Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Datatilsynets arbejdsopgaver og funktioner

Kort om Datatilsynet

Datatilsynet er en statslig myndighed, der udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Datatilsynet har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet, men hverken Justitsministeriet eller andre offentlige myndigheder har instruktionsbeføjelse over for Datatilsynet.

Datatilsynet, der består af et råd og et sekretariat, fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, bortset fra behandlinger der foretages for domstolene. Det er således Datatilsynets opgave at påse, at en behandling finder sted i overensstemmelse med loven og regler udstedt i medfør af loven.

Læs mere om Datatilsynet.

Datatilsynets opgaver og funktioner

Datatilsynet har bl.a. følgende opgaver og funktioner:

  • Vejledning og rådgivning over for offentlige myndigheder og private vedrørende behandling af oplysninger.

  • Behandling af klagesager og egen drift-sager.

  • Behandling af anmeldelser og ansøgninger om tilladelse.

  • Udførelse af inspektioner hos offentlige myndigheder samt en række private virksomheder, der i henhold til loven skal have tilsynets tilladelse til behandling af personoplysninger.

  • Afgivelse af udtalelse ved udarbejdelsen af bekendtgørelser, cirkulærer eller lignende generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger.

  • Nationalt tilsyn med internationale informationssystemer, f.eks. den nationale del af Schengen Informationssystemet (SIS).

  • Deltagelse i internationalt samarbejde, f.eks. i de fælles tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til Schengen- og Europolkonventionerne, deltagelse i Europarådets arbejde og andre internationale arbejdsgrupper både på EU-niveau og verdensplan.

Herudover har Datatilsynet opgaver i henhold til andre love. F.eks. modtager tilsynet anmeldelser i henhold til lov om massemediers informationsdatabaser. Endvidere er Datatilsynet Registertilsyn for Grønland i medfør af de der gældende registerlove fra 1979.

Datatilsynets afgørelser

Datatilsynets afgørelser efter lov om behandling af personoplysninger kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan imidlertid indbringes for domstolene samt Folketingets Ombudsmand.

Datatilsynets årsberetning

Datatilsynet skal hvert år offentliggøre en beretning om sin virksomhed. Endvidere har tilsynet mulighed for at offentliggøre sine udtalelser.

Læs Datatilsynets årsberetninger