De grundlæggende principper

Databeskyttelsesreglerne indeholder endvidere følgende grundlæggende principper, du som dataansvarlig altid skal overholde:

  1. Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed: Behandlingen skal overholde databeskyttelsesreglerne og være gennemsigtig
  2. Formålsbegrænsning: Ved indsamling skal det være klart, hvilke saglige formål oplysningerne skal anvendes til. Senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål
  3. Dataminimering: Behandling, herunder opbevaring af oplysninger, skal begrænses til det, der er nødvendigt for at opfylde formålet
  4. Rigtighed: Oplysninger skal ajourføres, og urigtige oplysninger skal slettes eller berigtiges
  5. Opbevaringsbegrænsning: Når det ikke længere er nødvendigt at behandle oplysningerne, skal de anonymiseres eller slettes
  6. Integritet og fortrolighed: Oplysninger må ikke komme til uvedkommendes kendskab, gå tabt eller blive beskadiget

 Læs vores generelle informationspjece om databeskyttelse.

Praksis på området

Her kan du se de seneste afgørelser, der vedrører de grundlæggende principper.