Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Spærreliste

Der skal foretages anmeldelse til Datatilsynet, hvis en privat dataansvarlig ønsker at føre en spærreliste i tilknytning til et betalingsmiddel som f.eks. hævekort eller kreditkort, og betalingskortet er omfattet af lov om visse betalingsmidler.

Der skal indhentes en tilladelse fra Datatilsynet til at føre spærrelisten, forinden behandlingen påbegyndes.

Datatilsynet foretager en konkret vurdering af den anmeldte behandling og kan meddele individuelle vilkår.

Datatilsynets almindelige vilkår for spærrelister over betalingskort:

Betingelser for optagelse på spærrelister:

Der må optages et betalingskort på spærrelister:

 • Når kortet meldes stjålet eller tabt
 • på grund af mistanke om misbrug,
 • ved mistanke om, at kortet er kopieret,
 • når kontoforholdet er opsagt, og kortet er søgt inddraget, eller
 • når kortindehaver ønsker fornyelse af sit kort, før kortet udløber, og kortet ikke er indleveret.

Betalingskort må desuden optages på spærrelister:

 • Når kortindehaver har misbrugt sit kort med overtræk, hvis der forudgående er udsendt mindst 2 skriftlige rykkere med angivelse af, at kortet skal afleveres til pengeinstituttet og vil blive spærret, såfremt betaling ikke sker, eller
 • hvis der foreligger særlige omstændigheder, særligt hvis der er en begrundet formodning for misbrug af kortet, eksempelvis hvor der sker omfattende køb på kortet inden for et meget kort tidsrum, som ikke ligger inden for kortindehaverens normale forbrugsmønster.

Videregivelse af oplysninger på spærrelister

Der må kun videregives oplysninger om kortindehaverens konto- eller kortnummer. Der må ikke videregives oplysninger om årsagen til, at et betalingskort er spærret.

Behandling af urigtige oplysninger

Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes eller berigtiges.

Videregivne oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller som er videregivet i strid med vilkårene, skal berigtiges skriftligt over for kortindehaveren og virksomheder, der har modtaget oplysningerne, medmindre kortindehaveren ikke ønsker berigtigelse.

Desuden skal kortindehaveren have meddelelse om, hvilke virksomheder der har modtaget berigtigelsen, og hvorfra oplysningen stammer.

Læs mere om den dataansvarliges pligt til at slette urigtige oplysninger.

Sletning af oplysninger

Oplysninger om kortnummeret på et spærret betalingskort skal slettes senest ved kortets udløbsdato.

Oplysninger om kortnummeret skal slettes straks, når kortet er blevet inddraget eller på anden måde er kommet i kortudsteders besiddelse, bortset fra tilfælde, hvor kortet er spærret og inddraget på grundlag af misbrug eller mistanke om misbrug, og hvor der er risiko for, at kortet kan være kopieret.

Endvidere skal oplysning om kortnummeret slettes straks, når tekniske muligheder for at benytte det pågældende kort uden spærring ikke længere er til stede, eksempelvis ved overgang til nye kort.

Oplysningspligt over for kortindehaver

Kortudsteder skal ved indledning af et kontraktforhold om udstedelse af et betalingskort oplyse, i hvilke tilfælde der vil kunne ske spærring af kortet.

Kortindehaveren skal have skriftlig meddelelse om spærring af kortet i forbindelse med, at spærring finder sted.

Undtaget herfra er de tilfælde, hvor kortet af KORTINDERHAVEREN meldes tabt eller stjålet, defekt eller ødelagt.

Meddelelsen skal indeholde oplysning om:

 • Kortudsteders navn og adresse,
 • kategorier af modtagere af oplysningen om spærring,
 • retten til indsigt samt
 • klageadgang til Datatilsynet.

Læs mere om den dataansvarliges oplysningspligt.

Kortindehaverens ret til indsigt

Anmoder kortindehaveren om det, skal kortudsteder snarest – og inden 4 uger – give den pågældende meddelelse om:

 • Indholdet af de oplysninger, som på tidspunktet for begæringens fremsættelse behandles om vedkommende,
 • kategorier af modtagere af oplysningen om spærring samt
 • tilgængelig information om, hvorfra oplysningerne stammer.

Kortindehaveren kan forlange, at meddelelsen gives skriftligt.

Læs mere om den dataansvarliges pligt til at give indsigt.

Kortindehaverens indsigelse over for behandlingen

Indsigelser fra kortindehaveren over for berettigelsen af en behandling af oplysninger, skal kortudsteder snarest – og inden 4 uger – besvare skriftligt.

Imødekommes indsigelsen ikke, kan kortindehaveren klage til Datatilsynet, som herefter træffer afgørelse i sagen.

Kortindehaveren skal gøres bekendt med adgangen til at klage til Datatilsynet.

Sikkerhedsforanstaltninger

Oplysninger på spærrelister skal ajourføres løbende, og der skal træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at oplysninger på spærrelister ikke misbruges eller kommer til uvedkommendes kendskab.

Datatilsynet skal underrettes om ændringer og ophør af førelsen af spærrelisten

Inden iværksættelse af væsentlige ændringer i de oplysninger, som er meddelt Datatilsynet i forbindelse med udstedelse af tilladelse, skal Datatilsynets tilladelse indhentes.

Ændringer af mindre væsentlig betydning skal kun anmeldes til Datatilsynet. Anmeldelse kan ske efterfølgende, dog senest 4 uger efter iværksættelsen af ændringerne.

Ophører en dataansvarlig med at føre en spærreliste, skal det straks meddeles Datatilsynet.

Datatilsynets kontrol med udstedte tilladelser

Datatilsynet fører tilsyn med udstede tilladelser til førelse af spærrelister, og har i henhold til persondatalovens § 62 inspektionsadgang uden retskendelse og kan kræve enhver oplysning, der er af betydning for dets virksomhed.

 

 

Faktaboks

Ifølge persondatalovens § 50, stk. 1, nr. 2, skal der ske anmeldelse til Datatilsynet, hvis behandlingen af oplysninger sker med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret.
 Det er Datatilsynet praksis, at der i forbindelse med tilladelse efter § 50, stk. 1, nr. 2, fastsættes nærmere vilkår for udførelsen af behandlingerne til beskyttelse af de registreredes privatliv, jf. § 50, stk. 5.

Faktaboks

Se en liste over kortudstede-re, der har tilladelse til at føre spærrelister ved at søge i fortegnelsen. Skriv "-44-" i søge-feltet "Skriv journalnr..." og tryk "Find".