Ny afgørelse

Kritik af OrderYOYOs håndtering af anmodning om indsigt og sletning

Dato: 11-09-2023

Datatilsynet har udtalt kritik af, at OrderYOYO ved en fejl besvarede en anmodning om indsigt og sletning for sent, og først efterkom anmodningerne da Datatilsynet gik ind i sagen.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor klager havde anvendt bestillingsplatformen OrderYOYO til at bestille mad fra en lokal restaurant, men afbrød købet inden betaling fandt sted. Klager modtog efterfølgende en række markedsføringsmails sendt af OrderYOYO A/S på vegne af den pågældende restaurant. Klager sendte derfor en anmodning om indsigt og sletning til OrderYOYO. Efter at have ventet på at få indsigt i mere end to måneder, rettede klager henvendelse til Datatilsynet.

Umiddelbart efter at have modtaget klagers indsigtsanmodning gik OrderYOYO i gang med at behandle anmodningen, men blev ved Datatilsynets henvendelse opmærksom på, at besvarelsen ved en fejl ikke var blevet sendt til klager. OrderYOYO sendte herefter besvarelsen af indsigtsanmodningen til klager.

Datatilsynet lagde i afgørelsen vægt på, at klagers anmodning om indsigt først blev besvaret i forbindelse med Datatilsynets behandling af sagen, og dermed først fem måneder efter at klager havde anmodet OrderYOYO om indsigt. På den baggrund udtalte Datatilsynet kritik af, at OrderYOYOs behandling af klagers anmodning om indsigt og sletning ikke var sket inden for rammerne af reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.

Læs mere om, hvordan du overholder de registreredes rettigheder her.

Læs mere om, hvordan du udøver dine rettigheder som borger her.