Tilsynsmyndigheders mulighed for at anmode EDPB om en udtalelse

Som en del af EU-samarbejdets sammenhængsmekanisme kan tilsynsmyndighederne i medlemslandene anmode om fortolkning af databeskyttelsesreglerne.

Med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af databeskyttelsesreglerne i hele EU/EØS er der i databeskyttelsesforordningens artikel 63 etableret en såkaldt sammenhængsmekanisme.

Som en del af denne sammenhængsmekanisme har bl.a. de enkelte medlemsstaters tilsynsmyndigheder i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 64, stk. 2, mulighed for at anmode Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) om en udtalelse mhp. på at få afklaret et generelt spørgsmål om fortolkningen af databeskyttelsesreglerne eller et spørgsmål, som har betydning for flere medlemsstater.

Der er ikke fastsat nogen begrænsninger for, hvilke emner tilsynsmyndighederne kan spørge EDPB om, men ofte vil der være tale om spørgsmål om, hvordan databeskyttelsesreglerne skal fortolkes i forhold til nye teknologiske løsninger eller nye forretningsmodeller.

Hvis anmodningen overholder de formkrav, der er fastsat, er EDPB ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 64, stk. 3, forpligtet til at afgive en udtalelse om det spørgsmål, som er stillet af tilsynsmyndigheden. Udtalelsen skal vedtages inden for otte uger med simpelt flertal blandt medlemmerne af EDPB. Fristen kan dog forlænges med seks uger, hvis der er tale om et komplekst spørgsmål.

Den tilsynsmyndighed, som har anmodet om udtalelsen, skal sørge for at sende alle relevante oplysninger til EDPB, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 64, stk. 4. 

I databeskyttelsesforordningens artikel 64., stk. 5, er der fastsat procedureregler for, hvordan formanden for EDPB skal kommunikere med Kommissionen og medlemmerne af EDPB, herunder den tilsynsmyndighed, som har anmodet om udtalelsen.

Arbejdet med at afgive udtalelser adskiller sig på flere punkter fra EDPBs almindelige arbejde med at udarbejde vejledninger om fortolkningen af databeskyttelsesreglerne. En udtalelse vil – som følge af de fastsatte tidsfrister – som oftest blive vedtaget hurtigere end en vejledning, som efter omstændighederne kan tage op til flere år at vedtage. Derfor vil en udtalelse også alt andet lige være kortere og have et mere snævert fokusområde end en vejledning. Der vil heller ikke – som det er praksis i forbindelse med udstedelse af vejledninger – være mulighed for at sende en udtalelse i offentlig høring, inden den vedtages af EDPB.