Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Sammenskrevet udgave af undtagelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 534 af 15. juni 2000 om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for en privat dataansvarlig (undtagelsesbekendtgørelsen) som ændret ved bekendtgørelse nr. 202 af 22. marts 2001 og bekendtgørelse nr. 410 af 9. maj 2012

(Datatilsynets sammenskrivning. Se bekendtgørelsen i Retsinformation )

I medfør af § 49, stk. 2 og 3, § 50, stk. 3, og § 70, stk. 4 og 5, i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger fastsættes:

Kapitel 1
Almindelige bestemmelser

   § 1 Denne bekendtgørelse gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling (edb-behandling), og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register (manuelt register).

   Stk.2. Bekendtgørelsen gælder tillige for anden ikke-elektronisk systematisk behandling, som omfatter oplysninger om personers private eller økonomiske forhold eller i øvrigt oplysninger om personlige forhold, som med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden.

   § 2 Anmeldelsespligten i lov om behandling af personoplysninger § 48 omfatter ikke:

1) De typer af behandlinger, der er nævnt i lovens § 49, stk. 1, bortset fra de i lovens § 50, stk. 2, angivne tilfælde.

2) Øvrige behandlinger af personoplysninger, medmindre der er tale om et edb-register eller manuelt register omfattet af lovens § 50, stk. 1.

3) Ikke-elektronisk systematisk behandling som nævnt i § 1, stk. 2, medmindre der er tale om behandlinger som nævnt i lovens § 50, stk. 1.

   Stk.2. Behandlinger som nævnt i lovens § 49, stk. 1, nr. 3, kan - uden anmeldelse - tillige omfatte oplysninger om personer, der ikke er ansat, hvis registrering er nødvendig som følge af kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale på arbejdsmarkedet. Dette gælder dog ikke i de i lovens § 50, stk. 2, angivne tilfælde.

   Stk.3. Anmeldelsespligten i lov om behandling af personoplysninger § 48 omfatter endvidere, bortset fra de i lovens § 50, stk. 2, angivne tilfælde, ikke:

1) Behandling af oplysninger om ansattes fagforeningsmæssige tilhørsforhold i forbindelse med aftaler om kontingentindeholdelse.

2) Behandling af personoplysninger, som foretages i virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed, og som vedrører virksomhedernes kunder eller personer, som virksomhederne har et retskrav på, eller som er nødvendige som følge af forpligtelser, der generelt påhviler finansielle virksomheder, bortset fra registreringer som følge af et ansættelsesforhold i en finansiel virksomhed.

3) Behandling af personoplysninger i forbindelse med

   a) kliniske forsøg med lægemidler omfattet af lov om lægemidler,

   b) kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr omfattet af lov om medicinsk udstyr,

   c) sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter omfattet af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, eller

   d) pligtmæssig sikkerhedsovervågning af lægemidler og medicinsk udstyr efter lov om lægemidler eller lov om medicinsk udstyr.

4) Behandling af personoplysninger, som foretages af virksomheder mv., der driver kontaktbureauer og hjemmesider om dating, når behandlingen sker med udtrykkeligt samtykke fra den registrerede.

5) Behandling af personoplysninger, som foretages af studerende under arbejdet med projekt- og specialeopgaver mv. som led i deres erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, når behandlingen sker med udtrykkeligt samtykke fra den registrerede.

6) Behandling i form af virksomheders indhentelse af personoplysninger fra et centralt privat register, der er godkendt af Rigspolitiet til at modtage og videreformidle oplysninger om restaurationsforbud, og viderebehandling af personoplysningerne i den pågældende virksomhed.

   § 3 Oplysninger, der er omfattet af de i § 2 nævnte typer af behandlinger, kan overføres til offentlige myndigheder, fysiske personer, virksomheder, foreninger, institutioner m.v., hvis behandlingsreglerne i lov om behandling af personoplysninger er opfyldt. Oplysningerne kan endvidere overføres til en databehandler.

   Stk.2. Den dataansvarlige skal udarbejde en oversigt over modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne kan overføres til.

   § 4 Oplysninger, der er omfattet af de i § 2 nævnte typer af behandlinger, kan opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til varetagelse af de formål, hvortil oplysningerne behandles. Oplysningerne skal herefter slettes eller overføres til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

   Stk.2. Den dataansvarlige skal fastsætte tidspunktet for sletning af oplysningerne og opbevare dokumentation herfor.

Kapitel 2
Straf og ikrafttræden

   § 5 Den, der overtræder § 3, stk. 2, eller § 4, straffes med bøde.

   Stk.2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

   § 6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2000.

------------------------------------------------------------------------------------------
Bekendtgørelse nr. 202 af 22. marts 2001, hvis § 2 indsætter § 2, stk. 3, i anmeldelsesbekendtgørelsen, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

   § 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2001.

Bekendtgørelse nr. 410 af 9. maj 2012, hvis § 1 indsætter § 2, stk. 3, i anmeldelsesbekendtgørelsen, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

   § 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2012.