Klagemuligheder

 

 

Klage over amerikanske virksomheders manglende efterlevelse af DPF-principperne

De organisationer, som certificerer sig under EU-U.S. Data Privacy Framework, skal leve op til en række databeskyttelsesprincipper. Hvis en certificeret organisation ikke efterlever principperne, har du som registreret ret til at klage over det.

Du har som registreret flere muligheder for at klage, navnlig til:

  • Den DPF-certificerede organisation
  • Et uafhængigt tvistbilæggelsesorgan udpeget af den certificerede organisation
  • Et nationalt datatilsyn i EU/EØS, når der er tale om HR-oplysninger, eller når organisationen frivilligt har underlagt sig de europæiske datatilsyns kompetence (se særlig klageformular
  • Det amerikanske handelsministerium (Department of Commerce)
  • Den amerikanske føderale handelskommission (Federal Trade Commission) eller det amerikanske transportministerium (Department of Transportation), hvis klagen vedrører et flyselskab

Det anbefales, at du i første omgang klager direkte til den EU-U.S. Data Privacy Framework-certificerede organisation. 

Kontakt Datatilsynet, hvis du ønsker nærmere vejledning og hjælp til at klage over en virksomhed certificeret under EU-U.S. Data Privacy Framework.

Alternative klageadgange

Hvis ingen af de nævnte klagemuligheder har haft det ønskede udfald, kan du som registreret vælge at få sagen afgjort ved bindende voldgift.

Derudover har du som registreret ret til at anlægge et civilretligt søgsmål ved de amerikanske domstole.

 

Klage over amerikanske efterretningstjenesters behandling af dine personoplysninger 

EU-U.S. Data Privacy Framework indeholder en uafhængig klagemekanisme til behandling af klager over amerikanske efterretningstjenesters behandling af personoplysninger til formål vedrørende national sikkerhed (signalefterretningsaktiviteter). Klagemekanismen er i to niveauer, således at en klage i første omgang behandles af Office of the Director of National Intelligence's Civil Liberties Protection Officer (ODNI CLPO), med mulighed for at få prøvet afgørelsen efterfølgende ved den nye Data Protection Review Court (DPRC).

Du kan læse mere om den uafhængige klagemekanisme her.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har lavet en klageformular, som du kan benytte til at klage over en amerikansk efterretningstjenestes behandling af dine personoplysninger. Klagen skal indgives til Datatilsynet, som videreformidler den til klageinstansen i USA. 

Klager over amerikanske efterretningstjenesters behandling af personoplysninger sendes til international@datatilsynet.dk.

Klage til Civil Liberties Protection Officer (ODNI CLPO)

En klage til ODNI CLPO over en amerikansk efterretningstjenestes behandling af dine personoplysninger skal indgives til det nationale datatilsyn i din EU-medlemsstat (i Danmark Datatilsynet).

Datatilsynet vil gennemgå din klage for at sikre, at ODNI CLPO kan tage konkret stilling i sagen. Herefter videreformidler Datatilsynet klagen til ODNI CLPO.

Klagen behandles af ODNI CLPO. Afgørelsen bliver sendt til Datatilsynet, som underretter dig om resultatet.

Prøvelse ved Data Protection Review Court (DPRC)

Du kan som registreret anmode om at få afgørelsen fra ODNI CLPO prøvet ved den nye databeskyttelsesdomstol, DPRC.

Anmodninger om dette skal indgives til Datatilsynet senest 60 dage efter, du er blevet orienteret om afgørelsen fra ODNI CLPO. Datatilsynet videreformidler anmodningen til DPRC.

En særligt udpeget advokat repræsenterer dig i sagen ved DPRC. Afgørelsen bliver sendt til Datatilsynet, som underretter dig om resultatet.

Klage over amerikanske retshåndhævende myndigheders behandling af dine personoplysninger 

Generelt kan du rette henvendelse direkte til de amerikanske retshåndhævende myndigheder, hvis du ønsker at klage over deres behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få prøvet behandlingens lovlighed ved de amerikanske domstole.

Kontakt Datatilsynet, hvis du ønsker hjælp og vejledning til at klage over en amerikansk retshåndhævende myndigheds behandling af dine personoplysninger.