Ny afgørelse: Arbejdsmarkedets Feriefonds iagttagelse af oplysningspligt og brug af samtykke

Dato: 29-01-2020

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af Arbejdsmarkedets Feriefond, fordi fonden bl.a. ikke i tilstrækkeligt omfang iagttog sin oplysningspligt i forbindelse med fondens behandling af en konkret sag om udbetaling af feriepenge.

Datatilsynet fandt i en afgørelse, at Arbejdsmarkedets Feriefonds behandling af personoplysninger ikke var i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 12, stk. 1, og artikel 14.  

Som led i behandlingen af en sag angående feriepenge havde Arbejdsmarkedets Feriefond trinvist over flere måneder givet den registrerede oplysninger omfattet af fondens oplysningspligt i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 14.  

Datatilsynet fandt, at Arbejdsmarkedets Feriefond dermed ikke havde opfyldt sin oplysningspligt inden for den frist, som følger af forordningens artikel 14, stk. 3.

Endvidere fandt Datatilsynet, at Arbejdsmarkedets Feriefond ikke havde iagttaget forordningens artikel 12, stk. 1, da fonden ikke havde givet oplysningerne i en samlet form og på en kortfattet, gennemsigtig, lettilgængelig og letforståelig form. 

Herudover udtalte Datatilsynet kritik af, at Arbejdsmarkedets Feriefond havde anmodet klager, hvis personoplysninger allerede blev behandlet af Arbejdsmarkedets Feriefond i forbindelse med den konkrete sag om feriepenge, om at give samtykke til behandling af personoplysninger, da klager forsøgte at rette henvendelse til fondens databeskyttelsesrådgiver.

Datatilsynet fandt, at indhentelse af klagers samtykke ikke var i overensstemmelse med forordningens artikel 5, stk. 1, litra a (princippet om ”lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed”), da behandlingen af klagers personoplysninger allerede blev foretaget på et andet grundlag end samtykke.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen.

Læs Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.