Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Tjek af jobansøgere i kreditoplysningsbureauer

Efter persondatalovens ikrafttræden må virksomheder ikke indhente kreditoplysninger om jobansøgere, medmindre der er tale om ansættelse i en særligt betroet stilling. Dette følger af de grundlæggende regler i persondatalovens § 5, stk. 1-3.

Ifølge § 5, stk. 1, skal oplysninger behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

Indsamling af oplysninger skal ifølge § 5, stk. 2, ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål.

Oplysninger, som behandles, skal ifølge § 5, stk. 3, desuden være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles (proportionalitetsprincippet).

Persondatalovens § 5, stk. 1-3, sætter efter Datatilsynets opfattelse grænser for, i hvilke tilfælde der kan indhentes kreditoplysninger på jobansøgere. Datatilsynet finder således ikke, at en virksomhed efter persondatalovens ikrafttræden må indhente kreditoplysninger om jobansøgere, medmindre der er tale om ansættelse i en særligt betroet stilling.

Vurderingen af, om en stilling må anses for særligt betroet, må efter Datatilsynets opfattelse navnlig bero på den funktion, som den pågældende person udøver. Der kan i den forbindelse lægges vægt på, hvilke opgaver den pågældende medarbejder er befuldmægtiget til at udføre, og i hvilket omfang medarbejderen er underlagt rutinemæssige kontrolforanstaltninger, evt. fra overordnede.

Det bemærkes herved, at det forhold, at en medarbejder håndterer værdier, herunder kontanter, som led i det daglige arbejde, efter Datatilsynets opfattelse ikke i sig selv indebærer, at en stilling kan karakteriseres som særligt betroet.

I relation til en supermarkedskædes varehuse har Datatilsynets givet udtryk for den opfattelse, at stillinger som varehuschef, butikschef, souschef og afdelingsleder kan anses for særligt betroede.

Derimod finder Datatilsynet ikke, at en stilling som flaskedreng, servicemedarbejder, butiks- eller salgsassistent vil have karakter af en særligt betroet stilling.

Med hensyn til kontorpersonale og andre administrative medarbejdere er det Datatilsynets opfattelse, at stillinger, som udelukkende indebærer opgaver af mere praktisk karakter, som f.eks. pakning af post, journaliseringsarbejde, telefonomstilling mv., ikke kan anses for særligt betroede stillinger. Derimod må f.eks. en stilling som ledende medarbejder med økonomiansvar efter Datatilsynets opfattelse anses for en særligt betroet stilling, ligesom en stilling som bogholder også må kunne betragtes som en særligt betroet stilling.

Opbevaring af indhentede kreditoplysninger

Den dataansvarlige skal være opmærksom på persondatalovens § 5, stk. 5, hvorefter indsamlede oplysninger ikke må opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Oplysningspligt

Ifølge persondatalovens § 29, stk. 1, påhviler det - hvor oplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede - den dataansvarlige eller dennes repræsentant ved registreringen at give den registrerede meddelelse om den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet, formålene med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt, samt alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser, herunder f.eks. hvilken type oplysninger det drejer sig om, kategorierne af modtagere og reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede, jf. § 29, stk. 1, nr. 3, litra a-c.

Opregningen i litra a-c er ikke udtømmende. Der vil derfor efter omstændighederne kunne påhvile den dataasnvarlige en pligt til at give den registrerede anden information end de oplysninger, som følger af bestemmelserne i litra a-c.

Efter Datatilsynets opfattelse bør jobansøgere som følge af oplysningspligten i § 29 både oplyses om, at de er blevet tjekket i RKI, samt om en eventuel opbevaring af kreditoplysningerne, herunder i hvilke tilfælde oplysningerne opbevares.