Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Undtagelse fra anmeldelsespligt

Fra den 1. juli 2007 gælder der udtrykkelige undtagelser fra pligten til at foretage anmeldelse til Datatilsynet for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning såvel i den private som den offentlige sektor.

Om baggrunden for undtagelserne kan det oplyses, at de bygger på forslag fra tv-overvågningsudvalget. Læs mere i lovforslaget.

Det skal understreges, at spørgsmålet om anmeldelsespligt eller ej ikke ændrer de materielle betingelser for behandling af oplysninger. Uanset om en behandling er undtaget fra anmeldelse, skal den dataansvarlige myndighed, virksomhed eller organisation overholde lovens regler.

Private dataansvarlige

Reglerne i persondatalovens § 26 c medfører, at private dataansvarliges behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning nu er udtrykkeligt undtaget fra anmeldelsespligten i § 48.

Fritagelsen fra kravet om anmeldelse indebærer, at der heller ikke skal indhentes forudgående tilladelse fra Datatilsynet efter reglerne i persondataloven § 50.

Uanset undtagelsen fra anmeldelsespligt gælder lovens øvrige regler.

En privat dataansvarlig skal fortsat indhente Datatilsynets tilladelse til overførsel af sådanne personoplysninger til tredjelande i medfør af § 27, stk. 1, og stk. 3, nr. 2-4, hvis oplysningerne er omfattet af § 50, stk. 1. Bestemmelsen har til formål at give Datatilsynet indseende med og mulighed for at gribe ind over for privates overførsler af bl.a. følsomme oplysninger til tredjelande.

Det vil således som hidtil være nødvendigt at indhente Datatilsynets tilladelse f.eks. i tilfælde, hvor en privat dataansvarlig ønsker at overlade en optagelse af et butikstyveri (dvs. oplysninger om strafbart forhold) til en databehandler i Japan med henblik på denne databehandlers forbedring af billedoptagelsens kvalitet.

Selv om behandlingen ikke skal anmeldes til Datatilsynet, har den dataansvarlige fortsat en forpligtelse til at stille oplysninger om sin behandling til rådighed for omverdenen, jf. persondatalovens § 54, stk. 2.

Offentlige myndigheder

Offentlige myndigheders behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning fritages for anmeldelse til Datatilsynet med de nye regler i persondataloven.

Det følger af bestemmelsen i persondatalovens § 26 c, stk. 1, at offentlige myndigheders behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning er undtaget fra kravet om anmeldelse til Datatilsynet. Fritagelsen fra kravet om anmeldelse indebærer, at der heller ikke skal indhentes forudgående udtalelse fra Datatilsynet efter persondatalovens § 45.

Som konsekvens heraf vil de eksisterende anmeldelser af tv-overvågning bortfalde og uden videre orientering blive fjernet fra fortegnelsen på Datatilsynets hjemmeside.

De offentlige myndigheder, som pr. 1. juli 2007 har anmeldelser af tv-overvågning under behandling i Datatilsynet, vil blive særskilt orienteret.

Uanset undtagelsen fra anmeldelsespligt gælder lovens øvrige regler.

Bestemmelsen i persondatalovens § 47 finder således også anvendelse på behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Det følger af denne bestemmelse, at der i tilfælde, hvor dataansvaret er henlagt til en underordnet myndighed, og hvor tilsynet ikke kan tiltræde udførelsen af en behandling, skal ske forelæggelse for vedkommende minister, der træffer afgørelse i sagen, jf. § 47, stk. 1.

Det følger endvidere af § 47, at der i tilfælde, hvor tilsynet ikke kan tiltræde udførelsen af en behandling, som foretages for en regional eller kommunal myndighed, skal ske forelæggelse for indenrigs- og sundhedsministeren, der træffer afgørelse i sagen, jf. § 47, stk. 2.

Selv om behandlingen ikke skal anmeldes til Datatilsynet, har den dataansvarlige myndighed fortsat en forpligtelse til at stille oplysninger om sin behandling til rådighed for omverdenen, jf. persondatalovens § 54, stk. 2.