Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Indberetning til kreditoplysningsbureau

Kreditoplysningsbureauer må også registrere og videregive gældsoplysninger, der modtages fra offentlige myndigheder.

Offentlige myndigheder skal følge en bestemt procedure, før oplysninger om en borgers gæld kan indberettes til et kreditoplysningsbureau. Desuden skal den samlede gæld til det offentlige være på mindst 7.500 kr.

Reglerne om offentlige myndigheders indberetning til kreditoplysningsbureauer findes i persondatalovens kapitel 5. Kort fortalt indebærer reglerne følgende:

Hvis gælden overstiger 7.500 kr., kan der ske indberetning, hvis

  • myndigheden har sendt to rykkere,
  • myndigheden har foretaget (eller forsøgt at foretage) udlæg,
  • der er afsagt endelig dom i sagen, eller
  • der er en skriftlig skylderkendelse.

Det er desuden en betingelse, at myndigheden underretter borgeren om den påtænkte videregivelse til kreditoplysningsbureauet mindst 4 uger, før indberetningen foretages.

Gælden må endvidere ikke være mere end 5 år gammel. Læs nærmere om beregning af 5 års fristen i Datatilsynets vejledning om offentlige myndigheders indberetning af skyldnere til kreditoplysningsbureauer.

Betalingsaftaler

Hvis der er indgået en afdragsordning eller en aftale om henstand, som borgeren overholder, må myndigheden ikke indberette kravet.

Bestridte fordringer

Det er ikke ulovligt, at myndigheder indberetter krav, selv om borgeren har klaget over kravet. Det er dog en betingelse, at kravet umiddelbart kan tvangsfuldbyrdes.

Som oftest vil det dog være hensigtsmæssigt at vente med at indberette borgeren til et kreditoplysningsbureau, indtil klagesagen er afgjort.

Datatilsynets behandling af klager

Den, der bliver registreret hos et kreditoplysningsbureau, kan klage til Datatilsynet over registreringen.

Sagen behandles som udgangspunkt mellem Datatilsynet og myndigheden. Myndigheden skal over for Datatilsynet kunne dokumentere, at betingelserne for indberetning er opfyldt, men skal ikke sende dokumentation til kreditoplysningsbureauet.

I forbindelse med Datatilsynets behandling af klagesager, vil tilsynet som oftest bede myndigheden om at dokumentere:

  • hvad grundlaget for indberetningen er, og
  • at der i medfør af lovens § 17 er udsendt skriftlig meddelelse.