Tilsyn med sikrede døgninstitutioners brug af tv-overvågning

Dato: 26-03-2024

Datatilsynet har gennemført en række tilsyn med sikrede døgninstitutioners brug af tv-overvågning.

Datatilsynet har afsluttet en række tilsyn med sikrede døgninstitutioner, som omhandlede institutionernes behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Baggrunden for tilsynene var bl.a., at børn og unge nyder en særlig beskyttelse efter databeskyttelsesreglerne, og at tv-overvågning og beskyttelse af børn var særlige fokusområder for Datatilsynets tilsynsarbejde i 2023.

Tilsynene tog udgangspunkt i fysiske tilsynsbesøg på døgninstitutionerne, hvor Datatilsynets medarbejdere bl.a. fik forevist de arealer, som bliver tv-overvåget. Tilsynene fokuserede bl.a. på omfanget af tv-overvågning på institutionerne, reglerne for videregivelse af optagelser, iagttagelse af de registreredes rettigheder og sikkerhed i forbindelse med opbevaring af optagelser.

På baggrund af tilsynene har Datatilsynet kunnet konstatere, at institutionernes behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning generelt sker inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Datatilsynet understreger vigtige retningslinjer

Generelt skal døgninstitutioner være opmærksomme på ikke at foretage tv-overvågning i større omfang end nødvendigt i forhold til formålene med tv-overvågningen, og at tv-overvågningen sker med respekt for privatlivets fred. Derfor skal døgninstitutioner være opmærksomme på at få vinklet kameraerne, så de f.eks. ikke filmer ind på de unges værelser, når de åbner døren el.lign.

Døgninstitutioner skal desuden være opmærksomme på, at oplysningspligten skal iagttages, både i forhold til anbragte børn og unge, men også i forhold til ansatte på institutionerne. Informationerne bør gives skriftligt og skal bl.a. være i et klart og enkelt sprog, som tager højde for, om de er rettet mod børn. Døgninstitutioner skal også være opmærksomme på, at ansatte bør oplyses om det, hvis optagelser fra tv-overvågning bruges til at vurdere ansættelsesmæssige forhold, f.eks. i forbindelse med klager over personalet.

Døgninstitutioner skal også sørge for at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau for de personer, som bliver tv-overvåget. Dette indebærer bl.a., at man skal foretage logning af ansattes adgang til lagrede optagelser fra tv-overvågning for derved at være i stand til at kontrollere, om medarbejderne kun tilgår optagelser, som de har et arbejdsbetinget behov for at tilgå. I den forbindelse skal man etablere foranstaltninger – f.eks. personlige logins til de medarbejdere, som kan tilgå lagrede optagelser – så man i loggen kan se, hvilken medarbejder der har tilgået en konkret optagelse.

Vil du vide mere?

For mere vejledning om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning kan du læse Datatilsynets vejledning om tv-overvågning til offentlige myndigheder her.

Vil du hellere lytte end at læse? Så kan du høre Datatilsynets podcast om tv-overvågning her.