommunikationsforbindelser, hvis der træffes særlige foranstaltninger for at sikre, at uvedkommende ikke gennem disse forbindelser kan få adgang til personoplysninger.

 5. I forbindelse med reparation og service af dataudstyr, der indeholder personoplysninger, samt ved salg og kassation af anvendte datamedier skal der træffes de fornødne foranstaltninger for at sikre, at persondatalovens § 41, stk. 3, overholdes.  Inddatamateriale som indeholder personoplysninger

 6. Inddatamateriale må kun anvendes af personer, som er beskæftiget med inddatering. Materialet skal opbevares aflåst, når det ikke anvendes, og slettes eller tilintetgøres, når det ikke længere skal anvendes til de formål, hvortil det er indsamlet, dog senest efter en af den dataansvarlige fastsat frist. Ved tilintetgørelse skal der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at materialet misbruges eller kommer til uvedkommendes kendskab.  Uddatamateriale som indeholder personoplysninger

 7. Uddatamateriale må kun anvendes af personer, der er beskæftiget med de formål, til hvilke behandlingen af personoplysningerne foretages. Materialet skal opbevares på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgang til at gøre sig bekendt med de personoplysninger, som er indeholdt heri. Når materialet ikke længere skal anvendes til de formål, som behandlingen varetager, dog senest efter en af den dataansvarlige fastsat frist, skal det slettes eller tilintetgøres.  Autorisation og adgangskontrol

 8. Kun de personer, som autoriseres hertil, må have adgang til de personoplysninger, der behandles ved hjælp af edb. Autorisationer skal angive, i hvilket omfang brugeren må forespørge, inddatere eller slette personoplysninger. De enkelte brugere må ikke autoriseres til anvendelser, som de ikke har behov for.

 9. Der må kun autoriseres personer, der er beskæftiget med de formål, hvortil personoplysningerne behandles, samt personer, for hvem adgang til oplysningerne er nødvendig med henblik på revision eller drifts- og systemtekniske opgaver.

 10. Det skal sikres, at de autoriserede personer fortsat opfylder betingelserne i punkt 8 og 9. Kontrol heraf skal foretages mindst en gang hvert halve år.

 11. Der skal træffes foranstaltninger for at sikre, at kun autoriserede brugere kan få adgang til personoplysninger, som behandles ved hjælp af edb, og at disse kun kan få adgang til de personoplysninger og anvendelser, som de er autoriserede til.

 12. Der skal foretages registrering af alle afviste forsøg på adgang til edb-systemet. Hvis der registreres et nærmere fastsat antal på hinanden følgende afviste adgangsforsøg fra samme arbejdsstation eller med samme brugeridentifikation, skal der blokeres for yderligere forsøg.  Logning

 13. I edb-registre skal der foretages maskinel registrering (logning) af alle anvendelser af personoplysninger. Registreringen skal mindst indeholde oplysning om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af det anvendte søgekriterium. Loggen skal opbevares i 6 måneder, hvorefter den skal slettes.