Tv-overvågning

Tv-overvågning

Ved udtrykket ”tv-overvågning” forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen overvågning af personer ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende kamera. Det er uden betydning, om der sker billedoptagelse, eller om billederne blot vises på en tv-skærm eller lignende.

Tv-overvågningsloven indeholder regler for, hvornår navnlig private må foretage tv-overvågning og særlige regler for videregivelse fra tv-overvågning, der er foretaget med kriminalitetsforebyggende formål.

Private – både enkeltpersoner og selskaber mv. – må som udgangspunkt ikke foretage tv-overvågning af områder med almindelig færdsel.

Dog gælder forbuddet mod tv-overvågning af områder med almindelig færdsel ikke i en række specifikke tilfælde af sikkerhedsmæssige og kriminalpræventive hensyn. F.eks. gælder forbuddet mod tv-overvågning ikke i forhold til tankstationer, pengeautomater, pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder og butikker mv. Også tv-overvågning uden billedoptagelse af egne indgange og facader og lignende er tilladt. Boligorganisationer mv. og ejere af idrætsanlæg kan også med henblik på kriminalitetsbekæmpelse med politiets tilladelse foretage tv-overvågning af visse områder, der benyttes til almindelig færdsel.

Forbuddet mod tv-overvågning gælder ikke for offentlige myndigheder. Behandling af personoplysninger i forbindelse med offentlige myndigheders tv-overvågning skal dog altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

Tv-overvågningsloven indeholder en specifik bestemmelse om kommuners adgang til som led i en generel tryghedsskabende indsats i nær tilknytning til boligområder at foretage tv-overvågning.

Grundlæggende krav til behandling af personoplysninger og behandlingsreglerne

Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger (billeder) i forbindelse med tv-overvågning. Reglerne gælder både for private borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning kan derfor kun finde sted, hvis de grundlæggende behandlingsprincipper om bl.a. lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed, formålsbegrænsning og opbevaringsbegrænsning er opfyldt.

Behandling af personoplysninger skal ud over at leve op de grundlæggende principper ske inden for rammerne af behandlingsreglerne i databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesloven. 

Krav om skiltning

Private og offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvor der er almindelig adgang til, eller af arbejdspladser, skal ifølge tv-overvågningsloven ved skiltning eller på anden tydelig måde oplyse om overvågningen. Kravet om skiltning gælder ikke for privates tv-overvågning af pengetransporter og tv-overvågning uden optagelse af egne indgange mv.

Ved siden af kravet om skiltning gælder databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens regler om oplysningspligt over for de registrerede.

Særlige regler for videregivelse af personoplysninger, som stammer fra tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed

Billed- og lydoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, må kun videregives, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke, hvis det følger af lov, eller hvis videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

Erhvervsdrivende, som har været udsat for berigelseskriminalitet af ikke bagatelagtig karakter, må under visse betingelser videregive billed- og lydoptagelser, der er optaget i forbindelse med tv-overvågning, af en formodet gerningsperson internt i organisationen eller til andre relevante erhvervsdrivende. Videregivelsen skal ske via et lukket system. Datatilsynet skal give tilladelse til behandling af oplysninger i systemet.

Sletning af billed- og lydoptagelser

Billed- og lydoptagelser med personoplysninger, som stammer fra tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, skal som hovedregel slettes 30 dage efter, at de er blevet optaget. I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt af hensyn til en konkret tvist eller tv-overvågningslovens § 4 c, stk. 2, kan optagelsen opbevares i længere tid.

I andre tilfælde skal optagelser med personoplysninger slettes efter det grundlæggende princip om opbevaringsbegrænsning.

Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?

Hvis man mener, at der er sket en overtrædelse af tv-overvågningslovens regler, kan henvendelse ske til politiet. Dog fører Datatilsynet tilsyn med overholdelsen af tv-overvågningslovens særlige regler for videregivelse af optagelser.

Datatilsynet fører tilsyn med, at myndigheder, virksomheder og andre dataansvarlige overholder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

En række andre regelsæt skal i visse tilfælde også iagttages i forbindelse med tv-overvågning. Det gælder f.eks.

  • straffeloven – særligt § 232, § 263, stk. 1, nr. 3, § 264 a og § 264 d,
  • forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige principper og
  • arbejdsretlige regler og principper.

Praksis på området

Her kan du se de seneste afgørelser, der vedrører tv-overvågning.