Ny afgørelse: Erhvervsstyrelsens optagelse af telefonsamtaler

Dato: 06-07-2021

Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af, at Erhvervsstyrelsens optagelse af telefonsamtaler er sket uden samtykke.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at Erhvervsstyrelsen havde optaget en telefonsamtale mellem ham og styrelsen uden først at have indhentet et samtykke hertil.

Under sagen kom det frem, at Erhvervsstyrelsen siden den 1. juni 2018 havde optaget samtlige indgående telefonopkald til styrelsens kundecenter. Optagelserne blev foretaget med det formål, at have dokumentation ved indgivelse af politianmeldelse med henblik på at beskytte medarbejderne i styrelsens kundecenter mod trusler mv., og til brug for oplæring og løbende uddannelse af kundecenterets medarbejdere af hensyn til myndighedens vejledningspligt.

Datatilsynet fandt – efter at sagen havde været forelagt Datarådet – at Erhvervsstyrelsens generelle praksis, hvorefter der uden undtagelse skete optagelse af telefonsamtaler med borgere, virksomheder mv., som ringede ind til styrelsen for råd og vejledning, ikke kunne anses for nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

Datatilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at det – bl.a. henset til Erhvervsstyrelsens myndighedsopgaver – måtte antages at have undtagelsens karakter, at borgere og virksomheder ringede ind og truede styrelsens medarbejdere i en sådan grad, at styrelsen ville foretage politianmeldelse.

Datatilsynet fandt endvidere, at Erhvervsstyrelsens optagelse af telefonsamtaler til brug for kvalitets- og uddannelsesmæssige formål kun kunne ske på baggrund af et samtykke fra de registrerede.

Datatilsynet udtalte på den baggrund alvorlig kritik af Erhvervsstyrelsens behandling af personoplysninger i forbindelse med optagelse af telefonsamtaler.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her.

Ønsker du som offentlig myndighed at vide mere om, hvornår der kan ske optagelse af telefonsamtaler, kan Datatilsynet henvise dig til at læse tilsynets overordnede tekst herom, som du finder her, eller tilsynets vejledning om optagelse af telefonsamtaler, som du finder her.