Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Misbrugscentre

Datatilsynet har i forbindelse med en anmeldelse af et misbrugssystem indeholdende oplysninger om stofmisbrugere og alkoholikere udtalt, at behandling af følsomme oplysninger om klienter og disses pårørende som udgangspunkt bør ske på baggrund af et udtrykkeligt samtykke.

Århus Amt har i henhold til persondatalovens § 43 indsendt en anmeldelse til Datatilsynet vedrørende amtets behandling af oplysninger om stofmisbrugere og alkoholikere. Af anmeldelsen fremgår, at der behandles særdeles følsomme oplysninger om misbrugerne selv samt om disses pårørende.

Om misbrugerne behandles bl.a. helbredsoplysninger, oplysninger om sociale forhold, kriminalitet samt øvrige baggrundsoplysninger af betydning for behandlingen. Om de pårørende behandles bl.a. oplysninger om misbrug, selvmord, selvmordsforsøg, oplysninger om psykiske problemer samt oplysninger om følelsesmæssige, fysiske og seksuelle overgreb.

Oplysningerne indsamles systematisk ved samtale med den enkelte misbruger via et papirbaseret oplysningsskema. Oplysningerne fra skemaet skal efterfølgende indtastes i amtets elektroniske klientjournal, som er tilgængelig for samtlige behandlere på amtets misbrugscenter.

Efter at sagen har været behandlet i Datarådet har tilsynet udtalt, at behandling af oplysninger om misbrugerne bør ske på baggrund af et udtrykkeligt samtykke, jf. persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 1, idet der er tale om behandling af meget følsomme oplysninger. Dette var i overenstemmelse med amtets praksis.

For så vidt angår behandling af oplysninger om de pårørende har Datatilsynet udtalt, at tilsynet finder det betænkeligt, at der behandles så følsomme oplysninger om disse personer. På denne baggrund bør amtets behandling af oplysninger om de pårørende i videst muligt omfang ske på baggrund af et udtrykkeligt samtykke.

Hvis det imidlertid viser sig umuligt at indhente et samtykke fra den pårørende, har tilsynet udtalt, at oplysningerne undtagelsesvist kan behandles efter bestemmelsen i persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 4. Dette forudsætter dog, at der er iværksat de fornødne tiltag med henblik på at søge samtykke indhentet, og at det ud fra en konkret vurdering findes klart nødvendigt at inddrage oplysninger om klientens familiemedlemmer i behandlingsforløbet.

Datatilsynet har endvidere henstillet, at der ved behandling af oplysninger om pårørende uden samtykke gøres notat herom - eventuelt ved at føre en fortegnelse over de tilfælde, hvor indhentelse af samtykke har vist sig umulig. Dette vil give Datatilsynet mulighed for - eventuelt i forbindelse med en inspektion - at kunne kontrollere, at der kun rent undtagelsesvis behandles oplysninger om pårørende uden et udtrykkeligt samtykke.

Datatilsynet har øvrigt forudsat, at reglerne om oplysningspligt i persondatalovens kapitel 8 iagttages i forbindelse med indsamling af oplysninger om klienterne og disses pårørende.