Kommune indstillet til bøde

Dato: 09-12-2020

Datatilsynet vurderer, at Guldborgsund Kommune i forbindelse med et sikkerhedsbrud ikke har udvist den fornødne agtpågivenhed.

Datatilsynet har politianmeldt Guldborgsund Kommune og indstillet til en bøde på 50.000 kr. Datatilsynet blev opmærksom på sagen, da en borger i Guldborgsund Kommune klagede til Datatilsynet i anledning af et alvorligt brud på persondatasikkerheden, som fandt sted i 2018.

Kommunen havde ved en fejl via Digital Post sendt en afgørelse indeholdende oplysninger om klagers barns opholdssted til klagers barns far, selvom faren var frakendt forældremyndigheden. Konkret havde sikkerhedsbruddet store konsekvenser for klager og klagers barn. Klager var ikke blevet behørigt underrettet af kommunen, sådan at klager kunne tage sine forholdsregler, og kommunen havde heller ikke anmeldt sikkerhedsbruddet til Datatilsynet.

Store konsekvenser

"Det er vigtigt, at borgere kan være trygge, når deres oplysninger behandles af kommunen. Hvis det alligevel sker, at kommunen i en sag som denne, hvor konsekvenserne for borgeren er store, får sendt en afgørelse til en forkert modtager, er det vigtigt, at kommunen hurtigt begrænser skadevirkningerne. Og dette gælder i særdeleshed, når konsekvensen ved uautoriseret adgang er særlig høj for borgeren," siger Frederik Viksøe Siegumfeldt, kontorchef i Datatilsynet.

I de fleste europæiske lande kan de nationale datatilsyn selv udstede administrative bøder, men reglerne er anderledes i bl.a. Danmark.

Her fungerer det på den måde, at Datatilsynet efter at have belyst og vurderet sagen politianmelder den dataansvarlige. Herefter undersøger politiet, om der er grundlag for at rejse en sigtelse mv., og endelig vil en eventuel bødestraf blive afgjort ved en domstol.

Vil du vide mere?

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikationskonsulent Anders Due på tlf. 29 49 32 83.

Fakta om GDPR-bøder til det offentlige

Datatilsynet har besluttet at anmelde Guldborgsund Kommune til politiet og indstiller til, at der nedlægges påstand om, at kommunen idømmes en bøde på 50.000 kr.

Datatilsynet har ved sin indstilling til bødestørrelse blandt andet lagt vægt på overtrædelsernes karakter og alvor, og forordningens krav om, at en bøde i hver enkelt sag skal være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning, jf. forordningens artikel 83, stk. 9. Datatilsynet har endvidere lagt vægt på kommunens størrelse henset til indbyggertal og til den samlede driftsbevilling.

Lovgiver har med bestemmelsen i databeskyttelseslovens § 41, stk. 6, besluttet, at offentlige myndigheder skal kunne straffes på samme måde som private aktører. Bødelofterne for alle offentlige myndigheder er dog lavere end dem, der fremgår af forordningens artikel 83, stk. 4-6.

Ved pålæggelse af bøder til offentlige myndigheder skal der endvidere tages hensyn til myndigheders særlige situation, der består i, at myndigheder – i modsætning til private aktører – efter lovgivningen er pålagt at varetage lovbestemte opgaver, og myndigheder derfor heller ikke uden videre i alle tilfælde blot kan standse en behandling for derved at bringe en eventuel ulovlig tilstand til ophør. Der skal i den forbindelse endvidere lægges vægt på de offentlige myndigheders forskellige karakter, herunder de rammevilkår, de er underlagt. Nogle offentlige myndigheder har således en bevilling, der er bundet tæt op på deres lovbundne opgave, hvilket der skal tages hensyn til ved fastsættelse af bøder til offentlige myndigheder.