Nyt om rækkevidden af AUH-afgørelsen

Dato: 02-02-2024

Datatilsynet konkluderede i en afgørelse fra december 2023, at Aarhus Universitetshospitals offentliggørelse af patientbilleder på Instagram i den konkrete situation ikke kunne baseres på et samtykke fra patienten. Dette vil også gælde for privathospitaler.

Datatilsynet offentliggjorde i december 2023 en afgørelse om Aarhus Universitetshospitals offentliggørelse af oplysninger, herunder billeder, om patienter på instagram.

Datatilsynet vurderede – efter forelæggelse for Datarådet – at offentliggørelsen ikke kunne ske på baggrund af samtykke fra patienten som følge af det ulige forhold, der var mellem patienten og hospitalet. Datatilsynet lagde særligt vægt på den sårbare situation, som en patient typisk befinder sig i som indlagt eller i et aktuelt behandlingsforløb. Datatilsynet vurderede også, at der ikke var andet retligt grundlag for offentliggørelsen.

Privathospitaler skal følge samme retningslinjer 

De konklusioner, som Datatilsynet kom frem til i sagen om Aarhus Universitetshospitals offentliggørelse af oplysninger på Instagram, vil også gælde for privathospitaler.

Der er imidlertid en række forhold, som Datatilsynet med afgørelsen om Aarhus Universitetshospital ikke har taget stilling til. Det drejer sig bl.a. om spørgsmålet omkring, hvad der gælder i forhold til et afsluttet behandlingsforløb, eller når borgeren er i et kontrolforløb.

I disse tilfælde kan Datatilsynet ikke udelukke at oplysninger, herunder billeder, om patienten efter en konkret vurdering vil kunne offentliggøres på baggrund af et samtykke.

Det er derfor først og fremmest den registreredes situation, som skal tillægges afgørende betydning ved vurderingen af, om et gyldigt samtykke kan indhentes. Borgere, der skal eller er ved at blive behandlet på et privathospital eller behandlingssted vil ofte være i en sårbar situation og kan generelt være i en situation, der skaber en ulighed mellem borgeren og hospitalet/hospitalets personale, hvorfor et samtykke ikke kan anses for frivilligt. Omvendt kan det tale for, at et samtykke kan gives frivilligt, hvis borgerens forløb er afsluttet.

Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at de databeskyttelsesretlige regler kun finder anvendelse, hvis der er tale om personoplysninger. Den dataansvarlige bør derfor allerede fra starten overveje, om dette er tilfældet i den konkrete situation.

Man skal også være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan gælde særlige regler på sundhedsområdet, som skal inddrages, når man overvejer at offentliggøre oplysninger om patienter på sociale medier.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.

Læs Datatilsynets nyhed fra december 2023 om AUH-afgørelsen her.

Vil du vide mere om samtykke og frivillighedskravet?

Så kan du læse Datatilsynets vejledning om samtykke her.

Læs også EDPB’s vejledning om samtykke her.