Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Studerendes specialeopgaver mv.

Ingen krav om anmeldelse og tilladelse 

Studerendes indsamling og registrering af følsomme personoplysninger i forbindelse med deres projekt- og specialeskrivning mv. er fritaget fra kravet om anmeldelse til og tilladelse fra Datatilsynet under visse forudsætninger.  

For at være fritaget fra anmeldelsespligten er det for det første et krav, at man er studerende på en erhvervsakademi-professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau. For det andet skal indsamlingen og registreringen af personoplysninger ske med udtrykkeligt samtykke fra de personer, oplysningerne vedrører. 

Begge krav skal være opfyldt, for at man som studerende er fritaget fra anmeldelsespligten.
Undtagelsen gælder kun for projekter mv., der gennemføres i privat regi.

Følsomme oplysninger mv.

De følsomme oplysninger, som kun må indsamles og registreres med samtykke, er oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsforhold, herunder misbrug af nydelsesmidler, alkohol m.v., og seksuelle forhold. Oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer, ulykker og andre oplysninger af rent privat karakter skal der også indhentes samtykke til at registrere.

Hvilke studerende er omfattet af undtagelsen?

Som udgangspunkt er alle universitetsstuderende fritaget fra anmeldelsespligten, da disse som hovedregel enten er bachelor- eller kandidatstuderende. 

Derudover er alle erhvervsakademistuderende og studerende på de såkaldte professionshøjskoler (university colleges) fritaget fra anmeldelsespligten. Dette er f.eks. bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, folkeskolelærer-, jordemoder-, laborant-, pædagog-, socialrådgiver-, radiograf- og sygeplejerskestuderende.

Ph.d.-studerende er ikke omfattet af fritagelsen. Dvs. at ph.d.-studerende fortsat skal anmelde deres projekter efter de almindeligt gældende regler. Læs mere om anmeldelsespligten her.

Hvordan skal samtykket indhentes?

Datatilsynet anbefaler, at den studerende får et skriftligt samtykke fra de personer, de indsamlede oplysninger vedrører.

Persondataloven stiller ikke noget krav om, at et samtykke skal være skriftligt for at være gyldigt. Men det er den studerende, der skal kunne godtgøre, at der foreligger et samtykke fra de pågældende personer.

Persondataloven skal stadig overholdes

Selv om de studerendes projekt- og specialeopgaver mv. ikke længere skal anmeldes til og have tilladelse fra Datatilsynet, skal persondataloven stadig overholdes. Det gælder bl.a. lovens krav om datasikkerhed. 

Det gælder også kravet om Datatilsynets forudgående tilladelse til videregivelse eller udlevering af personoplysninger fra projektet/opgaven til andre. 

Se kravene til de studerendes specialeopgaver mv. her

Projekter som ikke er undtaget fra anmeldelsespligten

Rene registerforskningsprojekter eller andre projekter med følsomme personoplysninger, hvor der ikke indhentes samtykke til behandlingen af oplysningerne, skal anmeldes til Datatilsynet. Du kan læse mere om anmeldelsespligten her.

Fritagelsen for anmeldelsespligten til Datatilsynet findes i den såkaldte undtagelsesbekendtgørelse

Hvis et projekt ikke er fritaget fra anmeldelsespligten, skal det anmeldes til og have tilladelse fra Datatilsynet. Læs mere her.

Et samtykke er enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for en behandling. Den registrerede kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.