Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Forskning i regionerne

Generelt om regionernes anmeldelser
Anmeldelse til Datatilsynet af behandling af personoplysninger, som en region er dataansvarlig for, sker centralt fra den pågældende region. I den anledning har hver region udpeget en kontaktperson, som varetager opgaven med at koordinere og foretage de nødvendige anmeldelser til Datatilsynet. En oversigt over kontaktpersoner kan ses i den grå tekstboks øverst til højre på siden.

For at forenkle anmeldelsesproceduren har regionerne og Datatilsynet i fællesskab udarbejdet et antal såkaldte paraplyanmeldelser, der omfatter regionernes behandlinger på sundhedsområdet.  Formålet med den forenklede procedure er at reducere antallet af anmeldelser på det regionale område samt at medvirke til, at den enkelte region kan bevare overblikket over regionens samlede aktiviteter.

Anmeldelse af behandling i statistisk eller videnskabeligt øjemed
Der er udarbejdet to paraplyanmeldelser, der samlet skal dække den forskning og kvalitetssikring på sundhedsområdet, der foregår i regionernes regi.

Anmeldelsen ”Sundhedsvidenskabelig forskning i Region X” dækker den løbende forskning i sygdomsforebyggelse, sygdomsbehandling og sundhedsfremme samt klinisk, epidemiologisk forskning inden for en række nærmere beskrevne områder. Anmeldelsen omfatter også større og længerevarende kliniske databaser og projekter. Omfattet af anmeldelsen er desuden biologisk materiale i biobanker, der er knyttet til konkrete forskningsprojekter. Regionerne indsender én gang årligt en oversigt over igangværende forskningsdatabaser og -projekter til Datatilsynet.

Anmeldelsen ”Kliniske kvalitetsdatabaser, der er godkendt af Statens Serum Institut” dækker de kliniske kvalitetsdatabaser, der – med udgangspunkt i det enkelte patientforløb – skal belyse og bidrage til forbedring af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats. Anmeldelsen omfatter kun kliniske kvalitetsdatabaser, der er godkendt af Statens Serum Institut. Databaserne kan være regionale eller landsdækkende. Anmeldelserne opdateres løbende med nye databaser.

Regionernes anmeldelser kan ses i ”Fortegnelsen” her. Anmeldelserne kan f.eks. fremsøges på regionens navn og/eller anmeldelsens titel.

Brug regionens kontaktperson
Som det fremgår, skal der ikke ske anmeldelse til Datatilsynet af hvert enkelt projekt eller database. De hospitaler, afdelinger eller forskere, der laver videnskabelige eller statistiske undersøgelser på regionernes ansvar, skal derfor ikke selv anmelde noget til Datatilsynet, men skal i stedet henvende sig til regionens kontaktperson, inden behandlingen af personoplysninger i forbindelse med undersøgelsen iværksættes.

Anmeldelser af ph.d.-projekter
Der gennemføres en række ph.d.-projekter ved regionernes sygehusafdelinger. Projekterne involverer ofte afdelingens patienter, og den ph.d.-studerende vejledes af afdelingens overlæger.

Regionerne har i fællesskab udarbejdet retningslinjer for anmeldelse til Datatilsynet af "forsker-initieret sundhedsforskning i regionerne".

Videregivelse
Videregivelse af personoplysninger fra videnskabelige og statistiske undersøgelser kan alene ske til brug for andre undersøgelser i statistisk eller videnskabeligt øjemed og kræver særlig tilladelse fra Datatilsynet, jf. persondatalovens § 10, stk. 3. Det er den dataansvarlige region, som ønsker at videregive oplysninger til andre dataansvarlige, der skal indhente Datatilsynets tilladelse.

Datatilsynet har den 12. juni 2015 meddelt regionerne generelle tilladelser til at videregive oplysninger omfattet af regionernes paraplyanmeldelser vedrørende sundhedsvidenskabelig forskning og kliniske kvalitetsdatabaser, der er godkendt af Statens Serum Institut. Datatilsynet har i den forbindelse fastsat en række standardvilkår. Et eksempel på en sådan tilladelse med vilkår kan ses her.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tilladelserne ikke omfatter videregivelse til udlandet eller videregivelse af biologisk materiale fra biobank. Sådanne videregivelser kræver således fortsat særskilt tilladelse fra Datatilsynet. Anmodning om videregivelsestilladelse skal ske på særlig blanket. Blanketten med tilhørende vejledning kan findes her.

Kontaktpersoner

Region Sjælland:
Lia Giarbini Lund
datatilsyn@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf. 24 97 54 37

Region Syddanmark:
Informationssikkerhed
informationssikkerhed@remove-this.rsyd.dk
Tlf. 23 46 42 36

eller 40 22 02 53

 

Region Midtjylland:
Forskningsprojekter@remove-this.rm.dk

Tlf. 78 41 01 88
Link til Region Midtjyllands hjemmeside

Region Nordjylland:
Karoline Kold Andersen
Juridisk Kontor
kka@remove-this.rn.dk 
Tlf. 97 64 83 88

Region Hovedstaden:
Videnscenter for Dataanmeldelser
Tlf. 35 45 52 11

videnscenterfordataanmeldelser.rigshospitalet@remove-this.regionh.dk

 

Link til kontaktoplysninger