Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Stillingsbesættende virksomhed

En stillingsbesættende virksomhed skal foretage anmeldelse til Datatilsynet og indhente tilladelse, forinden behandling af personoplysninger omfattet af anmeldelsespligten i § 48 påbegyndes jf. persondatalovens § 50, stk. 1, nr. 4.

En stillingsbesættende virksomhed er en virksomhed, der erhvervsmæssigt yder tredjemand bistand ved stillingsbesættelse. Som eksempel kan nævnes et rekrutteringsbureau eller en headhunter-virksomhed. Der er således tale om formidling af stillinger.

Vikarbureauer er ikke stillingsbesættende virksomheder

Er medarbejderen ansat i virksomheden og sendes ud i kortere vikarstillinger, hvorefter vedkommende vender tilbage til virksomheden for at blive sendt ud i en ny vikarstilling, er der ikke tale om en stillingsbesættende virksomhed, men om et vikarbureau, og der skal ikke indhentes tilladelse efter lovens § 50, stk. 1, nr. 4.

Vikarbureauet kan dog være anmeldelsespligtigt, såfremt der behandles følsomme oplysninger om de ansatte som nævnt i lovens §§ 7 og 8, f.eks. oplysninger om medlemskab af fagforening, helbredsforhold eller strafbare forhold. Vikarbureauet skal i så fald foretage anmeldelse og indhente tilladelse til denne behandling, jf. § 50, stk. 1, nr. 1, jf. § 48.

Driver virksomheden både stillingsbesættende virksomhed og vikarbureau, skal der foretages anmeldelse og indhentes tilladelse til den stillingsbesættende virksomhed og eventuelt foretages anmeldelse af vikarbureauet, hvis dette behandler følsomme oplysninger, jf. §§ 7 og 8.

Behandling af oplysninger

Virksomheden må ikke behandle oplysninger om enkeltpersoners racemæssige eller etniske baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, oplysninger om seksuelle og strafbare forhold samt misbrug af nydelsesmidler.

Oplysninger om enkeltpersoners helbredsmæssige forhold, væsentlige sociale problemer, foreningsmæssige forhold, resultater af personlighedsanalyser og psykologiske tests samt andre rent private forhold end de ovenfor nævnte må behandles, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes, hvilket virksomheden skal gøre den pågældende bekendt med i forbindelse med indhentelsen af samtykket.

Det er endvidere en betingelse for behandlingen, at de nævnte oplysninger er relevante og nødvendige for vurderingen af stillingsbesættelsen.

Andre oplysninger må behandles, hvis de efter deres art er nødvendige for vurderingen af stillingsbesættelsen.

Videregivelse af oplysninger

Oplysninger om personer må kun videregives, når den registrerede i hvert enkelt tilfælde har meddelt sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen, eller adgangen til videregivelse følger af anden lovgivning. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, hvilket virksomheden skal gøre den pågældende bekendt med i forbindelse med indhentelsen af samtykket.

Pligt til at give meddelelse

Hvis virksomheden indsamler oplysninger om en person hos andre end den pågældende selv, og den pågældende person indgår i virksomhedens emnebank, kartotek eller lign., skal virksomheden give meddelelse herom til den pågældende. Meddelelsen skal gives i forbindelse med indsamlingen eller, hvor de indsamlede oplysninger er bestemt til videregivelse til tredjemand, senest når videregivelsen finder sted. Meddelelsen skal indeholde oplysning om virksomhedens navn og adresse, formålet med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt, hvilken type oplysninger det drejer sig om, kategorien af modtagere af oplysningerne, retten til indsigt samt klageadgang til Datatilsynet jf. persondatalovens §§ 28 og 29.

Hvis virksomheden til brug for en konkret stillingsbesættelse for en klient indsamler oplysninger om en person hos andre end den pågældende selv, og den pågældende person ikke indgår i virksomhedens emnebank, kartotek eller lign., kan virksomheden undlade at give meddelelse. Det er en forudsætning herfor, at det efter en konkret vurdering må antages, at personens interesser i at få meddelelse findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den pågældende person selv, jf. persondatalovens § 30, stk. 1.

Anmeldelse til Datatilsynet

Anmeldelse kan ske elektronisk via Datatilsynets hjemmeside.

Datatilsynet har lavet en kladde, som stillingsbesættende virksomheder kan bruge, når de skal anmelde deres behandling af personoplysninger.

Gå til Datatilsynets kladde til anmeldelse af stillingsbesættende virksomhed.

Det er den stillingsbesættende virksomheds eget ansvar at sikre, at beskrivelserne i anmeldelsen er i overensstemmelse med den faktiske behandling af personoplysninger.

Hvis kladden slet ikke passer på den stillingsbesættende virksomhed, kan anmeldelse i stedet ske via blanketten ”Stillingsbesættende virksomhed”.

Gå til anmeldelsesblanketten til stillingsbesættende virksomhed.

Når man udfylder den elektroniske anmeldelsesblanket, kan man få hjælp i de hjælpetekster, der er skrevet om udfyldelse af blankettens felter. I den elektroniske blanket findes hjælpeteksterne ved at klikke på spørgsmålstegnene i de enkelte felter.

Under punktet "Fortegnelsen" på Datatilsynets hjemmeside, har man mulighed for at finde anmeldelser, som andre virksomheder har foretaget, og som har fået tilladelse af Datatilsynet.

En sådan anmeldelse kan eventuelt indeholde formuleringer, som kan bruges i den anmeldelse, man selv ønsker at indgive.

Brug eksisterende anmeldelse som kladde

Det er muligt at bruge en eksisterende anmeldelse som kladde.

Via menupunktet "Kladder" er det muligt at vælge "Brug eksisterende anmeldelse som kladde". Denne funktion kan anvendes, hvis der er en bestemt anmeldelse, man ønsker at bruge som kladde, og man kender Datatilsynets journalnummer på denne anmeldelse.

Alternativt er det muligt at søge efter en anmeldelse ved at vælge "Søg efter kladde" under menupunktet "Kladder". Herefter er det muligt at vælge anmeldelsestypen "Stillingsbesættende virksomhed" og derefter søge ud fra et søgeord eller en del af et journalnummer.

Tilladelse

Når Datatilsynet har vurderet, om anmeldelsen kan godkendes, og på hvilke vilkår tilladelsen vil kunne gives, vil virksomheden modtage et brev om, at Datatilsynet agter at give tilladelse. Samtidig vil tilsynet iværksætte opkrævning af det gebyr på 2.000 kr., som skal betales for tilladelsen, jf. persondatalovens § 63, stk. 2, nr. 2. Først når betaling er sket, vil Datatilsynets tilladelse blive givet.

Faktaboks

En stillingsbesættende virksomhed er en virksomhed, der erhvervsmæssigt yder tredjemand bistand ved stillingsbesættelse.

Som eksempel kan nævnes et rekrutteringsbureau eller en headhunter-virksomhed.

Faktaboks

Se en liste over stilllingsbesættere, der har tilladelse til at føre stillingsbesættende virksomhed ved at søge i fortegnelsen. Skriv "-46-" i søge-feltet "Skriv journalnr..." og tryk "Find".