Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Persondatalovens markedsføringsregler

Videregivelse af oplysninger om forbrugere

Persondatalovens § 6, stk. 2-4, og § 36 indeholder særlige regler om videregivelse af oplysninger om forbrugere (kundeoplysninger) til brug for andre virksomheders markedsføring.

Uden forbrugerens udtrykkelige samtykke må en erhvervsdrivende kun videregive sådanne oplysninger, hvis der er tale om "generelle kundeoplysninger".

Som eksempler på generelle kundeoplysninger, der vil kunne videregives uden samtykke, kan nævnes oplysninger om forbrugerens (kundens) navn, adresse, køn og alder. Det samme gælder generelle oplysninger som f.eks., at kunden er husejer, bilejer, computerejer og lignende. Tilsvarende gælder f.eks. oplysninger om, at der er tale om en kunde til fritidsartikler, til baby- og småbørnsartikler, til økologiske varer, til vin og spiritus eller andre generelt afgrænsede varegrupper.

Oplysningerne må dog ikke videregives, hvis forbrugeren har gjort indsigelse imod det, herunder ved at få markeret i CPR, at han eller hun ikke ønsker henvendelser i markedsføringsøjemed. Reglerne giver med andre ord en forbruger mulighed for at forhindre, at der videregives oplysninger om den pågældende til brug for markedsføring.

Indsigelsesretten

I de tilfælde, hvor videregivelse eller anvendelse efter reglerne i lovens § 6, stk. 1, nr. 7, og stk. 2-4, kan ske uden den registrerede forbrugers (kundens) samtykke, skal virksomheden (den dataansvarlige) overholde de procedureregler, der er fastlagt i § 36.

 1. For det første gælder det generelt, at virksomheden ikke må videregive oplysninger om en forbruger (kunde) til andre virksomheder med henblik på markedsføring eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, hvis kunden har gjort indsigelse imod det, jf. § 36, stk. 1.

  Der er tale om en ubetinget indsigelsesret, som kan gøres gældende direkte over for den dataansvarlige virksomhed på et hvilket som helst tidspunkt. Indsigelsen kan omfatte al videregivelse eller begrænses til videregivelse til bestemte virksomheder eller kategorier af virksomheder. Hvis intet andet angives i indsigelsen, må den almindeligvis forstås som en generel indsigelse mod al videregivelse og anvendelse på vegne af andre, der foretages med henblik på markedsføring.

  Der er ingen formkrav til indsigelsen, og den kan derfor fremsættes såvel mundtligt som skriftligt eller via elektronisk post. Virksomheden bør notere og gemme modtagne indsigelser, ligesom den bør tjekke sine optegnelser, hver gang den ønsker at videregive kundeoplysninger til brug for markedsføring.

 2. For det andet gælder det, at hvis forbrugeren (kunden) ikke har gjort indsigelse direkte over for virksomheden, skal virksomheden - hver gang den ønsker at videregive kundeoplysninger til andre virksomheder med henblik på markedsføring eller anvende oplysninger på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed - tjekke i CPR, om kunden efter § 29, stk. 3, i lov om Det Centrale Personregister (CPR) over for bopælskommunen har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed, jf. § 36, stk. 2, 1. pkt.

  I bekræftende fald må oplysningerne ikke videregives til dette.

 3. For det tredje gælder det, at den dataansvarlige virksomhed i de tilfælde, hvor kunden hverken direkte over for virksomheden eller gennem en registrering i CPR har gjort indsigelse mod videregivelse og anvendelse i markedsføringsøjemed eller frabedt sig sådanne henvendelser, skal oplyse kunden om retten til at gøre indsigelse, jf. § 36, stk. 2, 2. pkt.

  Dette skal ske hver gang virksomheden ønsker at videregive eller på andres vegne anvende oplysninger i markedsføringsøjemed.

  Virksomheden skal, inden oplysningerne videregives eller anvendes til markedsføring, jf. ovenfor, tydeligt og på en forståelig måde oplyse om indsigelsesretten. Det vil i den forbindelse ikke være tilstrækkeligt at beskrive retten til at gøre indsigelse i de almindelige forretningsbetingelser, som måtte blive udleveret til den pågældende forbruger. Oplysning om indsigelsesretten skal i stedet gives som en individuel meddelelse til kunden, uden at dette dog udelukker, at meddelelsen tillige indeholder andre oplysninger.

  Virksomheden må naturligvis ikke videregive eller anvende oplysningerne til markedsføring, før det ved udløbet af fristen på to uger er konstateret, at forbrugeren ikke har gjort indsigelse.

  Heller ikke i denne situation gælder der nogen formkrav til indsigelsen, jf. ovenfor.

 4. Når den dataansvarlige virksomhed retter henvendelse til forbrugeren med oplysning om indsigelsesretten, jf. § 36, stk. 2, 2. pkt., skal det ske i overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens § 6 og eventuelle regler udstedt i medfør af markedsføringslovens § 6, stk. 7, jf. persondataloven § 36, stk. 3.

  Dette indebærer, at henvendelsen til forbrugeren ikke må rettes ved hjælp af e-post, automatisk telefonopkald, telefax, sms-besked eller lign, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 1. Som en undtagelse fra forbudet gælder imidlertid efter markedsføringslovens § 6, stk. 2, at en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af en vare eller tjenesteydelse, kan markedsføre egne tilsvarende produkter m.v. til kunden via e-post.

 5. En virksomhed kan ikke kræve betaling for behandling af en indsigelse, jf. § 36, stk. 4. Dette gælder, uanset hvornår og hvordan indsigelsen fremsættes.

 6. Hvis forbrugeren fremsætter sin indsigelse efter udløbet af 14-dagesfristen, skal virksomheden fremover rette sig efter den.

Oplysninger der ikke må videregives

Der må ikke videregives mere detaljerede oplysninger om, hvad kunden har købt, eller om kundens forbrugsvaner, medmindre kunden på forhånd har givet sit samtykke. Der må således f.eks. ikke videregives oplysninger om, hvorvidt kundens bil er købt på kredit, og i givet fald oplysninger om vilkårene for kreditten. Der må heller ikke videregives oplysninger om, hvilken mængde vin kunden køber. Det gælder, selv om dette ikke i sig selv afslører, at kunden har et spiritusmisbrug. Der må heller ikke videregives mere detaljerede oplysninger om, hvilken slags vin kunden køber.

Det vil heller ikke være lovligt uden samtykke at videregive oplysninger, som afslører rent private forhold hos kunden, f.eks. spiritusmisbrug. Oplysninger om forbrugerens rent private forhold må ikke uden samtykke gives til andre virksomheder til brug ved markedsføring.

Hvis virksomheden har lovet sine kunder, at oplysninger om dem ikke vil blive videregivet, må den ikke videregive noget som helst heller ikke generelle kundeoplysninger - uden samtykke fra den enkelte kunde.

Anvendelse af kundeoplysninger til markedsføring for andre virksomheder

De særlige regler i persondatalovens § 6, stk. 2-4, og § 36 gælder ikke kun i den situation, hvor en virksomhed ønsker at videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed med henblik på markedsføring. Reglerne gælder også, hvis virksomheden i stedet for at videregive oplysningerne anvender dem på vegne af en anden virksomhed med henblik på markedsføring. Denne situation vil typisk foreligge, når en virksomhed fra en anden virksomhed modtager markedsføringsmateriale i form af direct mails eller lignende og derefter udsender materialet til sine egne kunder, eventuelt selektivt ud fra de oplysninger om de enkelte kunders forbrugsvaner og -mønstre, som virksomheden er i besiddelse af.

Uden forbrugerens udtrykkelige samtykke må en erhvervsdrivende kun foretage sådan markedsføring for andre virksomheder på basis af "generelle kundeoplysninger".

Oplysningerne må dog ikke anvendes til sådan markedsføring, hvis forbrugeren har gjort indsigelse imod det, herunder ved at få markeret i CPR, at han eller hun ikke ønsker henvendelser i markedsføringsøjemed.

Virksomheden skal også i disse tilfælde følge den fremgangsmåde, der er beskrevet i lovens § 36 - se ovenfor.

Der må heller ikke anvendes mere detaljerede oplysninger om, hvad kunden har købt, eller om kundens forbrugsvaner, medmindre kunden på forhånd har givet sit samtykke. Der må således f.eks. ikke anvendes oplysninger om, hvorvidt kundens bil er købt på kredit, og i givet fald oplysninger om vilkårene for kreditten. Der må heller ikke anvendes oplysninger om, hvilken mængde vin kunden køber. Det gælder, selv om dette ikke i sig selv afslører, at kunden har et spiritusmisbrug. Der må heller ikke anvendes mere detaljerede oplysninger om, hvilken slags vin kunden køber.

Hvis virksomheden har lovet sine kunder, at oplysninger om dem ikke vil blive anvendt til markedsføring på vegne af andre virksomheder, må den ikke anvende kundeoplysningerne på denne måde uden samtykke fra den enkelte.

I denne situation skal virksomheden være opmærksom på, at den også skal opfylde reglerne i markedsføringslovens § 10 om uanmodet markedsføring. Markedsføringsloven hører under Forbrugerombudsmandens kompetence.