Internationalt

Via punkterne til venstre kan du læse mere om Datatilsynets internationale arbejde.

Internationalt

Det internationale samarbejde mellem tilsynsmyndighederne på databeskyttelsesområdet har fået langt større betydning de senere år - og fra den 25. maj 2018 udbygger og formaliserer databeskyttelsesforordningen tilsynsmyndighedernes samarbejde på EU-plan i en helt anden skala.

Datatilsynet deltager herudover også i en række andre forskellige internationale fora omkring beskyttelse af borgernes personoplysninger. Nedenfor får du et kort overblik over de væsentligste. Flere af emnerne er uddybet i selvstændige afsnit.

Databeskyttelsessamarbejdet i EU

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB)

Datatilsynet deltager først og fremmest i det europæiske databeskyttelsessamarbejde igennem Det Europæiske Databeskyttelsesråd, det råd, som pr. 25. maj 2018 afløste den tidligere Artikel 29-Gruppe. Blandt rådets væsentligste opgaver er at udstede vejledninger om forståelsen af reglerne i databeskyttelsesforordningen, træffe afgørelser om generelle spørgsmål samt at træffe bindende afgørelser i konkrete sager, hvor flere involverede tilsyn ikke er enige om, hvad der skal være sagens resultat.

Læs mere om Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

Særlige tilsynsopgaver på EU-niveau

På en række særlige områder er Datatilsynet udpeget som tilsynsmyndighed og deltager derfor også i internationalt samarbejde herom. Det drejer sig om:

Forårskonferencen

Sammen med de øvrige europæiske datatilsyn deltager Datatilsynet endvidere normalt i den årlige Europæiske Konference for Datatilsynsmyndigheder, også kaldet forårskonferencen, en konference kun for de europæiske datatilsyn.

Databeskyttelsessamarbejdet mellem de nordiske datatilsyn

Datatilsynet lægger stor vægt på at have et tæt samarbejde med de øvrige nordiske datatilsyn som følge af mange fælles interesser og synspunkter. I den forbindelse afholder tilsynene en gang om året et fællesnordisk samarbejdsmøde med deltagelse af såvel ledelse, som sagsbehandlere og it-eksperter. Nok så vigtigt så samarbejder de nordiske tilsyn også i det daglige omkring udarbejdelse af vejledninger og omkring konkrete sager. Dette samarbejde blev senest udbygget og konkretiseret, da det nordiske møde blev afholdt i Danmark i 2018, hvor en såkaldt Københavnererklæring om det fremtidige samarbejde blev vedtaget.

Databeskyttelsessamarbejdet i øvrigt

Datatilsynet er medlem af den såkaldte Berlin-gruppe, en international arbejdsgruppe for persondatabeskyttelse inden for telekommunikation. Arbejdsgruppen arbejder primært med tekniske problemstillinger i relation til telekommunikation, men behandler også andre tekniske problemstillinger. Gruppen giver Datatilsynet vigtige bidrag i arbejdet med tekniske problemstillinger. 

Herudover deltager Datatilsynet i den årlige Internationale Konference for Databeskyttelsesmyndigheder med deltagere fra hele verden. Konferencen består dels af en lukket del forbeholdt ledere af de forskellige datatilsyn, som er medlem af konferencen, og en åben del tilgængelig for alle.