Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Behandlinger omfattet af lov om massemediers informationsdatabaser

Visse behandlinger af personoplysninger, der foretages af massemedier, er omfattet af lov om massemediers informationsdatabaser. Lov om behandling af personoplysninger finder ikke anvendelse på disse behandlinger. Dette betyder, at de restriktioner, denne lov fastsætter for behandling af oplysninger ved hjælp af elektronisk databehandling, ikke finder anvendelse på massemediers informationsdatabaser.

Loven om massemediers informationsdatabaser gælder som hovedregel for informationsdatabaser, der enten i sig selv er massemedier, eller som drives i tilknytning til en eller flere virksomheder, der udgiver massemedier. En informationsdatabase er et informationssystem, der anvendes i forbindelse med formidling af nyheder og andre informationer. Massemedier er f.eks. dagblade, tidsskrifter, radio- og tv-programmer og nyhedsbureauer.

Lov om massemediers informationsdatabaser indeholder regler om redaktionelle informationsdatabaser og offentligt tilgængelige informationsdatabaser.

En redaktionel informationsdatabase er en database, der drives som led i journalistisk eller redaktionelt arbejde med henblik på offentliggørelse i et massemedie. Databasen må ikke være tilgængelig for andre end det pågældende massemedies journalister og redaktionsmedarbejdere, og disse må ikke få adgang til eller benytte informationsdatabasen til andet end journalistisk eller redaktionelt arbejde.

En redaktionel informationsdatabase skal anmeldes til Datatilsynet for at blive omfattet af lov om massemediers informationsdatabaser og dermed undtaget fra lov om behandling af personoplysninger. Anmeldelse sker på en særlig blanket, der kan bestilles hos Datatilsynet.

En offentligt tilgængelig informationsdatabase skal for at blive omfattet af lov om massemediers informationsdatabaser dels være tilgængelig for enhver på almindelige forretningsvilkår, dels anmeldes til Pressenævnet og Datatilsynet med angivelse af, hvem der er ansvarlig for informationsdatabasen. Der er ikke udarbejdet en blanket til anmeldelse af disse databaser.

En offentligt tilgængelig informationsdatabase må ikke indeholde oplysninger, der ikke lovligt kan offentliggøres i et massemedie, eller oplysninger, hvis offentliggørelse vil være i strid med god presseskik. Herudover er der i lov om massemediers informationsdatabaser fastsat nærmere regler for sletning af registrerede oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler.

En registreret person har som udgangspunkt mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, der er optaget i en offentligt tilgængelig informationsdatabase om den pågældende. Endvidere kan en registreret person i visse tilfælde anmode om at få oplysningerne slettet, rettet eller ajourført.

Den ansvarlige for en offentligt tilgængelig informationsdatabase skal træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at informationer i databasen ændres af uvedkommende.

Hvis man ønsker at klage over forhold vedrørende en offentlig tilgængelig informationsdatabase skal dette efter loven ske til Pressenævnet. Det er alene nærmere angivne forhold vedrørende sletning af oplysninger eller optagelse af et genmæle, der kan påklages til Pressenævnet, og der gælder en 4-ugers klagefrist for sådanne sager.