Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Erstatnings- og strafansvar ved overtrædelse af persondataloven

Spørgsmål om erstatning kan ikke indbringes for Datatilsynet

Efter persondatalovens § 69 gælder der et såkaldt præsumptionsansvar for den dataansvarlige. Det påhviler herefter en dataansvarlig at erstatte skade, der forvoldes ved behandling af personoplysninger i strid med persondatalovens bestemmelser, medmindre det godtgøres, at skaden ikke kunne have været afværget ved den agtpågivenhed og omhu, der må kræves i forbindelse med behandling af oplysninger.

Erstatningsreglen i persondatalovens § 69 har betydning ved økonomisk skade. Godtgørelse for krænkelse af lovens regler om beskyttelse af den registreredes personlige integritet, der ikke har medført et formuetab, falder således uden for persondatalovens § 69. I stedet må et sådant krav i givet fald gøres gældende efter den almindelige regel om godtgørelse i erstatningsansvarslovens § 26. Det fremgår af denne bestemmelse, at den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person, skal betale forurettede godtgørelse for tort.

Det følger af retspraksis, at uberettiget anvendelse af tv-overvågningsoptagelser efter en konkret vurdering kan udløse godtgørelse for tort, jf. herved en afgørelse fra Vestre Landsret optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2000, side 2334 ff.

Hvis en arbejdsgivers overvågning af en ansat konkret må anses for retsstridig, vil der i det fagretlige system kunne pålægges arbejdsgiveren at betale en bod, og ved de almindelige domstole vil der efter omstændighederne kunne tilkendes arbejdstageren en tortgodtgørelse efter erstatningslovens § 26.

Se nærmere om økonomisk godtgørelse i lovforslaget om ændring af tv-overvågningsloven og persondataloven (L 162 i Folketingsåret 2006-2007) og i justitsministerens besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til folketingsbeslutning om at styrke de ansatte retssikkerhed i forbindelse med overvågning (B 101 i Folketingsåret 2006-2007).

Et eventuelt erstatningskrav, der gøres gældende i henhold til bestemmelsen i persondatalovens § 69, skal indbringes for domstolene. Et erstatningskrav vil således ikke kunne forelægges Datatilsynet.

Persondatalovens regler om straf

Hvis en privat virksomhed, organisation eller person overtræder persondataloven i forbindelse med tv-overvågning, kan de risikere straf efter persondataloven.

Ifølge persondatalovens § 70, stk. 1, nr. 1, er det således strafbart at overtræde en række af persondatalovens regler i forbindelse med en behandling, som udføres for private.  Strafferammen er bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Det følger i øvrigt af persondatalovens § 70, stk. 5, at der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar.