De grundlæggende principper

Databeskyttelsesreglerne indeholder endvidere følgende grundlæggende principper, du som dataansvarlig altid skal overholde:

  1. Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed: Behandlingen skal overholde databeskyttelsesreglerne og være gennemsigtig
  2. Formålsbegrænsning: Ved indsamling skal det være klart, hvilke saglige formål oplysningerne skal anvendes til. Senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål
  3. Dataminimering: Behandling, herunder opbevaring af oplysninger, skal begrænses til det, der er nødvendigt for at opfylde formålet
  4. Rigtighed: Oplysninger skal ajourføres, og urigtige oplysninger skal slettes eller berigtiges
  5. Opbevaringsbegrænsning: Når det ikke længere er nødvendigt at behandle oplysningerne, skal de anonymiseres eller slettes
  6. Integritet og fortrolighed: Oplysninger må ikke komme til uvedkommendes kendskab, gå tabt eller blive beskadiget

 Læs vores generelle informationspjece om databeskyttelse.