Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Robinsonlisten

Både markedsføringsloven og persondataloven indeholder regler om, at en virksomhed i visse tilfælde skal tjekke i CPR, om en forbruger har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Der er over for Datatilsynet rejst spørgsmål om, hvorvidt fremgangsmåden ved undersøgelse i CPR er ens efter de to love.

Datatilsynet skal i den anledning præcisere, at den fortegnelse, som udarbejdes af Indenrigsministeriet en gang i kvartalet i henhold til Lov om Det Centrale Personregister § 40, stk. 4, over personer, der har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed ved markering i CPR, alene kan anvendes til opfyldelse af undersøgelsespligten i markedsføringslovens § 10, stk. 4. Bestemmelsen i markedsføringslovens § 10 gælder ved direkte uanmodet markedsføring over for egne og potentielle kunder.

Den undersøgelse, der skal foretages efter persondatalovens § 36, stk. 2, kan derimod ikke ske ved brug af Indenrigsministeriets kvartalsfortegnelse. Undersøgelse i CPR skal ifølge bemærkningerne til bestemmelsen ske hver gang en virksomhed ønsker at videregive kundeoplysninger til andre virksomheder til brug ved markedsføring. Bestemmelsen i persondatalovens § 36 gælder ved videregivelse af kundeoplysninger til brug for en anden virksomheds markedsføring eller ved anvendelse af oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i markedsføringsøjemed.

Opfyldelse af undersøgelsespligten i persondatalovens § 36 kan således alene ske ved, at virksomheden i hvert enkelt tilfælde forud for videregivelsen/anvendelsen tjekker i CPR, om de berørte kunder ved markering i CPR har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Virksomheden må således anmode CPR om udtræk efter reglerne i Lov om Det Centrale Personregister kapitel 10. For nærmere information herom se www.cpr.dk.

Relaterede links

CPR-kontorets hjemmeside